.::. اخذ کد پایان نامه .::.

33-مدیریت بازرگانی- بین الملل

مدیریت بازرگانی- بین الملل

تاریخ: 1392/10/03 - 11:08


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13821271941025

1394/012/26

      سمیه شرفی
         

13821271941026

1394/01/15

      حمیدرضا مجیدی فر
         

13821271942001

1395/01/17

      علی فاطمی پور
         

13821271942002

1395/01/17
      رحیم اسماعیلی
         

13821271942003

1395/01/22
      کامبیز جمشیدی
         

13821271942005

1395/02/21
      زهرا دولتی
         

13821271942006

1395/02/27
      حسین حسنی
         

13821271942007

1395/02/30
      مژگان رضایی
         

62621271942001

1395/02/21
      رقیه محمدی
تاثیر عوامل صادر کننده در شرکت های تجاری کوچک بر هزینه ها و عملکرد صادراتی آنها  901394 94/8/21  

 

13821270942018

1395/03/30

نبی ا محمدی علی محمدی

911044875

95/3/6

فاطمه زمانی 

برای ارزیابی موقیعت شرکت ایران ترانسفو در صادرات با استفاده از مدل تلفیقی الماس پورتر و تحلیل فرایند شبکه ای 

(ANP) 

91368 94/5/10    

13821270942013

1395/03/09

ن علی محمدی 

900780071

95/3/8

حسن سلیمی 
بررسی رابطه بین تعصب مصرف کنندهف بین المللی بودن، تصویر ذهنی از کشور تولید کننده محصول در میان مصرف کنندگان جوان و وضعیت توسعه کشور  91384 94/6/24  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/09

13821271942011

1395/03/31

  یداله رجائی

920113410

95/3/8

شبنم حیدری 

بررسی مولفه های مدیریت وتسهیم دانش ونقش ان دربهره وری کارکنان گمرک ایران

91376 94/6/1    

13821271942008

1395/03/19
  یدالله رجایی

920569907 

95/3/18

سیدسجادابونقاب طباطبایی
                   
نقش رضایت شغلی در رابطه با تعالی شغلی و رفتار شهروندی (مطالعه موردی شرکت گازOCB استانآذربایجان شرقی) 91285 93/08/09  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/03/30

13821271942010

1395/03/31

  فیروزه حاج علی اکبری 900715640 پیمان جهانفر
سنجش رشد محصولات استراتژیک کشاورزی تحت پوشش جهاد کشاورزی استانهای مختلف با رویکرد شاخص بهره وری مالم کوئیست 91288 93/9/11    

13821271942009

1395/03/30

  علی منصوری

911075216

95/3/30

سعید شیخ کریمی 
مقایسه شرکتهای صنعتی براساس رقابت پذیری و رتبه بندی آنها با استفاده از روش PROMETHEE : مطالعه ای در استان زنجان 91401 1394/9/24    

13821271942012

1395/04/14

  فریدون خادم 900779848 امیر حسین صدیقی
تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های صادراتی با میانجیگری ظرفیت جذب و چابکی زنجیره تامین 91284 93/8/8  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

13821271942013

1395/04/19

  حاجی علی اکبری 911080017 منا محبی 
بررسی اثرات خرید سبز و اگاهی سبز و  آگاهی سبز مشتریان با میانجیگری استراتژی پایدار بر زنجیره تامین سبز شرکت ها 91348 94/3/16  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

13821271942014

1395/04/19

  حاج علی اکبری 911115391 توران بخشعلی زاده صدیقی
بررسی تاثیر عملکرد تامین کنندگان خدمات لجستک برنیات  رفتار خرده فروشان  91319 93/12/3  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

113821271942015  

1395/04/22

  حاجی علی اکبری  920143713 مینا احمدی
          13821271942017

1395/05/16

      رضا بیگدلی
بررسی تاثیر صلاحیت کارافرینی برعملکرد صادراتی باتاکید برنقش مدیریت مشارکتی ومشارکت تبادل دانش(شرکت خالص سازان روی زنجان 91368 94/5/10     13821271942018

1395/05/19

  یدالله رجائی 920608844 علی حیدری
بررسی تاثیر استراتژی کسب و کار صادراتی سازگار با محیط زیست بر عملکرد صادراتی با تکیه بر عوامل موثر بر مزیت رقابتی 91394 94/08/21  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

13821271942022

1395/05/30
 

  دکتر رجائی 920608240-95/05/18 الهام محمدی
بررسی عوامل موثر بر قصد مصرف کنندگان از خرید سفر آنلاین (مطالعه موردی استان زنجان) 91319 93/12/13  

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

1395/04/14

13821271942021

1395/05/26
 

  حاج علی اکبری  920113844 حسن امانلو
          13821271932033       بهاره پورنصر

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                       رحیم اسماعیلی   
                      علی فاطمی پور
                      کامبیز جمشیدی 
                      حمید رضا  مجیدی فر
                      حسین حسنی
                      فاطمه زمانی
                      پیمان جهانفر
                     

سید سجاد ابونقاب طباطبایی

                      شبنم حیدری
                      جواد بیات 
                      رقیه قاسمی