.::. اخذ کد پایان نامه .::.

29-عمران- راه وترابری

عمران راه وترابری

تاریخ: 1392/10/03 - 17:38


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

13840412941014

1394/11/25

      علی نانگلی
         

13840412941015

1394/11/25

      علیرضا علیدخت
         

13840412941016

1394/1125

      محمدرشیدی
بررسی اثرات ترافیک وعوامل محیطی برروی روسازی های آسفالتی درسطوح شیبدار        

13840412941018

1394/12/15

  بهشتی 920144661 محمدقاسم مرادی
         

13840412941018

1394/12/22

      محمدکریمی
         

13840412941019

1394/12/24

      مهدی مهری
         

13840412942001

1395/01/24

      منصور دبستانی
         

13840412942002

1395/01/24
      سروش اسد زاد
                   
         

13840412942004

1395/04/06

  دکتر کیا مهر   حامدمنصوری
         

13840412942005

1395/04/06

  دکتر رامین کیامهر   امین ناصری
         

13840412942009

1395/05/18

  دکتر رامین کیامهر   مهران نیکزاد
         

13840412942010

1395/05/18

  دکتر رامین کیامهر   امیر نوبری
         

13840412942021

1395/07/25
 

  دکتر رامین کیامهر   رضا پیرمحمدی
ارزیابی وضعیت ایمنی تونلهای راه مطاتعه موردی محور سرچم - خلخال ر/94/051 94/11/05

 

 

 

13840412951006

1395/11/25

- دکتر رامین کیامهر 920124502 نوید دولتی
          13840412951003   دکتر رامین کیامهر   سپیده علیزاده
                   
     

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.

1395/03/10

1395/05/18

1395/07/24

1395/07/25

 

13840412951002

1395/08/19
 

  دکترحسن طاهرخانی   وحید رحیمی
     

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است

.1395/03/10

 

13840412942011

1395/05/18

  دکترحسن طاهرخانی   محمد گودرزی
مکانیابی نصب دوربینهای کنترل سرعت برون شهری برمبنای کاهش تصادفات خ/95/021 95/02/23

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.

1395/04/06

1395/05/18

1395/07/25

 

13840412951009

1396/02/25

- دکترکیامهر 920093434 رضا بهمنی
مکانیابی بهینه مسیرها وایستگاههای سیستم اتوبوسرانی شهر قزوین بااستفاده از GIS خ/95/021 95/02/23

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.

1395/04/06

1395/05/18

1395/07/25

    - دکترکیامهر 920163263 هادی دودانگه
ارزیابی عملکرد قیرهای حاوی استایرن -بوتادین - استایرن - بوتادین واستایرن SBS -پودرلاستیک CR وترکیب SBSوCR خ/95/021 95/02/23    

13840412942006

1395/04/06

- مهندس بهشتی 920728508 علیرضا مجتهدی
                   
مکانیابی بهینه تابلوهای پیام متغیر درشهر اهوازبااستفاده از GIS ر/95/121 95/03/12    

13840412942008

1395/05/18

- دکتر جودکی 920607205 بهمن بهرامی زاده
بررسی تاثیر نصب حفاظهای بتونی بلوک مفصلی برالگوی نقاط حادثه خیز مسیر اتوبان - کرج- قزوین ر/95/121 95/03/12

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.

1395/05/18

1395/07/25

    - دکترکیامهر 910629976 رحیم اکبری قره بلاغ
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات بتن غلتکی تهیه شده بامصالح خرده بتن والیاف پلیمری - MEX-100 ر/95/121 95/03/12    

13840412951004

1395/10/15

- دکترطاهرخانی 940139166 حیدرسازگار
بررسی تاثیر رنگ قرمز درکاهش سرعت رانندگان هنگام مواجهه با پیچ تند ر/95/121 95/03/12    

13840412942012

1395/05/18

- دکتر سجادی 930371247 حسین دایی دایی
بررسی نواقص مطالعات وطراحی پروژه های راهسازی درایران - موردی محور کلور - درام ر/95/121 95/03/12

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.

1395/05/18

1395/07/25

    - دکتر طاهرخانی 930358180 ابوالفضل سلیمانی
ارزیابی ایمنی نقاط حادثه خیز محورهای برون شهری بااستفاده ازتحلیل آمارتصادفات ر/95/121 95/03/12    

13840412942013

1395/05/18

- دکتر جودکی 930397427 زانیارمحمد گلانی
مکانیابی ایستگاههای سامانه اتوبوس تندرو وتعیین مسیربهینه بااستفاده از تحلیل شبکه درمحیط شهررشت - GIS-BRT ر/94/201 94/12/20

ظرفیت استاد به عنوان راهنما پر است.

1395/05/18

1395/07/25

    - دکترکیامهر 930363277 مازیارپروار
بررسی رفتار دمای پایین قیرهای اصلاح شده باگیلسونایت ر/94/201 94/12/20    

13840412942022

1395/07/25

- دکترپوریا حاج کریمی 930449175 محمد پاسبان
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی