.::. معاونت پژوهشی .::.

حقوق خصوصی

پایان نامه دفاع شده رشته حقوق خصوصی

تاریخ: 1392/11/15 - 14:14


    

                                            پایان نامه  دفاع شده رشته حقوق خصوصی
ردیف عنوان پایان نامه  شماره دانشجویی نویسنده  استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
1 جایگاه حقوقی کودکان نا مشروع   بشیر مقدمی خلیل قبله ای سلمان ولیزاده 1382/12/14
2 حجر مجنون در حقوق ایران و فقه امامیه      شهین املاکی عبداله کیائی اصغر پرتویی 1382/12/14
3 ضمان ید در فقه و حقوق مدنی   حبیب اله صیدی خلیل قبله ی سلمان ولیزاده 1382/12/15
4 بررسی تحلیلی روش های جبران خسارت در مسولیت مدنی و آثار حقوقی مترتب بر آنها   حسن محمدی نجاد علی الماسی  سلمان ولیزاده 1382/12/15
5 کاربرد عقد رهن در عملیات بانکی   راشین رحمانی مرتضی قاسم زاده نجاد علی الماسی 1382/12/15
6 بررسی حقوقی بیع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران   علی فتحی نجاد علی الماسی  اکبر نایب زاده 1382/12/15
7 مبانی فقهی  و حقوقی مرگ مغزی  و اهدا و پیوند اعضاء   حسین شعبانی شلمانی  جواد افتخاری خلیل قبله ی 1383//5/14
8 بررسی ماهیت حقوفی بیمه عمر و نقش ذی نفع در این نهاد حقوقی    حبیب الله راستاد عبداله کیائی مسعود البرزی 1383/10/21
9 بررسی حقوق قابل اسقاط و انتقال در قانون مدنی ایران        رضا صالحی حمید کاویانی احمداسماعیل تبار 1383/10/21
10 بررسی تحلیلی و تطبیقی حق العمل کاری درحقوق مدنی و حقوق تجارت         علی بیگدلی محمد صفری نجاد علی الماسی 1383/11/13
11 بررسی حق ارتفاق در فقه و حقوق مدنی ایران   زهرا تصادفی رستمی عبداله کیائی جواد افتخاری 1383/11/15
12
زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق موضوعه و فقه  
  زهرا مرسلی خلیل قبله ی  سید مرتضی قاسم زاده 1383/11/29
13 اسباب در مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران و فقه      لیلا اصانلو سید مرتضی قاسم زاده خلیل قبله ی 1383/11/29
14 آثار حقوقی تقلب در امور صنفی          حسین مولودی محمد صقری سید مرتضی قاسم زاده 1383/3/29
15 قانون حاکم بر روابط خانواده    اصغر برجی  نجادعلی الماسی اصغر پرتویی 1383/5/1
16 بررسی تحلیلی وتطبیقی مهریه از دیدگاه قانون مدنی و مذاهب مختلف اسلامی   عبدالقیوم صفیلو علی اکبر نایب زاده جواد افتخاری 1383/5/14
17 بررسی تحلیلی تاثیر حسن نیت در معامله نسبت به مال غیر   عبدالله کریمی عبداله کیائی جواد افتخاری 1383/5/15
18 اقرار در حقوق مدنی و فقه امامیه       یعقوب جعفریان علی اکبر فرح زادی عبداله کیائی 1383/5/15
19 سخ نکاح در حقوق موضوعه و فرق اسلامی     علی ارفعی اکبر نایب زاده  سلمان ولیزاده 1383/514
20 اعتبار نسب با تلقیح مصنوعی در حقوق مدنی ایران وفقه امامیه   بهرام انواری سید مرتضی قاسم زاده خلیل قبله ی 1383/6/16
21 *   علیرضا درویشها غلامعلی صیفی علیرضا محمدزاده 1383/6/31
22 ماهیت وآثار حقوقی اذن   جواد خانمیرزائی علی اکبر فرح زادی محمد خوشبیان 1383/6/5
23 ظهر نویسی چک با  مطالعه تطبیقی   علیرضا خزائیلی رضا قیاسی  مهدی شیدایی 1383/6/5
24 بررسی تطبیقی عقد مضاربه با شرکت مختلط غیر سهامی     فتاح کریمی اکبر نایب زاده  محمد صفری 1383/8/28
25 بررسی تحلیلی تطبیقی و کاربردی نقش اجازه در عقود غیر نافذ در حقوق ایران و کامن لا        علیرضا طاهری عبداله کیائی سلمان ولیزاده 1383/9/9
  صحت و بطلان صورتجلسات شرکتها و آثارآن   هوشنگ حمیدی محمد صقری مسعود البرزی ورکی 1384/8/26
26 بررسی درجات روان پریشی(جنون)  و اعتبار اعمال حقوقی در آن     محمد مهدی خشنودی  علی حاتمی مسعود البرزی 1384//4/21
27 قدرت بر تسلیم مورد معامله   محمدرضا پور قربانی عیسی گلبن مقدم عبداله کیائی 1384/1/1
28 زمان و مکان و هزینه های انجام تعهد    نسرین مالکی عبداله کیائی محمدرضا  عقیقی 1384/1/1
29 آثار حقوقی نقض عیب وتلف عین مستاجره          ایرج جعفری سید الهام الدین شریفی مسعود البرزی ورکی 1384/4/9
30 اعمال قاعده ی عسر و حرج در قوانین جاریه   حسین زایر احمد اسماعیل تبار کمال نیک فرجام 1384/5/3
31 قلمرو اختیارات ولی در خصوص اموال مولی علیه در حقوق ایران   آزاده صادقی احمد اسماعیل تبار علی اکبر فرخزادی 1384/10/15
32 بررسی تطبیقی انواع ومدت عده انحلال نکح در حقوق ایران و مذاهب خمسه   علی نبئی81017567 مرتضی قاسم زاده خلیل قبله ی 1384/10/16
33 *   حبیب اله راستاد عبداله کیائی مسعود البرزی 1384/10/17
34 *   سلمان حاج نوری محمدحسن صادقی مسعود البرزی 1384/10/15
35 حقوق کودکان بدون سرپرست   پرویز رجبلو مسعودالبرزی ورکی محمد خوشبیان 1384/10/15
36 *   مصطفی باقری خادمان محمدصقری 1384/12/11
37 بررسي نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي ايران       ايوب قاسمي  محمدهادی ساعی مسعود البرزی 1384/12/18
38 آثار اشتباه در اعمال حقوقي       محمدحسین خادمی عبداله کیائی محمدخوش بیان 1384/12/20
39 *   فرامرز خاصی سیامک ره پیما مرتضی قاسم زاده- محمد خوشبیان 1384/12/22
40  اقرار غیر لازم   فاطمه  حسن پور هتکه  پشتی  فخرالدین اصغری آق مشهدی علی اکبر ایزدی 1384/12/24
41 آیات الاحکام راجع به ارث و تطبیق آن در حقوق ایران و فقه امامیه با مذهب شافعی   داریوش طاهرخانی خلیل قبله ی  علی اکبر نایب زاده 1384/12/25
42  وصیت مازاد بر ثلث  در مکاتب حقوقی اسلام   عباس حاجی شفیعی ها   عبدالله کیائی محمد هادی ساعی 1384/12/25
43     فروغ پزشکی حمید کاویانی ابوطالب کوشا 1384/12/26
44 بررسی وضعیت اسناد حقوقی شرکتها   فرشاد امیر اسکندری محمد صقری سلمان ولیزاده 1384/12/4
45 تاثیر اکراه در عقود بعنوان یکی از عیوب اراده هم در عقود انتفاعی و هم در عقود اذنی و رایگان      مکرمه بهرامی عبداله کیائی محسن عینی 1384/2/22
46 اجرت المثل زوجه در خانه زوج واستیفای آن   مهناز اسماعیلی علی تقی زاده محمد حسن صادقی 1384/3/29
47 بررسی تحلیلی وتطبیقی نفقه زوجه در حقوق ایران و مذاهب مختلف اسلامی   نصرت الله مصطفوی علی اکبر نایب زاده نجاد علی الماسی 1384/3/6
48     مجیدصابری محمد صقری محمد رضا عقيقی 1384/3/7
49 مثتثنیات دین           فرهاد افشار نیا جواد افتخاری مسعود البرزی 1384/4/11
50 *   آرین علیزاده  ابوطالب کوشا اصغر پرتویی 1384/4/21
51 رهن و تفاوت آن با معاملات با حق استرداد    علی اکبر عزیزی عبداله کیائی اصغر پرتویی 1384/5/13
52 تعهدات و حقوق شرکا در ملک مشاع   حسین ملکی علی تقی زاده محمد صفری 1384/5/23
53 ضمان معاوضی در حقوق ایران و کنوانسیون بین اللملی کالا   الهیار شیخ احمدی نجاد علی الماسی  محمد صفری 1384/5/28
54 مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی کالا در حقوق ایران و انگلیس     ناصر شهبازی نجاد علی الماسی  محمد صفری 1384/6/10
55 دیون پولی در نظام حقوقی ایران                  سعيد  حاجي زاده رضا قیاسی محسن عینی 1384/6/18
56 قاعده اتلاف   هومن ویسی  احمد اسماعیل تبار  خلیل قبله ی 1384/6/2
57 الزامات و وظایف بایعدر تسلیم مبیع   صالح نصیری عبداله کیائی کمال نیک فرجام 1384/6/24
58 مبانی فقهی لزوم  و تاثیر اذن ولی در نکاح دختر  از نظر فقهای امامیه و ...    سید موسی متوسلین  سیامک ره پیک  اکبر نایب زاده 1384/6/27
59 حقوق  زن نسبت به شوهر در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان   فاضل محمدپور عباس تولیت سلمان ولیزاده 1384/6/27
60 ماهیت و آثار حقوقی قولنامه         صفرعلی رشیدی مسعودالبرزی ورکی عبداله کیائی 1384/6/28
61 عدم امکان اجرای قرداد   مسعود شکری علی تقی زاده محمد صفری 1384/8/5
62 عسر و حرج زوجه  در طلاق به انضمام  قوانین جدید    عسگر سلیمان یان  خلیل قبله ای  اکبر ایمان پور 1385/2/1
63 مصوبات مجامع عمومی شرکتهای سهامی ایران         شهرام پاشایی رضا قیاسی کمال نیک فرجام 1385/2/28
64 اعمال حقوقی تاجر ورشکسته                  افشین حیدری جواد افتخاری عبداله کیائی 1385/4/11
65 اثر عقود نسبت به متعاملین  و قائم مقام قانونی آن ها  در حقوق ایران   فرشاد محمدی سید مرتضی قاسم زاد مسعود البرزی 1385/511
66 تفسير قرارداد در حقوق ايران و تطبيق آن با اصل انصاف و حسن نيت    رضا نجفلو نجاد علی الماسی  مرتضی قاسم زاده 1385/5/11
67 مسئولیت مدنی مجری حق در حقوق ایران   محمدرضا عظیمی جواد افتخاری مرتضی قاسم زاده 1385/5/11
68 بار اثبات دليل         علی اژدری عبداله کیائی علی اکبر فرخزادی 1385/5/25
69 استناد به اسناد کتبی در دعاوی حقوقی                  محمد شهبازی  جواد افتخاری سلمان ولیزاده 1385/5/29
70 مسئولیت پزشکان در مرگ و میر و نقص عضو مادر و جنین     فاطمه منفرد درام خلیل قبله ی  مهرداد ستاره-محمود عموئی 1385/5/4
71  حدود اختیارا ت وکیل دادگستری  در حقوق ایران   محمد محمدی  سید محمد هادی ساعی سلمان ولیزاده 1385/5/25
72 زمان و مکان وقوع و اجرای عقد    سیده فاطمه سجادی سید مرتضی قاسم زاده سلمان ولیزاده 1385/6/11
73 احکام ضمان ید غیر عروانی  در قانون مدنی   محمد گنج خانلو اکبر نایب زاده  مسعود البرزی 1385/6/12
74 مقایسه  خیار عیب در  بیع و اجاره    زهرا حدادی  علی اکبر فرح زادی عبداله کیائی 1385/6/30
75
آثار اشتباه در اعمال حقوقي  
  فریبا جعفری محسن اسماعیلی سعید بیگدلی 1385/6/30
76 آثار و ماهیت عقد  صلح   فری ناز مهدی پور  سیامک ره پیک  اصغر پرتویی 1385/6/30
77  قسم در دعاوی حقوقی  از دیدگاه فقه و  حقوق     محمد غلامرضا پور صورتی   احمد اسماعیل تبار محمد خوشبیان 1385/6/30
78 بررسی قطعیت احکام در نظام دادرسی ایران        صمد نجفی فتاحی حمید کاویانی علی اصغر کریمی 1385/6/31
79 مناقصه آثار و شرایط آن                  مهدی صرافی  سیامک حسن ره پیک احمداسماعیل تبار 1385/8/6
80 عقیم شدن قرار دادها در  حقوق ایران    دلاور نعمتی  علی اکبر فرح زادی محمد خوشبیان 1385/9/30
81 بررسی وضعیت حقوقی  مستاجر در قانون  روابط موجر و مستاجر 76 و ...   رضا سرافراز اردکانی  محمود حکمت نیا کمال نیک فرجام 1385/10/20
82 آثار اشتباه در قراردادها در حقوق ایران و انگلیس   آیت ا... اصا نلو مسعودالبرزی ورکی محسن عینی 1385/11/5
83 جهل در قانون مدنی ایران   محمد صادقیان  حمید کاویانی محمدرضا امام 1385/12/3
84 بررسی تطبیقی شروط مسئولیت امین بین (در) ایران و مصر   شعله هاشمی  رضا قیاسی  علیرضا فروزنده پور 1386/11/01
85 وضعیت مسئولیت مدنی  داور در حقوق ایران   بهزاد حسینیان کند سر   مصطفی سروی مقدم  مسعود البرزی 1386/11/11
86 قابل اجرا نبودن تعهد در حقوق ایران    محمد رضا شامی   مسعود البرزی ورکی  محسن عینی 1386/11/18
87 طلاق قضایی در ایران  و بررسی آن در اقلیت های غیر مسلمان   فرهاد فخیم نصر اللهی نیا     علی تقی زاده طه مرقاتی 1386/12/23
88 مطابقت مادی و حقوقی کالا با قرارداد درحقوق ایران  با مطالعه تطبیقی  در فقه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا   مهدی محمدی  عبدالله کیائی سعید بیگدلی 1386/12/23
89 استفاده ی بدون جهت (دارا شدن غیر عادلانه)   علی نیک جو   علی اکبر فرح زادی محمد خوشبیان 1386/4/20
90 بیع سلف در معاملات بانکی   قیوم صیدی خلیل قبله ی  علی اکبر فرح زادی 1386/5/17
91 تعهدات خریدار در تجارت الکترونیک   مجتبی شفیعی  علی حاتمی خلیل قبله ی 1386/5/17
92 آثار تسبیب    اعظم نظری  سید مرتضی قاسم زاده نجاد علی الماسی 1386/5/18
93 تاثیر قوه قاهره بر رفع مسئولیت خریدار و فروشنده    عارف جعفر قلی زاده   سیامک ره پیک عبداله کیائی 1386/6/1
94 آثار اسباب خارجی در مسئولیت مدنی    ناصر اژدری   مسعود البرزی ورکی  علی اکبر فرحزادی 1386/6/1
95 مبانی و موانع  و شرایط به رسمیت شناختن احکام مدنی دادگاه ها ی....   ولی الله فتاحی مسعودالبرزی ورکی محمدهادی ساعی 1386/6/1
96 بررسی ماهیت حقوقی تعهد به نفع شخص  ثالث در بیمه عمر   شهرام قاسم اوغلی هدایت اله سلطانی نژاد  محمود صادقی 1386/6/17
97 اشتباه در خود موضوع معامله  در حقوق ایران و انگلیس    ابوالفضل عبداللهی مسعودالبرزی ورکی علی اکبر فرحزادی 1386/6/28
98 بررسی حقوق مالکیت فکری  و معنوی در قوانین  تجاری جمهوری     علی حسین گل محمدی  عبدالله کیائی کمال نیک فرجام 1386/6/28
99 نظام حقوقی سرمایه گذاری  خارجی در بازار بورس  اوراق بها دار   پری ناز ربانی  عبدالله کیائی احمد شمس 1386/6/29
100 انحلال نامزدی و آثار آن در حقوق ایران با  مطالعه تطبیقی  در فقه..   رضا زارع عفیفی  مسعودالبرزی ورکی طه مرقاتی 1386/6/29
101 وکالت مطلق   علی حبیبی   عبدالله کیائی محسن عینی 1386/9/29
102 تعارض قوانین در تجارت  الکترونیک   سهند پیامی نجاد علی الماسی  عباس کریمی 1387/3/25
103 گواهی عدم امکان سازش و مقایسه آن با حکم طلاق  با تاکید بر رویه قضایی    یوسف فروتن  عیسی کلین مقدم   حسین طاهرخانی 1387/4/30
104 مسئولیت فروشنده در قبال  فروش کالای خطر آفرین    علیرضا خلیل  زاده  خلیل قبله ی  طه مرقاتی 1387/4/6
105 نقض احتمالی قرار داد  در کنوانسیون  بیع بین المللی  کالا و حقوق ایران   نادر علیقلی نجد  سعید بیگدلی  مسعود البرزی 1387/5/23
106 جمات وآثار عدم تایید  رای حقوقی در مرحله ی فرجام خواهی    عطاء الله محبوبی  مسعودالبرزی ورکی فرهاد ادریسی 1387/5/23
107 خسارت ناشی از کاهش ارزش پول    علی پور رستم   سید محمد هادی ساعی  سید طه مرقاتی 1387/06/31
108 حقوق زنان ، حقوق بشر و مداخلات بشر دوستانه      ناهید کیومرزی علیرضا محمدخانی   1387/6/31
109 ماهیت و آثار فسخ بیع   مهدی محسنی  سید محمد اسدی نژاد عبادالله رستمی 1387/6/6
110 اثر اقدام متعهد له قراردادی در عدم اجرای تعهد   ایلناز امیدی   عبدالله کیائی سعید بیگدلی 1387/7/17
111 وظایف و مسئولیت های دادرسی در حفظ حقوق اشخاص در امورحسبی    مجید نیازی   سعید بیگدلی  علی اکبر فرحزادی 1387/7/25
112 بیمه وکالت   علیرضا رابطی قشلاقی عبداله کیائی فرهاد ادریسی 1387/10/24
113 ضمانت اجرای عدم پرداخت اجاره بها    علی معصومی فر   سعید بیگدلی  کمال نیک فرجام 1387/11/22
114 نظام حقوقی کار گزاران در بازار سرمایه    اکبر امیر پور دیزج کیا  سید محمد اسدی نژاد حسن اسدی 1387/11/30
115 شرط عوض در معاملات غیر معوض با بررسی تطبیقی در حقوق مصر   نادر قویدل تکمه داش نایب علی خلیلی مسعود البرزی 1387/11/30
116 تعلیق در اعمال حقوقی   حسن نظری سعید بیگدلی  مسعود البرزی 1387/11/30
117 خیار عبر در حقوق ایران ، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا    عسگرمنصور بوانی  رضا قیاسی عبداله کیائی 1387/11/30
118 بررسی اصول مشترک عقود جایز    ابراهیم کرمی   علی اکبر فرح زادی مسعود البرزی 1387/12/13
119 ماهیت و آثار فسخ بیع   مهدی محسنی  سید محمد اسدی نژاد عبادالله رستمی 1387/6/6
120 اثر اقدام متعهد له قراردادی در عدم اجرای تعهد   ایلناز امیدی   عبدالله کیائی سعید بیگدلی 1387/7/17
121 وظایف و مسئولیت های دادرسی در حفظ حقوق اشخاص در امورحسبی    مجید نیازی   سعید بیگدلی  علی اکبر فرحزادی 1387/7/25
122 بررسی نهاد شبه قضائی شورای عالی ثبت                  سيد محمد منصوري حبیب الله عظیمی مسعود البرزی 1388/4/2
123 بررسی نهاد انتقال دين در حقوق ايران    مسلم ميرزائي سید طه مرقاتی علی تقی زاده 1388/4/2
124 بررسی جايگاه عدم النفع در حقوق موضوعه و فقه     حسین محمد شريفها سعید بیگدلی سید طه مرقاتی 1388/6/3
125 بررسی حقوقی شيوه های تامين اعتبارات مالی درحقوق تجارت بين الملل   فرناز مجیدی فر سعید بیگدلی فرهاد ادریسی 1388/6/24
126 معاملات واسناد معارض ثبتی   داور داروئي  مصطفي بختياروند مهدي هداوند  1388/6/26
127 احکام وضعی کودکان نا مشروع   هادی اشجعی سید طاها مرقاتی فرهاد ادریسی 1388/6/28
128 آثار معامله فضولی درحقوق ايران   قوام علی نيا مسعود البرزی سيد طاها مرقاتی 1388/6/28
129 اداره اموال صغير توسط قيم   آرش استکی فرهاد ادريسی مسعود البرزی ورکی 1388/6/28
130 بررسی  وضعیت  طلاق قضایی در حقوق ایران   قاسم یار محمدی منفرد سید  طه مرقاتی فرهاد ادریسی 1388/6/28
131 اعتبار سند مالکيت اموال غيرمنقول در حقوق ايران                  سعید نصیری مجید قربانی فرهاد ادریسی 1388/6/28
132 حقوق و تکاليف طرف های قرارداد در بيمه نامه های اتومبيل 860008909
 
ابوالفضل کريمی ها محمد هادی ساعی فرهاد ادریسی 1388/6/28
133 بررسی جايگاه نهاد اجاره ی رحم در فقه وحقوق ایران 852080008
 
مهدی محمد یاری مجتبی دهقاندار علیرضا فروزنده پور 1388/6/30
134 مسئوليت متصدی حمل و نقل جاده ای بر اساس کنوانسيون تير TIR 84009111
 
کامبیز قلی پورلاسکي مجتبی دهقاندار علیرضا فروزنده پور 1388/6/30
135 حقوق مادی پدید آورندگان آفرینش ها ی فکری  850691897
 
محمد پاکدامن مسعودالبرزی ورکی سیدمحمد هادی ساعی 1388/2/16
136 آثار فسخ در عقد اجاره 850983690 علی اکبر رسولخانی عبداله کیانی سید طاها مرقاتی 1388/8/6
137 بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت 860008917
 
منصور شهبازی فرهاد ادريسی سعيد بيگدلی 1388/10/10
138 ضمانت اجرای تاخير ياعدم تسليم مبيع بابررسی تطبيقی درکنوانسيون بيع بين المللی کالا 832080014
 
شاهين مجابی عبدالله کيايی مسعود البرزی ورکی 1388/10/24
139 شرط قبض در قلمرو فقه وحقوق ایران 84005050
 
اسماعيل  نورنژاد مسعود البرزی عبداله کیانی 1388/11/4
140 شرط نا مشروع ضمن عقد 850691904
 
رضا دلبری  بیژن حاجی عزیزی  مسعود البرزی ورکی 1388/11/4
141 بررسی قواعد عمومی قرار دادها در اسناد تجاری خاص 850984182
 
حافظ قاسمی محمد صفری فرهاد ادریسی 1388/11/4
142 معاملات  واسناد معارض ثبتی 860008908
 
حسنعلی پاک مهر سید محمداسدی نژاد محمدرضا شرافت پیما 1388/11/21
143 مبانی حقوقی سقطجنین با تطبیق در حقوق مصر 850983706
 
امیر علی سلیمی سید طاها مرقاتی حمید گورابی 1388/11/21
144 تعليق و حق حبس درقرارداد درحقوق ايران و مقايسه باکنوانسيون بيع بين المللی کالا 850983562 زينب بگ نژاد  سعيد بيگدلی فرهاد ادريسی 1388/11/28
145 ضمانت حسن انجام قرارداد 860008931
 
طيب قنبری عبدالله کيائی سلمان وليزاده 1388/11/28
146 بررسی نظريه نقض کارآمد قراردادی درحقوق آمريکا و ايران 850983967
 
پيام انصاری مقدم مجيد قربانی  سلمان وليزاده 1388/11/29
147 شیوه های جبران خسارت در مسئولیت مدنی 860008946
 
ابوالقاسم امان اللهي  سعید بیگدلی سیدطاهامرقاتی 1388/11/29
148 مسئوليت مدنی اشخاص ناشی ازعيب درسيستم تاسيساتی 850691920 محمدعلی  نيرومندی  سیدمحمد اسدی نژاد مسعود البرزی ورکی 1388/11/29
149 حضانت کودکان تولد يافته از طريق درمان ناباروری با دخالت عامل بيگانه 860008921
 
سميه نادري  سیدطاها مرقانی علی تقی زاده 1388/11/29
150 آثار و احکام بطلان عقد اجاره 860008951
 
معصومه زارع بناد کوکی علی اکبر فرحزادی کمال نيک فرجام 1388/11/29
151 اصول حاکم بر ايفائ تعهد در اسناد تجاری و تطبيق آن با حقوق مدنی    860008889 شیدا صوفی مجید قربانی عبداله کیایی 1389/2/9
152 رابطه سببيت به عنوان مبنای مسئوليت مدنی درحقوق ايران وفقه اماميه 860008930 روح الله سالم سعيد بيگدلی سید طاها مرقاتی 1389/2/22
153 بررسی تطبيقی نظام حقوقی مجامع عمومی در شرکت های سهامی وتعاونی 860008932 فیروز محمد پور فتاح مجید قربانی محمدقربانوند 1389/3/13
154 تابعيت شرايط کسب و اعطای آن درحقوق ايران و مقايسه آن باحقوق انگلستان 860008922
 
مجتبی همدانی نجادعلی الماسی مسعود البرزی ورکی 1389/3/20
155 اختيارات وکيل و نماينده حقوقی در دادرسی 86208004 معصومه محمدی مهدی حسن زاده ابراهیم دلشاد 1389/4/7
156 خريد و فروش سهام و آثار و احکام آن 860008940 رمضان زارع بنادکوکی علی اکبر فرحزادی کمال نيک فرجام 1389/5/14
157 تقدم وتاخر اراده ظاهری و باطنی در حقوق قراردادها 870016964 اعظم مالکی سعید بیگدلی سید طاها مرقاتی 1389/5/14
158 انفساخ نکاح  وآثار آن 860008944 ذبیح الله بایگان حبیب الله عظیمی طاها مرقاتی 1389/4/24
159 بررسی نحوه اجرای اسناد رهنی 8513811000 خليل باقري  طاها مرقاتی حبیب الله عظیمی 1389/4/24
160 امتيازات جلسه اول دادرسی 860008903
 
گلی شبانی محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1389/6/25
161 شرایط دادخواست نخستین در حقوق  مدنی ایران 860008925 نرگس جعفری محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1389/6/25
162 بررسی روابط موجر ومستاجرپس از منقضی شدن مدت اجاره (ماده494قانون مدنی) 860008897 سلمان شورچه محمدباقر قربان وند محمدخوشبیان 1389/6/25
163 اسباب توجیهی رای 860008923 علی مهرابی محمد مولودی رضا کریم کاشی آرانی 1389/6/25
164 اقسام بيع به اعتبارموعد تسليم مبيع و ثمن در فقه و حقوق ايران 860808851 ولی اله خطیبی مسعود البرزی فرهاد ادریسی 1389/6/29
165 ماهيت صلاحيت و نحوه رسیدگی هيات  نظارت  دذر حقوق ثبت ايران 870016907
 
ايرج ابراهيمي  فرهاد ادريسی سلمان وليزاده 1389/6/29
166 شرايط ثبت موردی املاک ومقایسه آن بر شرايط ثبت عموی املاک در حقوق ایران  870861961 حسين  کا وسيان فرهاد ادريسی مجید قربانی 1389/6/29
167 ساختار جایگاه حقوقی قرادادهای بیع 850691908 عبدالرضا صمدی سید هادی حسینی مهدی شهلا 1389/6/29
168 بررسی حقوقی شيوه های تامين اعتبارات مالی در حقوق تجارت بين الملل      850691891 فرناز فرهنگ مهدی شهلا محمد بهمنی 1389/6/29
169 بررسی اهليت درقراردادها و مقايسه آن درقانون مدنی و فقه اماميه 860808854 عليرضا فلاحتی فرهاد ادريسی سلمان   وليزاده 1389/6/30
170 تملک اراضی جهت احداث راه وآهن و حريم آنها      860808858
 
اکبر اصانلو ابوطالب کوشا احمد اسماعیل تبار 1389/6/30
171 بررسی عقد مضاربه در قانون مدنی وقانون عمليات بانکی بدون ربا وفقه امام  860008938 محمد بابائي    فرهاد ادريسي  عبداله کیانی 1389/6/30
172 بيمه مسئوليت مدنی پزشکان درحقوق ايران 860008918 بهزاد اشتری  سیدمرتضی قاسم زاده سعيد بيگدلی 1389/6/30
173 بررسی قواعدحقوقی در باب خيارات 860808842 احمد قاسم پور سید عباس تولیت مهدی منتظر قائم 1389/6/31
174 تبعات مهاجرت وپناهندگی با نگرش به وضعيت بيگانگان در حقوق بين الملل خصوصی     860008890 معصومه ازگلی  مصطفی سروری مقدم فرهاد ادریسی 1389/6/31
175 آثار ناشی از عدم اجرای تعهد مستاجر در اجاره 860008919
 
طاهره عطایی کوزانی سید محمداسدی نژاد محمدرضا شرافت پیما 1389/6/31
176 تابعِیت شرکت های تجاری                860008892 نازنین زهرا عطاری نجادعلی الماسی مجید قربانی 1389/6/31
177 مبانی فقهی وحقوقی اجرت المثل وجه 860008907
 
سیده شراره هاشمی سید مرتضی قاسم زاده احمد اسماعیل تبار 1389/6/31
178 مقايسه احکام شکار در قانون مدنی وساير قوانين جاری     86208022 محمدجواد نظري عيسي گلين مقدم  مسعود البرزي درکي  1389/6/31
179 معاملات مديران و مدير عامل  با شرکت های تجاری 860008886
 
حسین صبوری محمد صقری محمد هادی ساعی 1389/6/31
180 قبض انبار عمومی 870016949 مرتضي عاليدايي   شکراله نيکوند  سلمان وليزاده  1389/9/18
181 ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل 862080240 رقیه مهدی پور عبدا...کیائی مجید قربانی 1389/9/23
182 دعاوی  حقوق اشخاص غير رشيد 870861943 سید ابراهیم دانشور محمد باقر قربانوند سلمان وليزاده  1389//10/2
183 نقش حاکم دروقف 870861980
 
راحله نوری علی اکبر نایب زاده مسعود البرزی ورکی 1389/1114
184 بررسی طرق عادی شکایت از احکام مقایسه آن با طرق فوق العاده 860008920
 
مهدي باقريه  محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1389/1114
185 بطلان شرکت تجاری 862080250
 
مینا صیدی مجید قربانی محمد باقر قربانوند 1389/1114
186 نظام حقوقی تامين سرمايه توسط شرکت های سهامی عام در حقوق ايران  860008914 هانا کشاورز محمدباقر قربان وند مجید قربانی 1389/1114
187 تامين خواسته در اسناد تجاری  860808872 صاعقه (رویا) علوی محمدباقر قربان وند مجید قربانی 1389/11/19
188  اثر قبض بر عقد رهن در نظام حقوقی ايران 870016965 علی کرم مرادی عبداله کیانی رامین پور سعید 1389/1121
189 حق حریم در حقوق موضوعه و فقه اماميه 870016971 احترام همتی فرهادادریسی سعید بیگدلی 1389/11/21
190 تاثیر نقض قرارداد از ناهید فروشنده یا خریدار در انتقال ضمان معاوضی (با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا) 860008924 علیرضا علیدوست محمدرضا شرافت پیما سید محمد اسدی نژاد 1389/11/27
191 ويژگی ها حقوق معنوی در حقوق مالکيت فکری 870847439
 
زهرا شرفخانی مسعود البرزی ورکی مجید قربانی 1389/11/27
192 موانع ناشی ازقرابت نکاح در حقوق ايران وانگلیس 860008902 رباب جمالي  مسعود البرزی ورکی عبدا...کیائی 1389/11/27
193 ارزيابی ماهيت حقوقی بازنامه جاده ای  وآثار مالکيت آن با تمرکز بر قانون تجارت الکترونیکی 860808840 سما سعیدی مجید قربانی سلمان وليزاده 1389/11/28
194 شيوه و آثار فروش اموال غير منقول محکوم عليه 870847437 پگاه برامکي   احمد اسماعيل تبار  علي اصغر کريمي  1389/11/28
195 شرایط ماهوی حمایت از اختراع و نحوه ی احراز آن 870016933 مریم حسین زاده مجید قربانی سعید بیگدلی 1389/11/27
196 اسباب سقوط خيرات مختص  عقد بيع در حقوق موضوعه با مطالعه تطبيقی با فقه عامه 870847438
 
پوریا  پیشه کار منصور درخشنده سعید بیگدلی 1389/11/28
197 حق حبس درحقوق ايران و بررسی تطبيقی آن باحقوق انگلستان 850983817
 
کامران فتح الهی  سیدمرتضی قاسم زاده  سعيد بيگدلی 1389/11/28
198 بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری و آثار آن 869526850 مهران رستمی محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1389/11/28
199 تعهدبه دادن اطلاعات لازم در خصوص موضوع قرداد  84952678
 0
بهزاد میکائیلی حسن پاشا زاده سلمان وليزاده 1389/11/29
200 تعیین خوانده در دعاوی حقوقی  870861925
 
علی اسکندری عبدا... کیایی محمد باقر قربانوند 1389/11/30
201 بررسی مبنای قاعده تلف مبیع قبل از قبض و امکان تعمیم 860008943 زهرا  شهبازي
***
فرهاد ادریسی سلمان وليزاده 1389/11/30
202 مقايسه اعساز از هزينه دادرسی با اعسار از محکوم به    870861981
 
مهدي نويديان **** محمدباقر قربانوند  مجيد قرباني لاچواني 1390/2/1
203 شايطو ظايف واختيارات عضو ناظر در عمليات تصفيه ی ورشکستگی  870016966 شادی ناصری مجید قربانی فرهاد ادریسی 1390/1/17
204 تکلیف بانک درقبال دارنده  و صادر کننده چک و ضمانت اجرای آن 870016952 مهدی عبداللهی مجید قربانی محمد باقر قربانوند 1390/2/14
205 شرايط وآثار ايجاد حق کسب پيشه وتجارت 870016923 روح ا... بيستوني مجید قربانی محمد باقر قربانوند 1390/2/27
206 شيوه اجرای قرارهای  تامينی واحکام دادگاه  خانواده  870861924 شهره  اسکندی محمدباقر قربانوند  مجيد قرباني لاچواني 1390/2/28
207 مطالعه تطبيقی در حقوق ايران و کنوانسيونهای بين المللی  870016959
 
حسن فيروزبخت  مجيد قرباني لاچواني سلمان   وليزاده  1390/3/4
208 علل اطاله دادرسی در طرق فوق العاده  شکايت ازآرا 870016942
 
بلال رعنا  محمدباقر قربانوند  مجيد قرباني لاچواني 1390/3/4
209 ماهیت وتشریفات مزایده 870016960
 
مراد قربانزاده محمدباقر قربانوند  مجيد قرباني لاچواني 1390/3/11
210 اختیارات مدیر عامل وهيئت مدیره در شرکت ها ی سهامی و تعاونی 870861971
 
سيد مهدي موسوي  مجيد قرباني لاچواني محمدباقر قربانوند  1390/3/12
211 اصل صحت اعمال حقوق در فقه و حقوق ایران   870016925
 
حسن پايه دار  رامین پور سعید سعید بیگدلی 1390/3/15 
212 مسئوليت مدنی ناشی از ايراد خسارات معنوی  850691907
 
اکبرسلیمی پدرام خندانی حمید شش گل 1390/3/21
213 بررسی خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری 860808862
 
اکبر باقري  مجید قربانی سلمان وليزاده 1390/319
214 بررسی حقوقی اصل حسن نيت درقردادهای بيمه 870016948
 
مسعود  طالبی مجيد قرباني لاچواني سلمان   وليزاده  1390/03/25
215 آثار ناشی قوت اصحاب  دعوا در رسيدگی های قضايي  870861926
 
سيد مرتضي اکبر پور   مسعود البرزي درکي  عبدالله کيائی 1390/3/28
216 نکاح وطلاق محجورین 87208007
 
سحر مشگبار بخشايش  عبدا...کیائی فرهاد ادریسی 1390/3/28
217 اثر عقدظاهری و پنهانی 870016947
 
سید باقر صفوی سعید بیگدلی فرهادادریسی 1390/4/8
218 فروش مال به شرط داشتن مقدار معین 880666024
 
فتاح سليمي  عبدا...کیائی مسعود البرزی ورکی 1390/4//16
219 تکالیف محکوم علیه پس از ابلاغ اجرائیه 871091185
 
فاطمه تقی لو محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1390/4/16
220 مقایسه موارد رد دادرس وجرح داور در حقوق ایران 870861975
 
ابراهيم مهرياري  مسعود البرزی ورکی عبدا...کیائی 1390/4/16
221 مبانی وشرايط توقیف شخص در قبال تعهد مالی 870016953
 
لیلا عزیزی محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1390/4/16
222 نفخه زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبِِيقی در حقوق مصر 86952719
 
سيد امير دهقان اشکذري  رامین پور سعید جعفر هاشمی باجگانی 1390/4/29
223 فسخ جزئی در حقوق ایرانوکنوانسیون بیع بین المللی کالا   86308015 مهدی شادلو فرهاد ادریسی پیمان بلوری 1390/6/2
224 قانون حاکم بر چک 870861937
 
الهام حافظي  مجید قربانی سلمان ولیزاده 1390/6/3
225 شرایط وآثار اعاده ی  اعتبار تاجر ورشکسته 870861944
 
حسین دوازده رخ مجید قربانی محمدباقر قربانوند 1390/6/3
226 ماهیت اوصاف  وآثار اسناد اصلاحات ارضی 870016928
 
رضا جداري شترباني  محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1390/6/3
227 اختیار  دادگاه در تحصیل در قانون و رویه قصابی 870016954
 
عليرضا عسگري  محمدباقر قربان وند فرهاد ادریسی 1390/6/3
228 ظهر نویسی وکالتی اسناد تجاری 870861958
 
سولماز قنبری مجید قربانی سلمان ولیزاده 1390/6/3
229 فسخ جزئی در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا 86308015
 
مهدی شادلو فرهاد ادیسی پیمان بلوری 1390/6/3
230 دعاوی اثبات نسب ونفی نسب 870016950
 
لادن عباسی محمد هادی ساعی عبدالله کيائی 1390/6/17
231 مسئولیت مدنی ناشی  از نقض حقوق بشر 871091184
 
سیامک ناصری سعید بیگدلی مسعود البرزی ورکی 1390/6/17
232 نقش دادستان در اداره اموال محجورین 870861949
 
حسينعلي رضا پور  عبداله کیانی محمدباقر قربانوند 1390/6/17
233 مقایسه شروط ضمنی در حقوق ایران وانگلستان 870016934
 
سيد رضا حسيني قيداري  عبداله کیانی مجید قربانی 1390/6/17
234 مبانی نظری الزام آور بودن عقود 870016958
 
عليرضا فرهادي عبدالله کیائی سعید بیگدلی 1390/6/17
235 آثار فسخ نکاح در حقوق ایران وانگلیس 860808868
 
سيامک گلستاني نژاد مسعود البرزی ورکی سلمان وليزاده 1390/6/17
236 مقایسه سازش و داوری در حقوق ایران وقانون نمونه آنستیترال 85951839
 
لیلا طاهر نژاد  ستار زرکلام محمدباقر قربانوند 1390/6/17
237 طرح دعوای واهی واحکام وآثار آن 860008895
 
رضا تقی زاده محمدقربانوند مجید قربانی 1390/06/17
238 وظایف و اختیارات بزرس در شرکت های سهامی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران وانگلسستان 86208023
 
شعله رحماني  مجید قربانی محمدباقر قربانوند 1390/6/24
239 شرایط و آثار سقوط حق کسب پیشه و تجارت 870016932
 
مسعود حسنلوفرد مجید قربانی سعید بیگدلی 1390/6/23
240 ثبت الکترونیکی اسناد رسمی 86208002
 
فریبا مرتضوی مجید قربانی سلمان ولیزاده 1390/6/24
241 مقایسه نهاد داوری و شورای حل اختلاف 870861921
 
سپينود آذر شاهي محمدباقر قربان وند مجید قربانی 1390/6/24
242 نقش متولی وناظر در وقف 860008939
 
ساسان احمدي  مسعود البرزی ورکی سلمان ولیزاده 1390/06/29
243 شرایط حمایت از طرح صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران وآمریکا) 870861956
 
خالد عمرانی مجید قربانی محمدباقر قربان وند 1390/6/29
244 اجرای تعهدات قراردادی در عقودمعلق  860008927
 
مریم السادات حسینی علی اکبر فرحزادی محمدخوشبیان 1390/06/29
245
بررسی ابعاد حقوقی فایناس در معاملات نفتی
870016926
 
محمد زمان حیدری870016926 سید هادی حسینی مجید قربانی 1390/06/31
246 مطالعه  تطبیقی اصل نسبی بودن قرداد ها  در حقوق ایران و انگلستان 870016919
 
پرنیان بدل ارومیه مسعود البرزی ورکی عبدالله کيائی 1390/06/31
247 مسئولیت مدنی متصدیان اجرای احکام مدنی ناشی از توقیف اموال 870016921
 
جواد بنائي رضا قیاسی مجید قربانی 1390/06/31
248 تبیین فقهی حقوقی جبران خسارتها ی غیر عادی و نحوه تقویم آن 870016939
 
خديجه رسولي   عبدالعلي توجهي  عبدالله کيائی 1390/06/31
249 مطالعه تطبیقی شرایط طلاق در حقوق ایران و انگلیس 880666007 فرشید جهت خواه مسعود البرزی ورکی سعید بیگدلی 1390/06/31
250 مسئولیت مدنی  تولیدکنندگان خودرو  در تصادفات ناشی  از نقص فنی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 870016936
 
امیر پیش رویان ورکی870016926 مسعود البرزی ورکی عبدالله کيائی 1390/06/31
251 حقوق نشانه های جغرافيايی در ايران واسناد بين المللی 860008911
 
آزاده امين اتقائی مجید قربانی مسعود البرزی ورکی 1390/06/31
252 شرایط وآثار اتقال حق کسب ، پیشه  وتجارت 860008950
 
جواد حسنلو فرد مجید قربانی عبدالله کيائی 1390/06/31
253 وقف سهام و سهم اشرکه شرکت  های تجاری 870861931
 
غزل ثانی مجید قربانی محمدباقر قربان وند 1390/06/31
254 واخوست اسناد تجارتی مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی 870861938
 
عذرا حسینی مجید قربانی محمدباقر قربان وند 1390/06/31
255 ضمان ناشی ازاداره فضولی  مال غير 860008905
 
منيژه بهرامی سعید بیگدلی علیرضا فروزنده پور 1390/06/30
256 دعوت به معامله  وآثار ناشی از آن 880666009
 
وحید  حسن رضائی عبداله کیانی سعید بیگدلی 1390/06/31
257 عقد اجاره فضولی 870016920
 
خلیل برزگر فرهاد ادیسی سعید بیگدلی 1390/06/31
258 اسباب طولانی شدن دادرسی ناشی از ادله و وسایل اثبات دعوا 870016913
 
عباس اصانلو  محمدباقر قربان وند فرهاد ادریسی 1390/7/19
259 انتقال دعوا 880666034
 
افشين عبدالکريمي  محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1390/07/28
260 ضمان درک در حقوق ایران انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 880834535
 
امير غزنوي  عبداله کیانی سعید بیگدلی 1390/7/28
261 ابلاغ اوراق قضایی وآثار آن   870845900
 
محمد موسی مرسلی*** محمدباقر قربان وند عبداله   کيائي  1390/09/03
262 شرايط وآثارثبت املاک روستایی  بر اساس قوانین  برنامه تو.سعه  880666021 بهرام ژاله باغي  مجيد قربانی لاجوانی فرهاد ادریسی 1390/09/9
263 مقایسه ی مهلت قانونی با مرور زمان در دادرسی مدنی 870861963 مهدی کلانتری   محمدباقر قربانوند مجید قربانی 1390/09/10
264 تحولات حقوقی معاملات  با حق استرداد 870016951 محمد عباسي عبداله کیانی مسعود البرزی ورکی 1390/09/24
265 وجه التزام و تعدیل آن 871091183
 
سوسن  کبودوندی سعید بیگدلی سلمان ولیزاده 1390/09/24
266 شرايط  وشيوه هاي جبران خسارت قردادي 870861965
 
عبدالحسين محمدي لرد سعید بیگدلی مجيد قربانی لاجوانی 1390/09/30
267 مقایسه جهان وشیوه اعاده دادرسی درامورمدنی وکیفری 870016930
 
علیرضا حراج محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1390/09/17
268 بررسی وضعیت  حقوقی  معاملات ممنوع در حقوق ایران 870016909
 
احمد علی اسد زاده پرویز دهقانی سعید بیگدلی 1390/10/7
269 اصول حاکم بر مسئولیت غیر قردادی متصدیان حمل ونقل هوایی در مقابل سرنشین با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های بین المللی 870016946
 
حمید رضا  شاه حسینی عبدالله کیائی مجید قربانی 1390/10/7
270 قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان 880666039 ميلاد غفار زاده  سعید بیگدلی عبداله کیائی 1390/10/8
271 بازداشت اموال نزد شخص ثالث در اجرای استادلازم الاجرا 870861920
 
اصغر احمدی مجيد قربانی لاجوانی سلمان ولیزاده 1390/10/8
272 بررسی فقهی حقوقی تاثیر اراده یکطرفه در اعمال حقوقی 860808847 عليرضا سعادت نیا  رامین پور سعید سعید بیگدلی 1390/10/12
273 شرایط  اجرای مفاد اسناد رسمی 880666011
 
منوچهر حسنی  محمد باقر قربانوند سلمان ولیزاده 1390/10/29
274 حدوداختیارات وکیل درحقوق ایران  81017429
 
سیده مرضیه هاشمیان احمد اسمعیل تبار علی اکبرفرح زادی 1390/10/29
275 اقسام و آثارحکم قضایی 880666014
 
اصغر حمديان  مسعود البرزی ورکی محمد باقر قربانوند 1390/10/29
276 منع مداخله تاجر ورشکسته  وضمانت اجرای حقوقی آن 870861973 ثريا مهدي پور مجيد قربانی لاجوانی فرهاد ادریسی 1390/11/1
277 مطالعه تطبیقی تدلیس در حقوق ايران و انگليس  870861979
 
رامین نظری  مسعود البرزی ورکی عبدالله کيائی 1390/11/10
278 مطالعه تطبیقی استفاده  بلاجهت  در حقوق ايران را امریکا  86808838
 
پرویز  رستمی  عبدالله کیائی مسعود البرزی ورکی 1390//11/11
279 موانع حقوقی اجرای فردادهایEPS  در ایران 870861950
 
نگین رضایی مجيد قرباني مسعود البرزی ورکی 1390/11/12
280 شرایط حقوقی بازخرید سهام شرکت توسط  شرکت سهامی ناشر 880666032
 
علی عبایی خياط مجيد قربانی لاجوانی ابوالفضل شهرآبادي  1390//11/13
281 تحلیل حقوقی  خواسته وبهای  خواسته 870016943
 
محمد زينال زاده  محمد قربانوند مجید قربانی 1390/11/13
282 ايفاء تعهد بوسيله شخص ثالث در حقوق ايران  880851911
 
محمدرضاحمیدی سعیدبیگدلی سلمان ولیزاده 1390/11/13
283 ورشکستگی بین المللی  860008887
  
سید حسین علوی نیا مجید قربانی سعید بیگدلی 1390/11/20
284 تفاوت قواعد عمومی قردادهای اداری وخصوصی 860808859
 
عباس نازلي  سعید بیگدلی عبداله کیائی 1390/11/20
285 شروط ابتديي وبنایی و مقایسه  آنها با ماده 10 قانون مدنی 870847441
 
محسن عظیمی**** سعیدبیگدلی عبدالله کیائی 1390/11/26
286 مسئولیت مدنی رسانه های تصویری 880665998
 
بابک ایرانتاج سعیدبیگدلی وحیده ترزمی نژاد 1390/11/27
287 نفش محل دربرات وچک : مطالعه تطبیقی در حقوقايرانوکنوانسیونهایبين المللی  870861962
 
صفر يعقوبي 870861962 مجيد قرباني سلمان ولیزاده 1390/11/27
288 تاديه وجه اسناد تجاري توسط شخص ثالث 860008948
 
محتشم حسنلو فرد مجيد قربانی لاجوانی فرهاد ادریسی 1390/11/30
289 تامین  خسارتا حتمالی در اجرای احکام مدنی 850983871
 
نبي اله جعفرزاده   اسماعيل صغيري  نجات فيض الهي  1390/11/30
290 اقدامات پس از نقض در فرجام خواهی 880851919
 
بهنام  رمضانی محمد قربانوند مجید قربانی 1390/11/30
291 احوال مشخصه انسان شبیه سازی شده از منظر فقهی  و حقوق 870861976
 
فریما میرزایی مسعود البرزی ورکی مجید قربانی 1390/11/30
292 شرط حفظ مالکیت در بیع (مطالعه تطبیقی در حقوق ايران  وانگلستان) 870016937
 
علي خجسته فر مسعود البرزی ورکی پیمان بلوری 1390/11/30
293 اصول حاکم برشرکت های تعاونی  880666010
 
سهیلا حسنی مجيد قرباني سلمان ولیزاده 1390/11/30
294 شروط ضمن عقد در عقود  موقت 880851913
 
مهدی خرسانی عبداله کیائی مسعود البرزی ورکی 139012/18
295 هیئت رسیدگی به شکایت از مناقصات 880666031 فاطمه طالبی مجید قربانی مسعود البرزی ورکی 1390/12/18
296 استقلال شرطی داوری 880666056
 
محمد نعمتی مسعود البرزی ورکی عبدالله کیائی 1390/12/27
297 مقایسه آثار فسخ نکاح با انفساخ نکاخ در فقه امامیه وعامه 870016929
 
مریم حدادی محمدهادی ساعی عبداله کیائی 1391/1/31
298 مهایات 880666036
 
مصطفی عذیری محمد باقر قربانوند سعید بیگدلی 1391/03/04
299 آثار اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی 880851899
 
علی ایمانی محمد باقر قربانوند سلمان ولیزاده 1391/03/04
300 اسباب انحلال قرار داد ارفاقی 870016945
 
نرجس سید سجادی مجید قربانی سعید بیگدلی 1391/03/04
301 يداماني ويد ضماني 870016908
 
امير احمدي عبداله کیائی سعید بیگدلی 1391/03/11
302 اجرای احکام نسبت به اموال شهرداریها 870861922 محرم اژدری محمد قربانوند مسعود البرزی ورکی 1391/03/11
303 ماهیت صلاحیت ها  و ساختار شورای رقابت 880666005
 
مصطفی بیکران بهشت مجيد قربانی لاجوانی   محمدباقر قربانوند 1391/03/11
304 جایگاه رضایت در عقود وتصرفات در حقوق ایران وفقه عامه 870016970
 
صبري نيکخواه  یونس یزدان پرست فرهاد ادریسی 1391/03/17
305 ختم پیمان (موضوع ماده 48 شرایط عمومی پیمان) 890654507
 
فرشید پورشعبان مسعود البرزی ورکی عبداله کیائی 1391/03/27
306 مقایسه ماهیت حقوقی عقدصلح با گزارش اصلاحی 880666038
 
فیروزه علیزاده عبدالله کیائی محمد باقر قربانوند 1391/04/08
307  شرایط تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی 880851924
 
کامیار شیبت زاده مجید قربانی محمد باقر قربانوند 1391/04/08
308 نقش ثبت اسناد و املاک و مالکیت های فکری در کاهش دعاوی دادگستری 880666047
 
آرمان کاظمی محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1391/04/08
309 آثار قرداد ارفاقی 870016938
 
زهرا خدایاری مجید قربانی فرهاد ادریسی 1391/04/29
310 اعتبار امر قضاوت شده در قرار های دادگاه 880666008
 
مجید چگینی  محمد باقر قربانوند سعید بیگدلی 1391/04/29
311 مقایسه عدم النفع و تقویت منفعت 880851912
 
یحیی خداپناهنده محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1391/04/29
312 آثارفسخ نکاح در فقه امامیه و فقه شافعی 870016944
 
علی ساکتی عبدالله کیائی مسعود البرزی ورکی 1391/05/05
313 قائم مقامی در حقوق ایران 880666035
 
