.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

پرسنل آموزش

پرسنل آموزش

تاریخ: 1396/08/23 - 21:12


حمید امیدی: رئیس آموزش دانشکده

تلفن: 8-02433421001 داخلی 2207

ایمیل:

 

شیدا زارعی: اداره امتحانات و ثبت نمرات

تلفن: 8-02433421001 داخلی 2325

 

نازیلا دشتی: کارشناس گروه های ارشد و دکتری میکروبیولوژی- مقاطع مختلف شیمی- زیست جانوری- مهندسی اپتیک

تلفن: 8-02433421001 داخلی 2279

ایمیل: nazila.dashti@yahoo.com

 

مهری ابتکار: کارشناس گروه های ارشد ژنتیک، کارشناسی میکروبیولوژی، کارشناسی زیست فناوری و کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی

تلفن: 8-02433421001 دخلی 2388

ایمیل: ebtekar.mehri@yahoo.com

 

زهرا محمدی : کارشناس گروه های آموزشی: کارشناسی ژنتیک، ارشد علوم جانوری، دکتری فیزیولوژی جانوری