.::. معاونت پژوهشی .::.

طرح و برنامه و بودجه

طرح و برنامه و بودجه

تاریخ: 1392/09/17 - 11:04


 

طرح و برنامه و بودجه

 


- ارزيابي عملكرد 5  ساله برنامه پنجم توسعه دانشگاه .

 - جمع اوري و تهيه و تنظيم اسناد و مدارك مربوط به هزينه كرد بودجه پژوهشي .

- پیش بینی بودجه سالانه واحد .
 - تجزیه وتحلیل وبررسی دلایل انحراف بودجه پیش بینی در مقایسه با عملکرد سالانه .

- فعالیتهای مربوط به تبیین برنامه آمایش آموزش  عالی استان.