علی عبدی عبدالله کیائی محمدقربان وند 1391/05/05
314 نمایندگی قانونی قیم در فروش اموال صغیر غیرممیزمطالعه تطبیقی در حقوق ایران وانگلستان 890635000
 
هزاردنیادیده عبدالله کیائی سعید بیگدلی 1391/05/05
315 رای داوری بین المللی 880851907
 
آرش جعفری مسعود البرزی ورکی مجید قربانی 1391/06/02
316 ویژگی های قردادهای تجاری 880665999
 
طلیعه ایزدیار مجید قربانی سعید بیگدلی 1391/06/03
317 بررسی ماهیت ساختارو نحوه اداره صندوقهای سرمایه گذاری 870016917
 
يحيي بابايي  مجید قربانی سلمان ولیزاده 1391/06/09
318 عاملیت در وصول و اداره مطالبات (فاکتورینگ) 880851930
 
محسن طغرانگار مجید قربانی سعید بیگدلی 1391/06/09
319 قاعده انحلال عقد واحد به عقودمتعدد در حقوق موضوعه 880851951
 
مسيح الله ميرزايي  سعید بیگدلی سلمان ولیزاده 1391/06/09
320 ماهیت و آثارحقوقی گارانتی کالا 870016935
 
حمزه حقی عبدالله کیائی سعید بیگدلی 1391/06/16
321 طرفین اختلاف در داوری بین المللی 890653884
 
مهدي شيرين کام  مسعود البرزی ورکی عبداله کیائی 1391/06/16
322 حدود تصرفات مادی و حقوقی ما لکین مال مشاع 880666003
 
سميه اقباليان  عبداله کیانی جواد خالقیان 1391/06/16
323 موجبات تخلیه اماکن استیجاری تجاری و آثار آن 880666003
 
سیده سمیرا بنی هاشمی عبداله کیانی جواد خالقیان 1391/06/16
324 منابع داوری تجاری در بین الملل 890653883
 
مرتضی شیرین کام مسعود البرزی ورکی عبداله کیائی 1391/06/16
325 حل وفصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی 86208001
 
حميدرضا عزيز پور  مجید قربانی فرهاد ادریسی 1391/06/24
326 اختیارات مجامع عمومی در شرکت های سهامی و تعاونی 86208001
 
آرش محمد زاده مجید قربانی لاچوانی سلمان ولیزاده 1391/06/29
327 اثار و احکام حقوقی مستحدثاث پس از اتمام مالکیت منافع و حق انتفاع 890658337
 
سمیرا اسماعیل زاده عبدالله کیائی سلمان ولیزاده 1391/06/29
328 عامليت تجاری    860008901
 
مليحه اختراعي مجید قربانی کمال نيک فرجام 1391/06/29
329 اسباب حال شدن دیون موحل 880666051
 
بهنام محمدي  مجید قربانی           محمد باقر قربانوند       1391/06/30
330 مطالعه تطبيقی آثاردر حقوق ایران و انگلستان 880666027
 
اصغر شجاعی سعید بیگدلی محمدباقر قربانوند 1391/06/30
331 مقایسه  قرار دستور موقت با قرار توقیف عملیات اجرایی 880666042
 
افشین  قاسمی محمد باقر قربانوند محمدرضا چاوشی ها 1391/06/30
332 قاعده ی فقهی ((من له الغنم الغرم)) در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه 870861927
 
ابوالفضل اوجاقلو  فرهاد ادریسی محمد قربانوند 1391/06/30
333 تعهدات قائم به شخص و تعهدات غیر قائم به شخص 880851937
 
خدیجه غلامی بیژن حاجی عزیزی عبداله کیائی 1391/06/30
334
آثار  حقوقی رابطه زناشویی زوجین
860808869
 
مرتضي ا... قلي عبدا... کیایی محمد ساعی 1391/06/30
335 تصرفات حقوقی راهن در عین مرهونه 880851923
 
محمدامین شکری مسعود البرزی ورکی محمدرضا چاوشی ها 1391/06/30
336 اثار ناشی از امضای اسناد تجاری 880666002
 
بهنام برادران زره شوران مجید قربانی مسعود البرزی 1391/06/30
337 شرایط و اثار دفاتر تجارتی 890975154 خلیل موسوی اقدم مجید قربانی مسعود البرزی 1391/06/30
338 یجاب و قبول و قبض و اقباض در بیع الکترونیکی 880851946
 
محمدرضا محمدی محمد باقر قربانوند محمدرضا چاوشی ها 1391/06/30
339 ايدز وبيماری های جنسی به عنوان عامل فسخ نکاح    870016940
 
مریم رسولی سعید بیگدلی رامین پور سعید 1391/07/13
340 حمایت از دانش سنتی در سیستم بین المللی حق انحصاری 880851918
 
مهدي رضايي مسعود البرزی سلمان ولیزاده 1391/07/20
341 موانع و موارد سقوط حق حضانت 890642172
 
مهدی خانبایایی مسعود البرزی مجید قربانی 1391/09/08
342 اوصاف وشرایط تسلیم آوارده موسسین در شرکتهای تجاری 890943196
 
علی رضا محمدی مجید قربانی سلمان ولیزاده 1391/08/10
343 اعتراض ثالث اجرايي احکام مدنی 870861945
 
امیردهقان محمد باقر قربانوند مجید قربانی 1391/08/17
344 تکالیف و تعهدات دلال 890663503
 
حميد صفري  مجید قربانی مسعود البرزی 1391/08/17
345 هزینه ی دادرسی و تمبر مالیاتی و کلای دادگستری 890923103
 
جواد قشمی محمد باقر قربانوند مسعود البرزی 1391/08/24
346 اماره تصرف و تعارض آن با مالکیت و واقعیت 890648083
 
محمود رضا ذاکرین محمدباقر قربانوند مسعود البرزی 1391/09/29
347 موارد تجدید و ابطال مناقصه 881058242 سحرنجفلو مجید قربانی مسعود البرزی 1391/10/06
348 اذن و تنفیذ در عقود وثیقه 880851915 الهه خوش سيما  مسعود البرزی سعید بیگدلی 1391/10/21
349 مقایسه آثار حقوقی تسلیم و قبض 87119100006 جلال رحیمی عبداله کیائی  سعید بیگدلی 1391/10/25
350 آئین  داوری مرکز منطقه ای داوری تهران                              890647885
 
سحر کشاورز  مسعود البرزی محمدهادی 1391/11/12
351  حمایت از اطلاعات نهانی در شرکتهای تجاری 880666012
 
علی حسینخانی مجید قربانی محمدباقر قربانوند 1391//11/05
352 وضعیت حقوقی اطفال خارج از نکاح در حقوق ایران و انگلستان 871091178
 
سينا راد  سعید بیگدلی پیمان بلوری 1391//11/05
353 بررسی حقوقی دستورات و گواهی های قضایی 890654200
 
محمد انصاري گيلاني سید مرتضی خضری محمد باقر قربانوند 1391//11/05
354  مقایسه دعوای ورود شخص ثالث با اعتراض شخص  ثالث  در حقوق ایران   890642798
 
محمودرضا کلانتري ***سی دی غلط محمدباقر   قربانوند  مجيد   قرباني لاچواني  1391//11/05
355 اختیارات و وظایف مدیر تصفیه عادی شرکتهای تجاری 870861942
 
لیلا داداشی مجید قربانی محمد باقر قربانوند 1391/11/19
356 اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف                    870861970 فردین منصوری محمدباقر   قربانوند  مجيد   قرباني لاچواني  1391/11/19
357 شروط ضمن عقد قرض 890648076
 
مهسا مشاطان  عبداله کیائی محمدرضا چاوشی ها 1391/11/26
358 دعوی استرداد در حقوق بازنشستگان 870861982
 
معصومه ولیپور مجید قربانی سعید بیگدلی 1391/11/26
359 حمایت از مصرف کننده در قراردادهای تجاری الکترونیکی  880851896
 
الهه آرام مجید قربانی مسعود البرزی 1391/11/26
360 مقایسه  گزارشی اصلاحی با سازش در شورای حل اختلاف 870861974
 
آزاده مهرابی محمدباقر قربانوند مجید قربانی 1391/11/26
361 مطالعه  ی تطبیقی شرایطو موانع شناسایی واجرای احکام قضایی خارجی در حقوق ایران و انگلیس 870847443
 
سيد مريم مصطفوي مسعود البرزی محمدباقر قربانوند 1391/11/26
362 خسارت های قابل مطالعه در مسئولیت قردادی 870016927
 
محمد جباري  عبداله کیائی محمد مولودی 1391/11/30
363 مطالعه تطبیقی خسارات تنبیهی در حقوق ایران ,آلمان و آمریکا 890635182
 
حسین شیرزاد محمدمولودی عبداله کیائی 1391/11/25
364 آثار وارکان عقد ضمان در حقوق ایران و فقه عامه 870861932
 
علی جعفری سعید بیگدلی عبداله کیائی 1391/11/26
365 شرایط تشکیل شرکتهای تعاونی 860008949
 
محمدعلی نجفی راد مجید قربانی پیمان بلوری 1391/11/25
366 جایگاه قواعد حقوقی قراملی در داوری تجاری بین الملی 890923058
 
محسن مرسلی مسعود البرزی مجید قربانی 1391/1130
367 مداخله دادگاه در داوری تجاری بین المللی                           880666043
 
سمیه قاسمی مسعود البرزی مجید قربانی 1391/12/03
368 فسخ قرارداد در شرایط عمومی پیمان  870861946
 
عماءالدین رحمانی مسعود البرزی محمدباقر قربانوند 1391/11/29
369 ویژگیهای قراداد ارفاقی و شرایطی انعقاد آن 871091186
 
محمدمهدي نيساري  مجید قربانی محمدباقر قربانوند 1391/11/29
370 آثار قرداد حق العمل کاری 870847436
 
فاطمه اسماعیلی مجید قربانی محمد باقر قربانوند 1391/11/29
371 مقایسه شهادت شهود در حقوقی مدنی و آیین دادرسی مدنی         870016911
 
پروانه اصانلو محمدباقر   قربانوند  سعید بیگدلی 1391/11/30
372 جایگاه اصل انصاف و کد خدامنشی در داوری بین المللی 880851901
 
يونس بخشی  مسعود البرزی عبداله کيائي  1391/11/28
373 میزان و نحوه ی مداخله ی قاضی در روابط قردادی طرفین 890671329
 
مژده نادری سعید بیگدلی محمدرضا چاوشی ها 1391/12/02
374 بررسی حقوقی دفینه 890648152
 
علي توسلي  عبداله کیائی محسن عینی 1391/12/23
375 وظایف و اختیارات  وصی در ادای دیون و تعهدات متوفی 890937554
 
مهدی حیدری سیدمحمدهادی ساعی عبداله کیائی 1391/12/23
376 وکالت بلاعزل زوجه در طلاق  880851917
 
