.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

اطلاعیه ها

سخنرانی علمی

تاریخ: 1392/09/23 - 11:20


 سلسله سخنرانیهای علمی با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران شعبه زنجان تحت عنوان

    نقش وجایگاه مبانی نظری دررساله ها وپایان نامه های دکتری علوم سیاسی وروا بط

                                                                                                  .بین الملل                                                                                                     

                 سخنران : دکتر فیروزابادی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبای

(    چهارشنبه 94/2/30 سالن امفی تئاتر دانشکده علوم انسانی واجتماعی،سایت امام(ره

              معاونت پژوهش دانشگاه