.::. معاونت پژوهشی .::.

بخشنامه امور پایا نامه ها

بخشنامه امور پایا نامه ها

تاریخ: 1392/10/08 - 15:00


آئين‌نامه تعداد مجاز راهنمايي و مشاوره پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد، دكتراي حرفه‌اي و رساله‌هاي دكتراي تخصصي

حق‌الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پايان نامه هاي ارشد، دكتراي حرفه اي و تخصصي

شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي دانشگاه آزاد اسلامي

چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و تخصصي

حق‌الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پايان نامه هاي ارشد، دكتراي حرفه اي و تخصصي

حمایت مالی بانک توسعه صادرات از پایان نامه ها

حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكترا

چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي و رساله دكتراي تخصصي

نويسنده مقالات مستخرج از پايان نامه ها و رساله هاي تحصيلات تكميلي

شرايط اخذ مجوز راهنمايي و مشاوره جهت اساتيد هيات علمي

استاد داور پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي

مشاور و داور ممتحن پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري

ارسال یک نسخه پایان نامه های دانشجویان و طلاب به مرکز اسناد و کتابخانه ملی

شرايط اخذ مجوز مشاوره دوم براي برخي اساتيد

عدم امكان دفاع پيش از موعد مقرر

لزوم ارائه نسخ پايان نامه بصورت ديجيتالي  (CD/DVD)

لزوم حضور يك نفر داور داخلي يا خارجي در جلسه دفاع

شرايط معاف گرديدن دانشجويان ارشد از پرداخت شهريه مازاد

تشويق مقالات مستخرج از پايان نامه ها

پرداخت حق الزحمه به اساتيد محقق برجسته خارجي در راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها

حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد، دكتري حرفه ای وتخصصی

كمك هزينه پايان نامه هاي کارشناسی ارشد ، دكتري تخصصي

تعداد مجاز همكاري اعضاي هيات علمي در پايان نامه ها

لزوم ارائه دو نسخه از پايان نامه هاي دانشجويي در قالبcd

افزايش سقف مجاز اساتيد راهنما و مشاور

حداكثر مهلت جهت ثبت "فرم ب" دانشجو در سايت پايان نامه ها

تعيين حق الزحمه اساتيد راهنما و مشاور و داور در پايان نامه هاي ارشد و دكتري

نحوه صدور كد پايان نامه ها از طريق سايت كدينگ پايان نامه ها

 فرآيند دفاع از پايان نامه ها