زهرا رسولی عبداله کیائی سعید بیگدلی 1391/11/25
377 وظایف و اختیارات تراستی 87119100007 شمسی شاهمرادی مسعود البرزی مجید قربانی 1392/02/25
378 صلاحیت محلی دادگاه در امور مدنی 880851932
 
ابراهیم عبدی محمد قربانوند محمدرضا چاوشی ها 1392/03/22
379 بررسی تطبیقی اعمال حقوقی صغیر در فقه و حقوق ایران 890647758
 
سعید صالحی اکبر نایب زاده مسعود البرزی 1392/03/19
380   بررسی تطبیقی تاثیر اراده در لزوم  و جواز عقد در حقوق ایران مصر   وعراق     880851895
 
سیروس احمدی عبداله کیائی پیمان بلوری 1392/04/05
381 بررسی آثار حقوقی تلف مورد تعهد قردادی               890642984
 
معصومه حمزه لو عبدالله کيائی حمید شش گل 1392/04/17
382 دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری 890671810
 
یاشار محقق احمدی مسعود البرزی محمدباقر قربانوند 1392/06/14
383 آیین دادرسی طلاق قضایی 890632281
 
محمد عاشقی محمدباقر قربانوند مجید قربانی 1392/06/13
384 ارزش اثباتی وسایل اثبات دعوا 890632281
 
جعفر حسن زاده محمدباقر قربانوند مجید قربانی 1392/06/13
385 مقايسه اسباب و آثار انحلال وكالت در قانون مدني و آيين دادرسي مدني  890649229 فاروق سالم  مسعود البرزی مجید قربانی 1392/06/21
386 تعارض دلايل در دعواي ماكيت  890926980 سيد كمال خطيبي قمي  محممدرضا چاوشی ها مسعود البرزی ورکی 1392/06/21
387 مطالعه تطبیقی در فقه عامه و حقوق ایران 880851947
 
نامق محمدی فرهاد ادریسی محمد باقر قربانوند 1392/6/21
388 كشت موقت اراضي زراعي و روند اجرايي آن   900753206 عليرضا فلاح  محمدباقر قربانوند مجيد قرباني لاجوردي  1392/06/21
389  شرايط و آثار خروج صغير از حجر در حقوق ايران و فقه اماميه  890639535 زهرا شيردل  عبداله کیائی  سعید بیگدلی 1392/06/25
390 مسئوليت مدني مديران مدارس در ارتباط با دانش آموزان 880851903  شجاع الدین بهرامی  سعید بیگدلی  عبداله كيايي                             1392/06/25
391 بررسي حقوقي تملك اراضي توسط وزارت راه و ترابري نيرو و نفت  860008937 محسن خلقتي سعید بیگدلی عبدالله کيائی 1392/6/30
392 روابط مالی زوجین در ازدواج موقت 870016961 مهری کابلی عبداله کیائی  سلمان ولیزاده 1392/06/30
393 صرفات مالك در مال مورد وثيقه 890671624 اكرم بيگدلو عبدالله کيائی سعید بیگدلی 1392/06/31
394
بررسي احكام ارث فرزندان ناشي از لقاح مصنوعي
89119100027 مجتبي زاد كاظمي ماسوله عبدالله کيائی علیرضا نواریان 1392/06/31
395  شرايط اقاله و محدوديت آن 890931534 حسين مهرپور ماسوله مسعود البرزی ورکی حمید شش گل 1392/06/31
396 ماهيت و شرايط حقوقي اخذ به شفعه 890938560 سعيده فرض اللهي عبدالله کيائی علیرضا نواریان 1392/07/11
397 مواردجواز فروش و تبدیل مال موقوفه در حقوق ایران وفقه امامیه 881070081 فرشاد کمری فرهاد ادریسی عبدالله کيائی 1392/06/31
398 شرايط تشكيل و رسميت جلسه دادگاه 890671625 بهروز خسروي  محمدباقر قربانوند علیرضا نواریان 1392/06/31
399 شکل موافقت نامه داوری 890931242 مائده با حقیقت ما چیانی مسعود البرزی عبدالله کيائی 1392/07/10
400  بررسي حقوقي تعميرات عين مستاجره 890643206 ناهيد اسكندري عبدالله کيائی مجید قربانی 1392/07/10
401 مسئولیت مدنی مامورین نیروی انتظامی  (پلیس)   880666058 مهدی نوروزی سعید بیگدلی محمدباقر قربانوند 1392/06/28
402 آثار انعقاد عقد بوسيله وكيل 890930989 سپيده ترابي جفرودي مسعود البرزی ورکی محمدرضا چاوشی ها 1392/06/30
403 اجاره مال موقوفه 860008896 مريم باريك بين محمدرضا چاوشی ها سعید بیگدلی 1392/07/10
404 دعواي تخليه عين مستاجره 880851934 حامد عسگري فرهاد ادریسی مسعود البرزی ورکی 1392/06/31
405 شرايط ورود و پذيرش سرمايه گذاري خارجي در ايران  870016941 مهسا رضايي سرمدي  مجید قربانی لاجوانی علیرضا نواریان 1392/06/31
406 تاثير بيمه بر تحولات حقوق مسئوليت مدني 890943106 مرتضي مقصودي محمدرضا چاوشی ها سعید بیگدلی 1392/06/31
407  ساختار صلاحيت و نحوه رسيدگي هيات حل اختلاف drbدر قراردادهاي بين المللي پيمانكاري 890662371 آريا گلسرخي مجيد قرباني لاجوردي  سعید بیگدلی 1392/07/10
408  طلاق مبتني بر عسر و حرج در فقه اماميه .عامه و حقوق ايران 900742419 سيدامين كاكوان سيدمحمدرضاچاوشي ها مجید قربانی 1392/07/17
409 روشها ی حقوقی واگذاری بنگاههای دولتی در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 871091177
 
مهدي حجازي  فرهاد ادریسی حمید شش گل 1392/6/25
410 موارد كفايت علم اجمالي نسبت به موضوع معامله 890643092 سيد حسين موسوي دلاور برادران سلمان ولیزاده 1392/06/31
411 بررسی تطبیقی ماهیت و احکام اذن واثر آن در ایجاد امانت در حقوق ایران وفقه امامیه 890922999
 
