.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

طرح درس اساتید

طرح درس

تاریخ: 1392/09/23 - 12:16


نام استاد نام درس
دکتر مالک ذوالقدر روش و پژوهش در روابط بين الملل
 دکتر مالک ذوالقدر  متون سياسي به زبان انگليسي(ب
  دکتر مالک ذوالقدر  نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل
  دکتر مالک ذوالقدر  مباني علم حقوق
دکتر سید فرشید جعفری  تحول جامعه بین الملل و حقوق بین الملل
 دکتر سید فرشید جعفری  تئوريهاي روابط بين الملل-نظريه هاي مختلف در روابط بين الملل
 دکترسيد فرشید جعفري  روش و پژوهش در روابط بين الملل
دکترپرتوی  سمينار انقلاب
دکترپرتوی  جامعه شناسی سیاسی
محمدرضا كرمي تئوريهاي سازمان و مديريت پيشرفته