.::. امور کلاس ها .::.

شماره کلاس ها ی روز پنج شنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

شماره کلاس ها در روز پنج شنبه در دانشکده برق وکامپیوتر

تاریخ: 1392/11/27 - 10:17


 

روز:پنج شنبه

برنامه هفتگـی و شمـاره کلاس اساتیــد دانشکـده برق ، کامپیـوتر و فناوری اطلاعات

 در نیمسال دوم  ( 94 93 )

 

 

 

زمان

کلاس

10:15-8:00

12:45-10:30

 

16:15-14:00

18:45-16:30

توضيحات

9:30-8:00

11:15-9:45

13:00-11:30

 

15:30-14:00

17:15-15:45

19:00-17:30

101

 

تاراسی

101

تاراسی

تاراسی

 

 

 

102

مجید مقدادی

 

102

افشار

 

 

 

103

 

تقی بیگلو

103

تقی بیگلو

تقی بیگلو

 

 

 

104

ابراهیم فضلی

ابراهیم فضلی

104

علی اصغر خواصی

 

 

 

105

 

فرهاد صفری

105

فرهاد صفری

فرهاد صفری

 

 

 

106

 

 

حسین برومند

 

 

 

107

 

حسین برومند

107

مرجانی -

مرجانی -

 

 

 

108

امیر نجفی

امیر نجفی

امیر نجفی

108

امیر نجفی

امیر نجفی

 

 

 

201

 

201

 

آزمايشگاه

 

202

شیوا کریمی

شیوا کریمی

202

شیوا کریمی

شیوا کریمی

آزمايشگاه

 

203

 

203

 

آزمايشگاه

 

204

 

204

 

آزمايشگاه

 

205

 

205

 

آزمايشگاه

 

206

 

206

 

آزمايشگاه

 

207

 

207

 

آزمايشگاه

 

208

 

208

 

آزمايشگاه

 

301

 

301

 

آزمايشگاه

 

302

سیدکامران یگانگی

سیدکامران یگانگی

302

افضلی

 

 

 

303

 

303

 

آزمايشگاه

 

304

 

304

 

آزمايشگاه

 

305

محمدرضا مرجانی

محمدرضا مرجانی

305

 

 

 

306

 

306

 

 

 

307

 

ناصر مدیری

 

 

 

308

 

علی کریمی

308

علی کریمی

علی کریمی

 

 

 

401

حسین برومند

پیمان نظریان

401

محمدپور زنجانی

علی اصغر خواصی

 

 

402

 

402

 

آزمايشگاه

 

403

 

403

ناصر مدیری

 

 

 

405

حمیدرضا موسوی

علی اصغر خواصی

405

مجید مرادلو

مجید مرادلو

 

 

406

 

406

 

 

 

407

علی امیری(14:00-8:00)

مهدی حریری

مهدی حریری

 

 

 

408

 

408

سیدکامران یگانگی

تحقیقی شربیان(15:30)

 

 

501

 

501

 

كارگاه