.::. اخذ کد پایان نامه .::.

28-شهرسازی-طراحی شهری

شهرسازی

تاریخ: 1392/10/03 - 21:18


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 


عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
        مشخصات استاد راهنما ثیت گردد.13295/03/10     سیدمحمد رضا فاروقی   پیام مستوفی
سنجش کمی وارتقاء کیفیت ارزشهای بستری درکریدرهای دید شهری 93111 1393/11/24  

13860207941022

1395/10/28

    مشخص نیست دکتر ساشورپور فرمودند فعلا دست نگهدارید قبلا نور علیشاهی بود.   بهروزپاشایی
بررسی تاثیر آبنما دربهبود کیفیت وآسایش اقلیمی ومحیطی فضا ش/94/261 94/05/26  

 

13860207942027

1395/06/09

- دکترهومن ثبوتی 920591042 امین شهبازی
                   
                   
                   
                   
                   
طراحی فضای امن شهری بارویکرد افزایش حضور پذیری ش/94/141 94/12/14    

13860207942006

1395/03/17

  دکتر رحیم  هاشم پور 920619416 سهیل گنجی ها
طراحی میدان شهری باتاکید بر مولفه های موثربر مطلوبیت ادراک فضا 94/141/ش 94/12/14    

13860207942007

1395/03/17

  دکتر رحیم هاشمپور  930352351 نوشین گل صنم لو
بازطراحی میدان های تاریخی شهر زنجان درراستای ارتقاء حس مکان ش/94/141 94/12/14    

13860207942008

1395/03/17

  دکترداود رضایی 930419034 مهسا اله مرادی
طراحی فضاهای تعامل محور باتاکید برفعالیت های هنری ش/94/141 94/12/14    

13860207942009

1395/03/17

دکترنرگس کریمی دکتر ساشورپور 930536795 پریسا دوستی
ارایه طرح منظر شهری براساس سنجش مولفه های آسایش بصری درفضاهای شبانه 94/141/ش 94/12/14    

13860207942010

1395/03/22

  دکترساشورپور 920528977 داود خدایی
معاصرسازی فضاهای رها شده شهری درراستای شکل گیری قرارگاههای رفتاری 94/141/ش 94/12/14    

13860207942011

1395/03/22

  دکتراسماعیل دویران 930357196 محمدرضا نوری ترکمانی
بازطراحی پارکهای شهری درراستای ارتقاء امنیت شهروندان 94/141/ش 94/12/14    

13860207951002

1395/09/28

  دکترزهره ترابی 920528963 علیرضا لطفی
ارزیابی وطراحی پارکهای کوچک ونقش آن برتوسعه تعاملات اجتماعی خرد 94/141/ش 94/12/14    

13860207942031

1395/06/20

  زهره ترابی 930326976 نسرین پناهی
ارتقاءکیفیت فضای عمومی شهری بارویکرد پیاده راه سازی -میدان ولیعصر تهران 94/141/ش 94/12/14    

13860207942012

1395/03/22

  دکتررضا احمدیان 911024033 امیر حسین نادری
ارایه اصول ومعیارهای جمع آوری  - دفع زباله شهری براساس رویکرد توسعه پایدار ش/94/152 94/12/15    

13860207942039

1395/10/18

-  دکتر فرامرزی 930353813 مهدی شیرالی
ارائه الگوی توسعه درون افزای محله ای درمحورهای شهری با ارتقاء کیفیت کالبدی ش/94/152 94/12/15    

13860207942013

1395/06/01

- دکتردویران 930406956 خلیل رحیمی
بررسی نحوه طراحی پاتوق های اجتماعی درشهرکهای جدیدالاحداث ش/94/152 94/12/15    

13860207942014

1395/06/01

- دکترشکوهی 930301579 رضا همتی
طراحی یکپارچه جداره شهری مبتنی براختلاط کاربری ها باتاکید برهویت بخشی به محور شهری ش/94/152 94/12/15    

13860207942015

1395/06/01

- دکتر مشکینی 920609255 سعید بیات
طراحی فضا های شهری بارویکرد توانبخشی برای سالمندان ناتوان جسمی ش/94/152 94/12/15    

13860207942016

1395/06/02

- دکتر ساشورپور 911075084 داریوش حبیبی
طراحی فضاهای شهری مبتنی براصول شهرسازی تاکتیکی منطبق بافرهنگ جاری 94/151/ش 94/12/15    

13860207942017

1395/06/02

- دکتر ساشورپور 930516891 بهاره ذولقدر
باز آفرینی وارایه الگوی طراحی دریافتهای فرسوده شهری بارویکردسرمایه اجتماعی 94/151/ش 94/12/15    

13860207942030

1395/06/17

دکتردویران دکترساشورپور 930428378 فاطمه بریری
ارزیابی وضعیت مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی - حرکتی وسالمندان به منظور استخراج راهنمای طراحی واقدامات اجرائی 94/151/ش 94/12/15    

13860207942018

1395/06/02

- دکترشکوهی 930475418 سعیدادیبان
تحلیل تطبیقی شاخص های اجتماعی کیفیت زندگی درسکونتگاههای خود انگیخته 94/151/ش 94/12/15    

13860207942019

1395/06/02

- دکترشکوهی 930573179 فرخنده دادستان
طراحی پیاده راه درخیابانهای منتهی به بناهای شاخص تاریخی - ملی 94/151/ش 94/12/15    

13860207942038

1395/10/18

- ابراهیم کلته - ش.ش257-محل تولد گنبد کاووس متولد44-کد ملی 6289489992 - 920529224 عبالرحمان رستگار
واکاوی تآثیرات شهرسازی مدرن دربافتهای کهن شهری درسده معاصر 94/151/ش 94/12/15    

13860207942020

1395/06/02

- دکترابوالفضل مشکینی 930575629 محمد جواد حیدری
سنجش کیفیت محیط شهری باتاکید برمنظر شهری 94/151/ش 94/12/15    

13860207942024

1395/06/02

- دکتر یاشاراصلانیان 930366566 وحید صفوی
ارزیابی وسنجش محورهای قابلیت پیاده مداری باهدف افزایش انگیزه پیاده روی از طریق جانمایی الملن های شهری در طول مسیر 94/151/ش 94/12/15    

13860207942025

1395/06/02

- دکتر محسن احد نژاد-ش.ش2795 تولد بناب -متولد53 - کدملی 1689161566 930386598 سارا حاجی میری
طراحی پارک خطی درحاشیه رودخانه زیارت گرگان بارویکرد توسعه پایدار 94/151/ش 94/12/15    

13860207942034

1395/07/04

- دکترزهره ترابی 911052314 سیده زهراحسینی منش
طراحی مرکز محله به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی به شیوه شهر سازی تاکتیکی 94/151/ش 94/12/15    

13860207942021

1395/06/02

- دکترنرگس کریمی 930461071 ربابه قشمی
باز طراحی عرصه های عمومی بارویکرد تداوم حیات شهری به منظور ارتقاء آسایش بصری 94/151/ش 94/12/15    

13860207942022

1395/06/02

- دکترنرگس کریمی 930412834 مریم قایمی
بررسی نقش پاساژها درزندگی اجتماعی وارائه راهکارهای طراحی 94/151/ش 94/12/15    

13860207942023

1395/06/02

- دکترنرگس کریمی 930334302 فاطمه ایزدی
                   
                   

 

 

فرم ب

 

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی