.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

معاون دانشکده

معاون دانشکده

تاریخ: 1392/09/23 - 01:56


دکتر سيد حسين موسوي

استادیار، دکتری آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي

معاون دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

ایمیل:sh_moussavi@yahoo.com

 

تلفن:33470291-0241 

 

شرح وظایف معاون آموزشی-دانشجویی دانشکده:

   

     ·          اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

 

·          تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی
 
·          پیگیری برنامه های آموزشی مداوم از طریق برگزاری کارگاه ها ، ژورنال کلاب و کنفرانس برای مربیان و اعضای هیئت علمی و دانشجویان
 
·          ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها
 
·          نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
 
·          نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان
 
·          رسیدگی به مشکلات و نیازهای درسی دانشجویان و درخواست های نقل و انتقال
 
·          پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب ، ریز نمرات ، فارغ التحصیلی وغیره )
 
·          پیگیری امور مشاوره دانشجویی     
 
·          ارزیابی فعالیتهای آموزشی دانشجویان
 
·          رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 
·          نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
 
·          نظارت بر کلیه امور مربوط به انتشارات و تهیه و تنظیم جزوات درسی
 
·          نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده
 
·          برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان
 
·          برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورایآموزشی دانشگاه
 
·          ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهتاجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
 
·          ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت آموزشی دانشگاه جهت اجرای ضوابط ومقررات مربوطه
 
·          شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده
 
·          تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 
·          تهیه گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده
 
·          انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی
 
·          تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی به منظور بررسی مشکلات آموزشی و ارائه راه حل
 
·          نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
 
·          نظارت بر انجام کارهای اداری و انجام سایر کارهای مربوطه برابر مقررات
 
·          اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها
 
·          شرکت در جلسات و نشست های گوناگون مرتبط