.::. اخذ کد پایان نامه .::.

29-عمران- راه وترابری

عمران راه وترابری

تاریخ: 1392/10/03 - 13:12


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
مکانیابی بهینه مسیرها وایستگاههای سیستم اتوبوسرانی شهر قزوین بااستفاده از GIS خ/95/021 95/02/23    

13840412942033

1396/08/29

- دکترکیامهر 920163263 هادی دودانگه
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
مکانیابی ایستگاههای سامانه اتوبوس تندرو وتعیین مسیربهینه بااستفاده از تحلیل شبکه درمحیط شهررشت - GIS-BRT ر/94/201 94/12/20    

13840412941021

1396/08/29

- دکترکیامهر 930363277 مازیارپروار
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی