.::. معاونت پژوهشی .::.

آزمایشگاههاو کارگاهها

آزمایشگاههاو کارگاهها

تاریخ: 1392/09/17 - 11:09


 

 

نام آزمایشگاه/کارگاه

نام آزمایشگاه/کارگاه

آزمایشگاه تحقیقات فیزیولوژی

آزمايشگاه نقشه برداري

آزمایشگاه تحقیقات میکروبشناسي

آزمايشگاه مقاومت مصالح

آزمایشگاه تحقیقات سلولی مولکولی

آزمايشگاه روسازی راه

آزمایشگاه تحقیقات شيمي آلي

میکروسکوپ نوری و کانی شناسی

آزمایشگاه شیمی عمومی

آزمايشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه شیمی آلی معدنی

آزمایشگاه ‌عملیات حرارتی‌و پیرومتالوژی

آزمایشگاه شیمی تجزیه فیزیک

آزمايشگاه بتن  خاك - مصالح

آزمایشگاه شیمی صنعتی

آزمايشگاه خاك – بتن

آزمایشگاه شیمی خوردگي

آزمایشگاه فیزیک (سایت امام)

آزمایشگاه شیمی تجزيه دستگاهي

آزمايشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه فیزیک عمومی

آزمايشگاه كامپيوتر

آزمایشگاه فیزیک فنی

آزمايشگاه سيستم عامل

آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمايشگاه آناليز مواد

آزمایشگاه باکتری شناسی

كارگاه ريخته گري

آزمایشگاه زیست جانوری

كارگاه تاسيسات برقي

آزمایشگاه زیست گیاهی

كارگاه تاسيسات مكانيكي

آزمایشگاه بیوشیمی

كارگاه جوشكاري

آزمایشگاه ژنتیک پايه

كارگاه چوب ، فلز، گل و سفال

آزمایشگاه ژنتیک مولكولي

كارگاه عكاسي سنتي و ديجيتالي

سالن پراتیک

كارگاه مدل سازی

سالن مولاژ

كارگاه اجزاء ساختمان