زینب نوری شیرزی فرهاد ادریسی محممدرضا چاوشی ها 1392/08/15
412 بررسي تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از زيان هاي آينده و احتمالي در نظام هاي حقوقي ايران و انگلستان 880851921 اكرم سليماني فر سعید بیگدلی مجید قربانی 1392/08/08
413 اثر تدليس و تخلف از شروط ضمن عقد نكاح 870016955  امين عطايي محمدباقر قربانوند 0 1392/08/29
414 ماهيت و قلمرو شرط سقوط و شرط اسقاط خيارات  900755366 اميرعلي ابراهيمي مجيد قرباني 0 1392/09/13
415 مرابعه در بانکدار اسلا می 900753980 عباس نصیری محمدباقر قربانوند 0 1392/09/13
416 شرايط و آثار صدور پروانه بهره برداري از معدن 880666022  ابراهيم سلطانيه مجید قربانی محمدباقر قربانوند 1392/09/27
417 شروط غير عادلانه در قراردادهاي مصرف 890931052 مجتبي سليمانيان پور مجيد قرباني 0 1392/10/04
418 تبين مسئوليت مدني آمر و مامور در قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري 900716818 فخرالدين رستم پور محمدباقر قربانوند مجید قربانی 1392/10/04
419  بررسي تكاليف والدين در برابر كودك در حقوق ايران و كنوانسيون حقوق كودك  890934285 مهدي عليپور  محمدباقر قربانوند 0 1392/10/05
420 شرايط و احكام اختصاصي عقود غير معوض 890671707 ميثم دارائي سعيد بيگدلي 0 1392/10/08
421 اثر تدليس و تخلف از شروط ضمن عقد نكاح 890863640 علي سلطاني فرد عبدالله کيائی مسعود البرزی 1392/11/01
422  مرابحه و باز تاب آن در سيستم عمليات بانكي بدون ربا 890669606 مرضيه توكلي طرقي عبداله کیانی 0 1392/11/01
423  ماده 1130 قانون مدني و شروط مندرج در سند ازدواج 880666054 اميرپاشامغازه مسعود البرزی 0 1392/11/04
424 شرايط موافقت نامه  داوري 880666059 رويا وفائيان مسعودالبرزی  0 1392/11/23
425 ابهام و لزوم رفع آن از مورد معامله 89119100043 سيدمحمدحسن مرتضوي عبداله کیانی 0 1392/11/23
426  تنفيذو رد عقد فضولي توسط ورثه 890635768 يوسف قربان زاده محمد مولودی  0 1392/11/23
427 قراردادهاي مجوز بهره برداري از نرم افزارهاي رايانه اي 88119100031 آرش انصاری سعید بیگدلی 0 1392/11/23
428 شرايط و آثار حقوقي ثبت معاملات ملكي توسط دلالان ملكي 890916268 محمدعلي خالقي سید مرتضی خضری 0 1392/11/23
429 آيين دادرسي دعواي طلاق 88119100032 سهيلا موسوي وهي دكتر عبداله كيايي 0 1392/11/23
430 اعلام بطلان اسناد رسمي مالكيت اموال غير منقول 880666006 هادي تقي لو مجید قربانی 0 1392/11/30
431 جايگاه نظريه هاي كشف و نقل در حقوق ايران 900725701 ليلا محمدي عبداله کیانی 0 1392/11/30
432 حقوق و تكاليف دارنده ي پروانه ي بهره برداري معدن 890922997 رويا عليزاده مجید قربانی محمدباقر قربانوند 1392/11/30
433 بررسي تطبيقي آثار طلاق در حقوق ايران و انگليس 891250449 منور صفري دكتر مسعود البرزی  0 1392/11/31
434 غصب منافع در فقه و در حقوق ايران 900732167 غلامرضا پير محمدي مسعود البرزی 0 1392/11/30
435 مسئوليت حقوقي و مدني نهادهاي دولتي در تصادفات رانندگي 88119100034 منصور حسيني منفرد زنجاني سعید بیگدلی 0 1392/11/30
436 اقرار و شهادت محجورين 900738404 مريم علي هاشمي محمد رضا چاوشي ها 0 1392/11/30
437 خيار عيب در حقوق ايران و انگلستان 900738069 سيد رضي نوري احمدي گوراب  محمد رضا چاوشي ها 0 1392/11/30
438 شرايط صحت نكاح در حقوق ايران و انگليس 880666040 نگار قادري  مسعود البرزي 0 1392/11/30
439 شرايط حمايت حقوقي از آثار هنري صوتي در ايران 890942977 مهدي مقدسي مهريزي محمدباقر قربانوند 0 1392/12/22
440 شرايط مال موهوبه 890939324 ندا ملكي عبداله کیانی 0 1393/02/03
441 اعتراض شخص ثالث به راي داوري 900715078 مهدي پوريا مهر محمدباقر قربانوند 0 1393/02/03
442 اثر حكم ورشكستگي بر قراردادهاي مستمر تاجر 900758977 سميه فرخي قرباني 0 1393/03/07
443 اعتراض به راي داور 900716788 اكبر خاني ياريجان سفلي محمدباقر قربانوند 0 1393/03/31
444 وجوه مكسوره ادارات از مستخدمين بابت :احكام مراجع قضايي و بد حسابان بانكي 900773759 مصطفي حبيب زاده آذر محمدباقر قربانوند 0 1393/03/07
445 بررسي ضمان يد در حقوق ايران و فقه اماميه 890937709 محمدحسين جوادي مژده فرهاد ادریسی 0 1393/03/13
446 مطالعه تطبيقي شناسايي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران و امريكا 890663593 سيما عرفاني مسعودالبرزی 0 1393/06/04
447 موارد سقوط خيار عيب 890662300 ندا رضايي عبدا...کیائی 0 1393/06/04
448 شرايط حمايت از آثار ادبي 880851916 ياسر داودي البرزي 0 1393/05/22
449 مطالعه تطبيقي مشروعيت جهت معامله در حقوق ايران با مشروعيت موضوع معامله در حقوق انگلستان 880851939 فاطمه فرماني مسعودالبرزی 0 1393/06/04
450 نظريه مقاصد الشريعه ونكاح معاطاتي 900801339 بهارك ريسه پورسعيد 0 1393/06/04
451 مطالعه خسارت دادرسي در نظام حقوقي ايران با مطالعه تطبيقي با نظام حقوقي مصر 890960610 حامد اسكندري محمدباقر قربانوند سلمان ولیزاده 1393/06/06
452 اختيارات و وظايف وصي بر محجور 890938181 پريسا بلقسيان فرد عبداله كيايي 0 1393/02/30
453 حدود تصرفات مستاجر در اجاره به شرط تملك 890662310 شهرزاد كاظمي عبدا...کیائی 0 1393/06/04
454 مسئوليت كفيل 900784112 علي شیری عبدا...کیائی 0 1393/06/04
455 دعوی اعلام بطلان اعمال حقوقی 870016956 زکریا عظیمی محمد مولودی فرهاد ادریسی 1393/06/04
456 ضمانت اجراي تكليف حفظ منابع طبيعي پايدار 900780004 سعيد وليخاني مجید قربانی 0 1393/06/17
457 مندرجات الزامي در حكم ورشستگي 900779968 قادر سودي مجید قربانی 0 1393/06/17
458 قانون حاكم بر فرزند خواندگي 900779564 فاطمه كمالي مجید قربانی 0 1393/06/29
459 آثار فسخ نكاح در حقوق ايران و ابطال آن در حقوق انگليس 900763488 ركسانا كاظمي امير كنده مسعودالبرزی 0 1393/06/29
460 شرط تنصيف دارايي مرد با تكيه بر رويه قضايي 89119100047 شهلا عالمي مسعودالبرزی 0 1393/06/31
461 ماهيت و آثار حقوقي قراردادهاي رشته ورزشي واليبال 90119100061 امير سام نژاد عبدا...کیائی 0 1393/06/29
462 شرايط و احكام اختصاصي هبه 900798770 محمدرضا ابري عبدا...کیائی 0 1393/06/29
463 مسئوليت مدني محجورين 890939773 عالمه حسيني نيري عبداله کیانی 0 1393/07/10
464 آثار و شرايط ايفا تعهد توسط شخص ثالث 890940204 علي وفايي زاده مجید قربانی 0 1393/06/25
465 مقايسه مضاربه و حق العمل كاري  900801969 توحيد حيدري فرد مجید قربانی 0 1393/06/25
466 قوانين متروك 90119100062 منصور وفا       محمدباقر قربانوند   1393/06/20
467 تاثير ازدواج بر تابعيت 900788522 نازنين پوررجبعلي آستانه         نجاد علی الماسی 0 1393/06/31
468  ثبت و شناسايي اشخاص حقوقي در ايران 900772423 مسلم اعواني ربيعا اسكيني . 1393/06/30
469 شرايط و آثار ايفاي تعهدات برواتي 900779885 روناك امجدي مجید قربانی 0 1393/06/17
467 اسباب و آثار انحلال عقد وقف 890643166 حميدعباسي مجید قربانی 0 1393/08/29
468 هزينه اجراي تعهد 910596785 بهناز ساقريچيان كيايي 0 1393/08/07
469 وضعيت مستثنيات در قانون جنگلها و مراتع كشور 910615378- مقصود وليزاده دكتر قربانوند 0 1393/09/01
470 صلاحيت موضوعي ديوان داوري دعاوي ايران -ايالات متحده امريكا 89119100044 اميرحسين علوي مسعودالبرزی 0 1393/09/06
471 مطالعه تطبيقي اماره فراش در فقه اماميه فقه عامه و حقوق مدني ايران 910626234 پرويز مولودي احمدآباد چاوشی ها 0 1393/11/09
472 زمان انتقال مالكيت در قانون پيش فروش ساختمان 910580830 ميلاد اديب پور نواريان 0 1393/08/08
473 بررسی تطبیقی انتقال حق خیار در حقوق مدنی و فقه امامیه 910639320 آرزو معروفخانی دکتر کیایی 0 1393/10/03
474 مسئولیت مدنی دلال و واسطه 911067120 محمدرضا محمدی دکتر سعید بیگدلی 0 1393/10/27
475 مواعد در داوری 911111262 بهاره اخوان دکتر البرزی 0 1393/11/02
476 صدور قرارهای اعدادی توسط داور 880666046 حسن قلیپوری البرزی 0 1393/09/29
477 حمايت از دي ان اي انساني طبق موافقتنامه تريپس 88119100022 نگين عدالت خواه حقيقي مسعودالبرزی 0 1393/11/08
478 شرایط و آثار تبدیل سهام شرکتهای تجارتی 900755526 علیرضا صفری دکتر مجید قربانی 0 1393/10/18
479 نحوه ي اداره مال موقوقه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در فقه  890942811 مريم حسني ليواري مجید قربانی 0 1393/11/25
480 ماهیت و آثار حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید 890938644 کویستان عسگری ساوجبلاغی دکتر مجید قربانی 0 1393/11/23
481 نکاح و مهریه در شریعت یهود و مقایسه آن با قانون مدنی 900731161 محمدتقی صفری دکتر قربانوند 0 1393/11/16
482 موجبات خاتمه رسیدگی داوری 910887114 ندا رزاقی فرد دکتر البرزی 0 1393/11/16
483 ضمانت اجرای تعهدات مشتری در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مصوبه 1980 وین 900738533 شیوا غلامی شکارسرایی دکتر کیائی 0 1393/10/28
484 رد و تنفیذ عقد فضولی توسط ورثه شروط نامشروع در قراردادها 910586818 حسن عموئی دکتر کیایی 0 1393/10/28
485 شرایط انعقاد عقد حواله 910899225 مینا محمدی دکتر کیائی   1393/11/30
486 نظریه تاثیر ارده یک جانبه 911075053 مهرانگیز امینی یکتا دکتر سعید بیگدلی 0 1393/11/27
487 اثر قبض در عقد رهن:مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان 900779760 علی اکبر بیگدلی دکتر کیائی 0 1393/11/30
488 آثار اعلام بطلان اسناد رهنی بانک ها 911038546 میثم مرادی دکتر مجید قربانی   1393/11/30
489 آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر مقررات ارزی 911046393 ابوذر علی بیگلو دکتر مجید قربانی   1393/11/29
490 قلمرو صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم انواع اسناد 870861941 محمدحسین حیدری دکتر ادریسی    1393/11/26
491 تكاليف و مسئوليت هاي عبور دهندگان كالاهاي خارجي از قلمرو ايران 890664134 عليرضا حسن پور مجید قربانی 0 1393/11/30
492 نقش محاكم ملي در داوري هاي بين المللي 880851935 امير عليزاده تبريزي مسعودالبرزی 0 1393/11/29
493 شرایط و آثار اقامه دعوی در پرتو آئین دادرسی دیوان محاسبات کشور در مقایسه با آئین دادرسی مدنی 911041030 حسن شقاقی دکتر قربانوند 0 1393/11/29
494 خصوصیات رأی داوری تجاری بین المللی 900773771 بهارک ایرانی دکتر البرزی 0 1393/11/29
495 ماهیت حقوقی، شرایط و آثار مطالبه ارش عیب مبیع 910877705 معصومه دل آوری دکتر مجید قربانی 0 1393/11/29
496 شرایط و آثار توقیف مال نزد شخص ثالث 910590016 فرزاد بهنام راد محمدباقر قربانوند 0 1394/02/02
497 مقایسه اصول حاکم بر اداره جلسه دادگاه حقوقی و کیفری 890923206 محمدرضا پور رجبي دريا سري محمدباقر قربانوند 0 1394/02/30
498 توقیف اموال منقول در اجرای احکام مدنی 910611795 امیر نجفی محمد باقر قربانوند 0 1394/02/16
499 دلیل وجیه الظاهر 900779764 لیلا ذوالقدر دکتر البرزی 0 1393/12/21
500 آثار حقوقی تاریخ تنظیم سند 880666016 ناصر خلجی دکتر مجید قربانی 0 1394/02/09
501 وضعیت حقوقی قرض ربوی 910619757 اکرم بیات دکتر چاوشی ها 0 1394/03/21
502 حقوق وکیل دادگستری در فرایند دادرسی 870016914 محمدصالح آقایی محمد باقر قربانوند 0 1394/03/29
503 مطالعه تطبیقی نظام دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلیس 910861950 نادر طاهری شکیب محمد باقر قربانوند 0 1394/03/06
504 پیش فروش محصولات تولیدی 880665996 علیرضا اصانلو دکتر سعید بیگدلی 0 1394/02/30
505 کاربرد عقد رهن در امور و عملیات بانکی                910886473 علی طاهر خانی  دکتر ادریسی  0 1393/12/21
506 بررسی و تحلیل حقوقی و فقهی وقف دانشگاه آزاد اسلامی 900754648 مصطفی جلوخانی نیارکی   محمدرضا چاوشي ها  0 1394/03/21
507 شرایط تصدی سمت مدیریت شرکت های تجاری و ضمانت اجرای آنها 900779722 علی اصغر حیدری مجید قربانی 0 1394/03/20
508 موانع اجرای احکام مدنی 911086210 فاطمه شریعتی محمد باقر قربانوند 0 1394/03/29
509 شرایط و آثار تشخیص و تصدیق مطالبات در عملیات تصفیه ورشکسته 911070391 غضنفر قربان زاده مجید قربانی 0 1394/03/27