.::. اخذ کد پایان نامه .::.

30-عمران - خاک وپی

عمران - خاک وپی

تاریخ: 1392/10/03 - 15:31


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13840431941016

1394/11/25

      داود مافی
         

13840424941003

1394/11/25
 

      امین علی پور
         

13840431941017

1394/11/25

      محمدرضاترابی اصل
         

13840431941018

1394/12/05

      میلاد قنادزاده کرمانی
         

13840431941019

1394/12/05

      بهارک نقدیان
         

13840431941020

1394/12/05

      حسن اروجی
         

13840431941021

1394/12/05

      مجید قنبری
         

13840431941022

1394/12/05

      سعید داداشی
         

13840431941023

1394/12/05

      مسعود محرمی
         

13840431941024

1394/12/05

      اسماعیل رضایی اضماره سفلی
         

13840431942001

1395/01/24

      سیدعلی قریشی
         

13840431942002

1395/01/24

      امیر علمداریان
         

13840431942003

1395/01/30

      علی محمدیان طریقی
         

13840431942004

1395/01/30

      علی غیاثوند
         

13840431942005

1395/03/06

      رشید عجملو
         

13840424942001

1395/03/06

      سهیل سلیمانی
         

13840431942006

1395/05/07

  دکترحمید علی الهی   مجید بهمنی
         

13840431951001

1395/09/07

  دکترحمید علی الهی   محمداژدری آزاد
بررسی ظرفیت باربری شمع های حلزونی شکل تحت بارهای ترکیبی بااستفاده از روش عددی 940641 1394/06/04  

 

 

 

 

13840424951003

1396/06/25

   علی الهی 920736522 فرهاد محمدرضایی
بررسی الگوی بزرگنمایی سطح زمین واقع برحفرات زیر زمینی دراثر هجو امواج رایلی 94261 1394/09/26  

 

 

 

13840438951004

1396/02/17

- دکترحمید علی الهی 920619128 سیدمحسن محمودزاده انتظاری
مقایسه پاسخ لرزه ای یک بعدی ودوبعدی عوارض توپوگرافی دره ای شکل رسوبی - مطالعه موردی 94121 1394/12/13       13840438951002 - دکترحمید علی الهی 930502532 مریم رحیمی
ارایه منحنی های شکنندگی سیستم های چنددرجه آزادی بادرنظر گرفتن اندر کنش خاک وسازه خ/95/031 95/03/20    

13840438951006

1396/02/17

  دکترالهی 930285909 محمد تقی امامی فرد
ارزیابی پاسخ لرزه ای ساختگاههای مستعد روانگرایی دراثر زلزله های متوالی 95/031/خ 95/03/20    

13840438951005

1396/02/17

  دکتر الهی 930401699 حسن  سلطانی
بررسی رفتارپی گسترده شمعی مجاوربه گود پایدار شده به روش میخکوبی 9412061 1394/12/06   ********

62640424951001

1396/06/12

--- مردانی 911110960 محمد جواد علی بخشی
تحلیل لرزه های ناهمگنی های زیر سطحی دربرابرامواج مهاجم برون صفحه ی SH خ/95/091 95/02/09    

13840424942003

1395/05/07

- دکتر پنجی 930355511 فرشید یاسمی
تحلیل لرزه ای دره های آبرفتی تحت امواج مهاجم برون صفحه SH 95/091/خ 95/02/09    

13840424942004

1395/05/07

- دکتر پنجی 930308619 مهدی طهماسبی
تاثیرخاکهای متورم شونده برروی فاکتور نشست و ظرفیت باربری پی های گسترده خ/95/311 95/04/31    

13840424842001

1395/05/07

- دکتر ابوالفضل صفری - استادیار- ش.ش124 زنجان م.1351 - کدملی 4254910558 930321322 اکبر بهرامی
                   
ارزیابی سبک های مختلف حفاری سینه کار تونل ها درروش اتریسی برمیزان نشست سطح زمین خ/95/311 95/04/31    

13840424942006

1395/05/07

- تودشکی 930354974 امیر محرم زاده
تثبیت خاکهای ریزدانه واگرا بااستفاده از خاکستر لجن فاضلاب وآهک هیدراته درشرایط سه محوری خ/95/311 95/04/31    

13840424942007

1395/05/07

- حمید شعبانزاده 930323295 رسول ایمانی تبار
ارزیابی ظرفیت باربری گروه شمع های باریک شونده تحت تاثیر اصطکاک منفی درخاکهای چسبنده خ/95/311 95/04/31    

13840424942015

1395/07/25
 

- دکترزهرا مردانی 920609109 محمود خلیلی
ساخت ماده اصلاح کننده رس و اگرابررسی تاثیر آن برخاصیت واگرایی منطقه طارم 95/09181 95/09/18    

13840431951007

1396/06/27

- نوری قیداری 920609091 سالارسالخورده
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی