.::. معاونت پژوهشی .::.

مدیر کتابخانه

مدیر کتابخانه

تاریخ: 1392/10/14 - 23:46


بییبیبللیب

بهروز خوئینی- رئیس کتابخانه مرکزی 

 

نام و نام خانوادگی: بهروز خوئینی

شماره تماس:024-33421001-7  

آدرس ایمیل: