.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

امتحانات و ثبت نمرات

ثبت نمرات

تاریخ: 1392/09/24 - 16:59


مسئول امتحانات و ثبت نمرات :    خانم شیدا زارعی

   مهلت ثبت نمرات در سایت اینترنتی دانشگاه حداکثر 5 روز پس از برگزاری امتحان می باشد. لذا انتظار می رود اساتید گرامی در مهلت یاد شده نسبت به ثبت نمرات اقدام نمایند   

   پس از بررسی اعتراض دانشجویان، اوراق امتحانی را تحویل ثبت نمرات دانشکده نمایید.

  توجه داشته باشید که به هنگام ثبت نمرات، بایستی گزینه Compatibility viewدر منوی TOOLSرا فعال نمایید.