.::. معاونت فرهنگی .::.

اعضای کمیسیون

اعضای کمیسیون

تاریخ: 1392/09/24 - 15:17


1- آقای دکتر یداله رجایی ( رییس کمیسیون )
2- آقای عباس قنبری ( دبیر کمیسیون )
3- آقای عنایت اله شامی ( عضو کمیسیون )
4- آقای صمد حنیفی ( عضو کمیسیون )
5- آقای دکتر صلوتی ( عضو کمیسیون )
6- آقای دکتر ادریسی ( عضو کمیسیون )