.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

طرح های پژوهشی

طرح های پژوهشی

تاریخ: 1392/11/16 - 16:30


طبق مصوبه جلسه شوراي پژوهشي دانشكده علوم پايه و پزشكي در مورخه11/ 5/88 ، در خصوص طرح هاي پژوهشي اساتيد مقرر گرديد كه اساتيد ابتدا طرح پژوهشي خود را تحويل دفتر پژوهش دانشكده داده و پس از تاييد همكاري هاي اوليه آموزشي- پژوهشي مجري طرح با دانشكده توسط اداره پژوهش دانشكده ، طرح پژوهشي با هماهنگي مدير گروه مربوطه در شوراي پژوهشي دانشكده مطرح و در صورت تصويب توسط اعضاي شورا و مدير گروه مربوطه به داوري ارسال گردد.
پس از ارسال طرح به داور منتخب شوراي پژوهش و انجام اصلاحات (در صورت لزوم) و تصويب آن، طرح مورد نظر به معاونت محترم پژوهشي دانشگاه جهت سير مراحل آتي (عقد قرارداد و ...) ارسال خواهد شد.
 مجريان طرح هاي پژوهشي متعهد خواهند شد كه در صورت استخراج هرگونه مقاله اي از طرح پژوهشي، الزاماً بايستي بنام دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان (مطابق فرمت دانشگاه) در مجلات معتبر علمي چاپ شود.
 
 
فلوچارت تصويب تا خاتمه طرح پژوهشي (pdf)
پيشنهاد طرح پژوهشي(فرم شماره صفر) (word)
راهنماي تهيه‌ي گزارش كار طرح‌هاي پژوهشي (pdf)
فرم نمونه روي جلد (word)
 
طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته دانشكده علوم پايه و پزشكي (pdf)
طرح هاي پژوهشي در دست اجراي دانشكده علوم پايه و پزشكي (pdf)