.::. حوزه معاونت اداری مالی .::.

معرفی مدیر توسعه مدیریت ومنابع ودبیر اسکان

معرفی مدیر توسعه مدیریت ومنابع ودبیر اسکان

تاریخ: 1392/09/23 - 05:35


نام ونام خانوادگی:جناب آقای  سید عزیز طاهری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

شماره تماس مستقیم:334601220

شماره داخلی: 2321