.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

فرم های پژوهشی

فرم های پژوهشی

تاریخ: 1392/11/15 - 10:00


فرم های پژوهشی مربوط به اساتید محترم:

1- فرم صفر طرح های پژوهشی

2- فرم تشویق مقالات

3- فرم تشویق کتاب

4- فرم برگزاری جلسه سخنرانی

5- فرم برگزاری کارگاه های تخصصی

 

فرم های پژوهشی مربوط به دانشجویان محترم:

1- فرم تایید و استعلام موضوع

2- فرم الف

3- فرم ب

4- فرم کاربرگ(پروپزال)

5-فرم تعهد نامه

6- فرم گزارشات سه ماهه

7- فرم تایید استاد راهنما-استاد مشاور جهت برگزاری جلسه دفاعیه

8- آیین نامه نگارش (مختص دانشجویان کارشناسی ارشد میکروبیولوژی)

9- فرم تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه

10- فرم درخواست حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد

11-فرم معرفی نامه کارآموزی دانشجویان شیمی کاربردی

12-فرم اعلام وضعیت و نمره کارآموزی دانشجویان شیمی کاربردی