.::. دانشکده علوم انسانی وهنر .::.

ارتباط باما

نظرسنجی

تاریخ: 1392/09/26 - 00:19


نظرات ،انتقادات وپیشنهادات خود درخصوص سایت دانشکده رابه ادرس ذیل ارسال فرمائید.           

زنجان، جاده پایین کوه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ساختمان شهید شهریاری دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی و هنر

شماره تماس : 02433470292

دانشکده علوم انسانی و هنر

5

دکتر اصغر پرتوی

دانشکده علوم انسانی و هنر

رئیس دانشکده

33470292

6

دکتر کریم شاکر

دانشکده علوم انسانی و هنر

معاون دانشکده

33470291

7

بهرام نجفی

دانشکده علوم انسانی و هنر

رئیس اداره پژوهش

33470295

8

مرتضی اسکندری

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس پژوهش

33470295

9

سعید مهر افروز

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33471712

10

شهناز محمدی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114336

11

سکینه سرداری

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114329

12

شمسی عابدینی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114340

13

عمران نصیری

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114332

14

صمد نصیری

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33471712

15

احمد اشرفی

دانشکده علوم انسانی و هنر

رئیس آموزش

33471712

16

زینب کمالی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114342

17

لیلا محمدی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33471712

18

حمید بیگدلی

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33471712

19

زهرا بهرامی شاد

دانشکده علوم انسانی و هنر

کارشناس آموزش

33114343