.::. معاونت پژوهشی .::.

عنوان پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد

تاریخ: 1392/10/08 - 17:56


دانشکده علوم انسانی

علوم سیاسی  

روابط بین الملل 

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی علوم تحقیقات

زبان ادبیات فارسی

پژوهشگری علوم اجتماعی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه

مدیریت بازاریابی

مدیریت بین الملل

مدیریت تحول

مدیریت مالی

مدیرت داخلی

مدیریت اجرائی

حقوق جزا

حسابداری

دانشکده علوم تربیتی 

ادیان 

علوم قرآن حدیث

تحقیقات آموزشی

مدیریت آموزشی

روانشناسی بالینی

روانشناسی عمومی

آموزش زبان انگلیسی 

دانشکده علوم پایه

میکروبیولوژی

زیست شناسی فیزیولوژی علوم جانوری

زیست شناسی ژنتیک

فیزیک اتمی ملکولی

شیمی آلی

دانشکده فنی مهندسی

راه وترابری

مکانیک خاک وپی

طراحی شهری

طراحی شهری علوم تحقیقات

مهندسی معماری

دانشکده برق و کامپیوتر

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

مهندسی کامپیوتر نرم افزارعلوم تحقیقات

مهندسی برق قدرت