.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد

تاریخ: 1392/09/20 - 16:54


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

تاریخ دفاع از پایان نامه باید حداقل 6 ماه پس از تصویب پروپوزال در گروه تخصصی باشد. برای اطلاع از تاریخ اخد کد به بخش کد پایان نامه کارشناسی ارشد مراجعه کنید

 

الف) شروع فرآیند انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه باید از ترم 2 تحصیلی توسط دانشجو آغاز گردد.

ب) ارائه تأییدیه انتخاب استاد راهنما به گروه آموزشی جهت ثبت نام ترم سوم الزامی است.

ج) دانشجو موظف است با مراجعه به سایت های ایران داک (www.irandoc.ac.ir)و سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی(سیکا ((www.sika.iau.ir)، کلید واژه های مربوط به عنوان پایان نامه را جستجو نماید تا از عدم تکراری بودن موضوع اطمینان یابد.

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد (که بعد از شروع ترم سوم تحصیلی امکانپذیر است) به شرح زیر می باشد:

1-    استعلام موضوع پایان نامه از گروه آموزشی و اظهار نظر گروه آموزشی ذیربط (حداکثر 2 هفته)

2-    ارائه پروپوزال تکمیل شده پایان نامه به گروه آموزشی جهت تصویب (حداکثر یکماه پس از تصویب موضوع)

تبصره: دانشجو موظف است حکم کارگزینی اساتیدی که از خارج از واحد بر می گزیند را با پروپوزال و ضمائم مورد نیاز تحویل دهد.

3-    بررسی پروپوزال در شورای گروه آموزشی و اعلام نتیجه (حداکثر 2 هفته)

4-    ارسال مستندات به پژوهش دانشگاه جهت اخذ کد پایان نامه (حداکثر یک هفته پس تصویب پروپوزال در شورای گروه)

تبصره: دانشجو باید با مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس از تصویب یا عدم تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی واحد اطلاع حاصل نماید.در صورت عدم تصویب پروپوزال، دانشجو موظف است با مراجعه به مدیریت گروه، حهت تحویل و رفع اشکالات مطرح شده اقدام نماید.

5- ابلاغ احکام اساتید راهنما و مشاور(حداکثر یک هفته پس از اخذ کد در امور پایان نامه ها).