.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

معرفی معاون دانشکده علوم پایه

معاون دانشکده علوم پایه

تاریخ: 1393/12/19 - 21:05


 

معاون دانشكده  :     آقای محسن کلانتری     

پست الكترونيكي :  Mkalantari54@gmail.com

تلفکس:              02433420030  (مستقیم)

                  7-  02433421001    داخلی  2393

 

شرح وظایف معاون آموزشی-دانشجویی دانشکده:

        ·   اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب

·          تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی
·          ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده به منظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها
·          نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها
·          نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان
·          پیگیری امور خدمات آموزشی ( ثبت نام ، حضور و غیاب ، ریز نمرات ، فارغ التحصیلی وغیره ) 
·          ارزیابی فعالیتهای آموزشی دانشجویان
·          رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
·          نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
·          نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده
·          برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان
·          برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه
·          ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب
·          ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت آموزشی دانشگاه جهت اجرای ضوابط ومقررات مربوطه
·          شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده
·          تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
·          تهیه گزارشهای لازم از کارهای انجام یافته جهت ارائه به ریاست دانشکده
·          انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی
·          تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی به منظور بررسی مشکلات آموزشی و ارائه راه حل
·          نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
·          نظارت بر انجام کارهای اداری و انجام سایر کارهای مربوطه برابر مقررات
·          اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها
·          شرکت در جلسات و نشست های گوناگون مرتبط
·