.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

پرسنل آموزش

پرسنل آموزش

تاریخ: 1392/09/24 - 16:05


مرتضی فرجی: رئیس آموزش دانشکده

تلفن: 8-02433421001 داخلی 2207

ایمیل:faraji.morteza@yahoo.com

 

رقیه آقایاری: اداره امتحانات و ثبت نمرات

تلفن: 8-02433421001 داخلی 2325

 

نازیلا دشتی: کارشناس گروه های ارشد میکروبیولوژی- شیمی- زیست جانوری- مهندسی اپتیک

تلفن: 8-02433421001 داخلی 2279

ایمیل: nazila.dashti@yahoo.com

 

مهری ابتکار: کارشناس گروه های ارشد ژنتیک  و کارشناسی میکروبیولوژی

تلفن: 8-02433421001 دخلی 2388

ایمیل: ebtekar.mehri@yahoo.com

 

 

زهرا محمدی : کارشناس گروه آموزشی ارشد فیزیولوژی جانوری

024

33421001-8