.::. دانشکده فنی مهندسی و علوم پایه .::.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
تاریخ: 1392/09/20 - 12:35

توجه:

1- بر اساس بخشنامه جدید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، برگزاری جلسه دفاع حداقل پس از 6 ماه از تاریخ اخذ کد پایان نامه امکان پذیر است.

2- بر اساس بخشنامه جدید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد شامل 18 نمره مربوط به جلسه دفاع و 2 نمره مقاله می باشد.

دانشجویان باید دفاع از پایان نامه خود را مطابق روال زیر انجام دهند (برای لینک آیین نامه، اینجا کلیک کنید):

a)       کسب مجوز صلاحیت برگزاری جلسه دفاع از استاد راهنما جهت طرح در شورای گروه و تعیین استاد داور (حداقل 6 ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای تخصصی)

b)       ارسال گزارش پایان نامه به استاد داور همراه با ابلاغ حکم وی (حداکثر یک هفته پس از تعیین داور در شورای گروه آموزشی)

c)        کسب مجوز صلاحیت دفاع از سوی استاد داور (حداکثر 2 هفته پس از ارائه گزارش پایان نامه به استاد داور)

d)       تکمیل فرم مجوز دفاع و بررسی پرونده آموزشی (به لحاظ دروس گذرانده و تکمیل بودن پرونده دانشجو) و پژوهشی (شرکت در حداقل 5 جلسه دفاع و وصول گزارشات پیشرفت سه ماهانه پروژه و وصول مجوز صلاحیت دفاع از استاد داور) (یک هفته پس از اخذ تأیید استاد داور)

e)        تعیین زمان و هماهنگی محل برگزاری جلسه دفاع (حداکثر یک هفته پس از تکمیل مجوز دفاع)

f)        اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع در تابلو اعلانات و وب سایت پژوهش دانشکده (حداقل یک هفته قبل از برگزاری)

g)        ارسال دعوتنامه اساتید راهنما، مشاور و داور جهت شرکت در جلسه دفاع (حداکثر یک هفته قبل از تاریخ برگزاری جلسه دفاع)

h)       تهیه مستندات مورد نیاز جلسه دفاع به شرح زیر (حداقل یک روز قبل از روز دفاع):

صورتجلسه دفاع: چهار نسخه

فرم اصلاحات پایان نامه: دو نسخه

فرم ب و CDآن

فرم ارزشیابی جلسه دفاع: سه نسخه

فرم تعهد نامه دانشجو، استاد راهنما و استاد مشاور

فرم تعهدنامه اصالت پایان نامه

ü     فرم نمره مدیریت پژوهشی پایان نامه (حداکثر 2 نمره)

ü     پرینت مقالات ارائه شده به همراه نامه پذیرش مقاله کامل، گواهی چاپ، ارائه و یا ثبت نام به همراه CD

ü     فرم نمره مقاله (حداکثر 2 نمره): دو نسخه (در صورت برخورداری از امکان استفاده از نمره مقاله)

ü     فرم انصراف از نمره مقاله (در صورت عدم برخورداری از امکان استفاده از نمره مقاله)

تبصره: نمره مقاله تنها تحت شرایط زیر به دانشجویان تعلق می گیرد:

1-     مقاله مستخرج از پایان نامه باشد (به تأیید استاد راهنما و پژوهش دانشکده)

2-     نویسندگان مقاله حداکثر محدود به اساتید راهنما، مشاور و دانشجو باشد.

i)          برگزاری جلسه دفاع با حضور اساتید راهنما، مشاور و داور

j)          انجام اصلاحات مورد نیاز (حداکثر یک ماه پس از برگزاری جلسه دفاع)

k)        ارائه مقالات و مستندات مربوطه (حدکثر 5 ماه پس از جلسه دفاع)

l)          ارسال مستندات دفاع به معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی و تسویه حساب دانشجویان

m)      تحویل نسخ سخت افزاری و نرم افزاری پایان نامه به مراجع ذیصلاح مطابق فرم تحویل نسخ پایان نامه