.::. اخذ کد پایان نامه .::.

38-زبان وادبیات فارسی

زبان وادبیات فارسی

تاریخ: 1392/10/03 - 14:58


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13820101941015

1394/12/02

      مرتضی وقفچی
         

13820101941017

1394/12/12

      لادن علیزاده
         

13820101941022

1394/12/22

      مجید دوقانلو
تحلیل همه سویه دیوان میرزاده عشقی 9410 94/10/26    

62620101942001

1395/05/16

  کریم شاکر 920029586 مسعود حاجی خانی

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی