.::. امور کلاس ها .::.

شماره کلاس ها ی روز یکشنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

شماره کلاس ها در روز یکشنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

تاریخ: 1392/11/27 - 10:19


 

روز: يكشنبه

برنامه هفتگـی و شمـاره کلاس اساتیــد دانشکـده برق ، کامپیـوتر و فناوری اطلاعات

در نیمسال دوم  ( 94 93 )

 

 

 

زمان

کلاس

10:15-8:00

12:45-10:30

 

16:15-14:00

18:45-16:30

توضيحات

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

 

15:30-14:00

17:15-15:45

19:00-17:30

101

غلامرضاجعفری

 

101

حسین معصومی

 

رئوف رجایی

 

 

102

معصومه خدایی

 

102

مصطفی حمیدی

 

 

 

103

 

حل تمرین نظریان

103

 

امیربستاقی

 

 

 

104

فاطمه حمیدی

 

یوسفیان

104

 

عباس رخش

 

 

105

یوسفیان

فاطمه حمیدی

105

فاطمه حمیدی

فاطمه حمیدی

 

 

 

106

مهدی مرادخانی

مهدی مرادخانی

مهدی مرادخانی

106

 

 

 

107

کشواد جورشری

 

کشواد جورشری

107

 

فاطمه بهبودیان

جواد قره باغی

 

 

108

عبدالوحید جعفری

عبدالوحید جعفری

108

پیرمحمدی

 

پیرمحمدی

 

 

201

بهناز تخمه چی

محمد جعفری

201

محمد جعفری

 

آزمايشگاه

 

202

 

معصومه خدایی

 

202

 

فاطمه بهبودیان

آزمايشگاه

 

203

الناز نمازی

بهناز تخمه چی

203

امین حسینی

امین حسینی

امین حسینی

آزمايشگاه

 

204

 

204

 

آزمايشگاه

 

205

 

205

نیلوفر پرسه

نیلوفر پرسه

آزمايشگاه

 

206

بهروز جوادی

بهروز جوادی

206

بهروز جوادی

بهروز جوادی

آزمايشگاه

 

207

 

207

گلشنی

گلشنی

آزمايشگاه

 

208

 

نیلوفر پرسه

208

 

آزمايشگاه

 

301

 

301

کیمیا قلم

کیمیا قلم

آزمايشگاه

 

302

علیرضا خالصی

علیرضا خالصی

302

اصغر مددی

 

اصغر مددی

 

 

303

 

303

 

آزمايشگاه

 

304

 

304

هاشم فاطمی

هاشم فاطمی

هاشم فاطمی

آزمايشگاه

 

305

علی رحمتی

 

305

 

ابراهیمی بالنگا

ابراهیمی بالنگا

 

 

306

 

306

 

 

 

307

عادل حساس

عادل حساس

307

 

 

 

308

 

308

 

 

 

401

رویا کاوندی

رویا کاوندی

401

 

رویا کاوندی

 

 

402

 

402

 

آزمايشگاه

 

403

محمدحسن عبدالهی

محمدحسن عبدالهی

403

محمدحسن عبدالهی

 

مجتبی نعمتی

 

 

405

مهدی بازرگانی

 

405

مرتضی بیات

مهدی بازرگانی

 

 

406

مرتضی بیات

مرتضی بیات

406

 

 

 

407

فرزانه کبودوند

فرزانه کبودوند

407

مهران عربی

مهران عربی

 

 

 

408

مهدی حریری

مجید مرادلو

408

منصور اوجاقی

منصور اوجاقی

 

 

501

عباس زاده

عباس زاده

501

عباس زاده

عباس زاده

كارگاه