.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

اخبارعلمی

کتاب مباحث جاری درحسابرسی (پیشرفته)

تاریخ: 1392/09/17 - 19:48


کتاب مباحث جاری در حسابرسی (پیشرفته)تالیف اقایان:علی بیات/جمال محمدی وکامران محمدی توسط انتشارات صانعی منتشر گردید.