.::. معاونت پژوهشی .::.

طرح‌های برون دانشگاهی

طرح‌های برون دانشگاهی

تاریخ: 1392/09/17 - 04:14


به امورطرحهای پژوهشی برون دانشگاهی دانشگاه خوش آمدید 

 

منظور از طرح های پژوهشی برون دانشگاهی، آن دسته از پروژه های تحقیقاتی است که اعتبار آنها تماماً از طریق بودجه های دستگاهها، مراکز صنعتی و .... خارج از دانشگاه تامین و پرداخت می شود.که برای آشنایی با بخشنامه ها و آیین نامه ها و یا اولویت های پژوهشی  سازمانها و دستگاهها  می توانید از گزینه های زیر استفاده نمایید.

 

 

الف : بخشنامه ها و آیین نامه های طرح های برون دانشگاهی

1-آئین نامه طرحهای پژوهشی برون دانشگاهی

2- مراحل اجرایی طرحهای برون دانشگاهی 

3- آیین نامه طرحهای پژوهشی

 

 

ب: موضوعات، محورها و اولویت های پژوهشی مورد حمایت دستگاهها و سازمانها

* مشاهده لیست موضوعات و محورها