.::. امور کلاس ها .::.

شماره کلاس ها ی روز دوشنبه در دانشکده علوم انسانی

شماره کلاس ها ی روز دوشنبه در دانشکده علوم انسانی

تاریخ: 1392/11/27 - 14:45


 

 

 
شماره کلاس ساعت پایان ساعت شروع مشخصه نام استاد نام درس ردیف
220 09/00 07/30 1851 هادی نعیمی حقوق مدنی1 1
217 09/00 07/30 1860 ابوالفضل لطفی زاده حقوق اساسی 1 2
118 10/45 09/15 1213 جمشید جزمحمد پور حقوق بین الملل اسلامی 3
219 10/45 09/15 1613 کمیل اورنگ حقوق بین الملل عمومی1 4
121 10/45 09/15 1664 فرنودکاظمی زاده حقوق جزای اختصاصی 3 5
207 10/45 09/15 1866 ابوالفضل لطفی زاده مبانی جامعه شناسی 6
206 10/45 09/15 1686 علی اکبر ناطقی حقوق بیمه 7
205 12/15 10/00 1322 مهری تلخابی فارسی پیش دانشگاهی 8
308 12/15 10/00 1838 هادی نعیمی حقوق مدنی 2 9
318 12/15 10/00 1319 کریم شاکر فارسی عمومی 10
308 12/30 11/00 1324 مهری تلخابی فارسی پیش دانشگاهی 11
119 12/30 11/00 1329 جمشید جز محمدپور حقوق بازرگانی 12
208 12/30 11/00 1223 جواد قدسی مبانی جامعه شناسی عمومی 13
206 12/30 11/00 1597 مهدی خوشخطی حقوق سازمانهای بین المللی 14
220 12/30 11/00 1658 کمیل اورنگ متون حقوقی زبان تخصصی خارجی 2 15
121 12/30 11/00 1665 فرنود کاظمی زاده حقوق جزای اختصاصی3 16
118 12/30 11/00 1867 نادر محمد زاده اندیشه اسلامی 1 17
118 15/45 13/30 1481 جمشید جز محمد پور حقوق بازرگانی 18
208 15/45 13/30 1214 جواد قدسی جنبش های اسلامی معاصر 19
319 15/45 13/30 1820 پیمان حسین زاده حقوق جزای عمومی3 20
205 15/45 13/30 1322 مهری تلخابی فارسی پیش دانشگاهی 21
308 15/45 13/30 1705 علی رستمی اندیشه اسلامی2 22
307 15/45 13/30 1723 مهدی خلیلی آیین دادرسی مدنی2 23
318 15/45 13/30 1870 کریم شاکر فارسی پیش دانشگاهی 24
217 15/45 13/30 1592 مجتبی حسینی الموسوی حقوق اساسی2 25
220 15/45 13/30 1701 حسن عیوض زاده حقوق اساسی 2 26
205 16/45 15/15 1216 فرشید جعفری خاور میانه و سیاست بین الملل 27
119 16/45 15/15 1558 مسعود ابراهیمی بالنگا زبان عربی 28
206 16/45 15/15 1839 محمدرضا اشتری حقوق مدنی 4 29
220 16/45 15/15 1585 شهریار باقری حقوق مدنی2 30
219 16/45 15/15 1610 علی بیگدلی آیین دادرسی مدنی 1 31
218 16/45 15/15 1633 قادراحمدی متون فقه 4 32
306 16/45 15/15 1890 محمدرضا محمدی دادرسی مدنی2 33
سالن 1 16/45 15/15 1637 علی اعظم رفیع نزاد کار تحقیقی 1 34
307 16/45 15/15 1676 احمد بیگدلی داوری بین المللی 35
سالن 1 16/45 15/15 1837 محمد سلمان طاهری کار تحقیقی 1 36
308 16/45 15/15 1704 علی رستمی اندیشه اسلامی 1 37
207 16/45 15/15 1724 مهدی خلیلی آیین دادرسی مدنی 2 38
318 16/45 15/15 1323 کریم شاکر فارسی پیش دانشگاهی 39
319 16/45 15/15 1791 پیمان حسین زاده حقوق جزای عمومی 3 40
305 16/45 15/15 1762 فاطمه محمدی خواهان زبان پیش دانشگاهی 41
121 16/45 15/15 1323 مهری تلخابی فارسی پیش دانشگاهی 42
217 18/15 16/00 1593 مجتبی حسینی الموسوی حقوق اساسی 2 43
118 18/30 17/00 1783 محسن کاوندی اشنایی با قران کریم 44
206 18/30 17/00 1209 فرشید جعفری پابندی اصول روابط بین الملل الف 45
208 18/30 17/00 1220 جواد قدسی تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب ب 46
220 18/30 17/00 1586 شهریار باقری حقوق مدنی 2 47
219 18/30 17/00 1611 علی بیگدلی آیین دادرسی مدنی 1 48
سالن 1 18/30 17/00 1639 سلمان محمد طاهری کارتحقیقی 1 49
218 18/30 17/00 1647 قادر احمدی قواعد فقه 1 50
سالن 1 18/30 17/00 1655 علی اعظم رفیع نزاد کارتحقیقی2 51
307 18/30 17/00 1677 احمد بیگدلی داوری بین المللی 52
119 18/30 17/00 1716 ابوالفضل نیکو خصال دانش خانواده وجمعیت 53
308 18/30 17/00 1722 هادی نعیمی حقوق تجارت 3 54
121 18/30 17/00 1325 تلخابی مهری حسابداری 55
319 18/30 17/00 1793 پیمان حسین زاده آیین دادرسی کیفری 1 56
120 18/30 17/00 1797 کمیل اورنگ حقوق بین الملل عمومی 1 57
305 18/30 17/00 1560 فاطمه محمدی خواهان زبان پیش دانشگاهی 58
308 18/30 17/00 1869 کبری سلیمانی مهر اصول فقه 1 59
    برنامه کلاسی رشته های مدیریت و حسابداری    
شماره کلاس ساعت پایان ساعت شروع مشخصه نام استاد نام درس ردیف
406 9/45 7/30 1336 محمد آجیدانی ریاضیات پایه 1
401 9/45 7/30 1383 زینب مهرسا حسابداری صنعتی3 2
104 9/45 7/30 1457 عذرا ناصریان آمار و کاربرد آن در مدیریت1 3
  9/45 7/30 1931 اشکان رحیم زاده توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 4
602 9/45 7/30 1413 محمدی پروژه مالی2 5
405 9/45 7/30 1425 شهریار خسروی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 6
407 10/45 9/15 1359 معصومه محمدی منفرد آمار و کاربرد ان در مدیریت 7
408 12/15 10 1338 انگوتی اقتصاد خرد 8
  12/15 10 1903   اصول حسابداری 1 9
406 12/15 10 1459 محمد آجیدانی ریاضیات کاربدی2 10
405 12/15 10 1473 شهریار خسروی حسابرسی 1 11
602 12/15 10 1488 محمدی سمینار در مسائل مالی 12
401 12/15 10 1364 زینب مهرسا حسابداری صنعتی 3 13
407 12/30 11 1359 معصومه محمدی منفرد آمار و کاربرد آن در مدیریت 14
118 12/30 11 1329 جمشید جزء محمدپور حقوق بازرگانی 15
505 12/30 11 1286 علی اکبر ناطقی ریسک و بیمه 16
501 15 13/30 1807 معصومه محمدی منفرد آمار و کابرد آن در مدیریت 17
406 15 13/30 1818 محمد آجیدانی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 18
118 15 13/30 1481 جمشید جزء محمد پور حقوق بازرگانی 19
408 15 13/30 1341   اقتصاد خرد 20
608 15 13/30 1470 احمد نقیلو بازرگانی بین المللی 21
408 15 13/30 1340 اشکان رحیم زاده اقتصاد خرد 22
502 15 13/30 1443 مژگان حق گویی روش تحقیق در مدیریت 23
406 15 13/30 1412 علی فتحی آمار و احتمالات 24
402 15 13/30 1070 محمدی نظریه و فرآیند تحول سازمان 25
  15 13/30 1288 علی اکبر ناطقی بیمه اتکایی 26
506 16/45 15/15 1330 وثوق اصول حسابداری1 27
501 16/45 15/15 1870 معصومه محمدی منفرد آمار و کاربرد آن در مدیریت 28
105 18/15 16 1365 سارا ماکویی حسابداری صنعتی1 29
101 18/15 16 1388 مصطفی حکمی حسابداری پیشرفته 1 30
502 18/15 16 1399 مژگان حق گویی روش های تحقیق و ماخذ شناسی 31
407 18/15 16 1466 عباس قنبری مدیریت منابع انسانی 32
508 18/15 16 1489 اصغر احمدی سمینار در بازار یابی 33
507 18/15 16 1366 اصغر سیف خمسه حسابداری صنعتی1 34
  16/45 15/15 1340 اشکان رحیم زاده اقتصاد خرد 35
505 16/45 15/15 1287 محمدرضا کردلو حسابداری شرکت های بیمه 36
505 16/45 15/15 1288 علی اکبر ناطقی بیمه اتکایی 37
506 18/30 17 1330 وثوق اصول حسابداری1 38
608 18/30 17 1289 نقی لو سمینار در مدیریت بیمه 39
603 18/30 17 1291 دالمن پور سمینار در مدیریت بیمه 40
            41
            42
            43
            44
            45
            46
            47