.::. اخذ کد پایان نامه .::.

31-زیست شناسی سلولی ملکولی میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

تاریخ: 1392/10/03 - 15:26


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13830507941026

1395/12/04

      سمیرا ملکی
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
         

13830507942001

1395/01/24

      زهرا بریری
                   
                   
                   
                   
                   
         

13830507942007

1395/01/24
      یاسمن فصیحی
         

13830507942008

1395/01/24
      سودابه خشگه باری
                   
                   
         

13830507942011

1395/01/24
      متین دانشور
                   
                   
                   
                   
         

13830507942016

1395/03/12
      اردشیر فرامرزی

ارزیابیشبکه ی سلولز-آلژینات-کیتوزان در تولید بیواتانول در دمای بالا توسطSaccharomyces cerevisiaeترموتلورانت

 

9499 94/11/4    

13830507951007

96/1/27

 دکترمحمد حسین آرش اسدی راد دکترآزاده توفیقی   الهام فضانلوئی
       

ظرفیت راهنما ومشاور پر است

1395/03/09

13830507942028

1395/06/07

دکترمحمد حسین آرش اسدی راد دکترآزاده توفیقی   سمانه سادات حسینی
       

ظرفیت راهنما ومشاور پر است

1395/03/09

ظرفیت مشاور پر است 1395/06/07

13830507942033

1395/07/06

دکترمحمد حسین آرش اسدی راد دکترآزاده توفیقی   شهرام محمدی
       

ظرفیت مشاور پر است

1395/03/09

1395/07/06

13830507951001

95/9/13

دکترمحمد حسین آرش اسدی راد دکترآزاده توفیقی   محدثه رضا
         

13830507951002

95/10/16

دکترمحمد حسین آرش اسدی راد دکترآزاده توفیقی   مهناز خوش فکر
         

13830554951002

95/11/11

دکترمحمد حسین آرش اسدی راد دکترآزاده توفیقی   هادی طیب
                   
       

ظرفیت راهنما ومشاور پر است

1395/03/09

13830507942023

1395/05/30

دکترحبیب ضیغمی دکتررضا شاپوری   مرجان چگینی
                   
                   
                   
بررسی میزان شیوع ژنهای مقاومتی van Aو van B  در انتروکوکوس جدا شده از نمونه های شیر محلی شهرستان زنجان به روش PCR 94122 94/12/16   95/8/19

13830507951005

95/10/16

دکترحبیب ضیغمی دکتررضا شاپوری   مهسا بهمنی زنجانی
       

ظرفیت راهنما  پر است

1395/03/09

13830507942025

1395/05/30
 

  دکتررضا شاپوری   بهرام شیخ باقری
       

ظرفیت راهنما  پر است

1395/03/09

13830507942026

1395/05/30
  دکتررضا شاپوری   فرشته قضاتی
                   
                   

شیوع عفونت های دستگاه ادراری ناشی ازگونه هایاستافیلوکوکوس جدا شده از  بیمارستان های زنجان و تعیین MICآن به آنتی بیوتیک های رایج

94120 94/12/16 95/3/23

ظرفیت راهنما  پر است

1395/03/25

13830507942027

1395/05/30
- رضا شاپوری 930330372

 

مهتاب

جودکی

 

 بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات مس بر روی باکتری سالمونلا تیفی موریومدر شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

94120 94/12/16 95/3/23  

13830507942018

1395/03/25

مجتبی

محمدی رکن آبادی

رسول شکری 930515073

مهسا

مرسلی

 

بررسی اثر هم افزایی نانو ذرات مس و نقره بر روی باکتری سودوموناس آیروژینوزا

94120 94/12/16 95/3/23

ظرفیت راهنما  پر است

1395/03/25

1395/06/07

13830507942029

1395/06/07
 

مهدی

رهنما

رسول شکری 930380877

نیلوفر

خدابخش رشاد

بررسی اثر هم افزایی نانو ذرات مس و نقره بر روی باکتری سالمونلا تیفی

 

94120 94/12/16 95/3/23

ظرفیت راهنما  پر است

1395/03/25

1395/06/07

13830507942031

1395/07/06

آزاده توفیقی رسول شکری 930353125

مینا

جوادی

 بررسی اثر هم افزایی نانو ذرات مس و نقره بر روی لیستریا منوسیتوژنز

 

94120 94/12/16 95/3/23

ظرفیت راهنما  پر است

1395/03/25

1395/06/07

13830507942032

1395/07/06

مجتبی محمدی رکن آبادی

رسول

شکری

930478033

صدف

جعفری

بررسی ژنهای­ مقاومتبه آمینوگلیکوزیدها aph(2),aph(3),aac(6),ant(4)در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی در شهر زنجان

94120 94/12/16 95/3/23  

13830507942019

1395/03/25

فخری حقی حبیب ضیغمی 920133899

محترم

طارمی

بررسی فراوانی سرمی HCVو HIVدر بیماران تحت شیمی درمانی درشهر زنجان

94120 94/12/16 95/3/23

مشخصات اساد راهنما ثبت گردد .در صورت نداشتن کد از دانشگاه آزاد مدارک به امور پایان نامه ها ارسال نمایید

95/4/5

13830507942022

1395/04/20

-

حسام

میرشهابی

فرزند عبداله

ش ش

10603

ت ت

358

صادره از تهران

شماره ملی 0061988057

 

900786812

فرشید

اسکندری

                   
بررسی اثرات ضذ میکروبی والتیام بخشی عصاره های بلوط،باباآدم،بابونه،کاج واکالیپتوس برروی
عفونت ناشی از سوختگی سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس ارئوس در موش
94120 94/12/16 95/3/25  

13830507942021

1395/04/06

-

رضاشاپوری

 

920010350

مهدی حسینی

 

تشخیص همزمان مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و نوکاردیا  آستروئیدس در

نمونه بال و خلط با روش

 Multiplex–PCR          

94120 94/12/16 95/3/25  

13830507932037

1395/04/06

-

صفرعلی علی زاده کوشکوهی

930322577

سید جعفرمیرابی

 

                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      زهرا شیخ ملایری
                      مهشیدتابنده    
                      زهرا خدابنده