.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

کارشناسی کاردانی

اموزشی

تاریخ: 1392/09/18 - 10:35


مقطع تحصیلی

رشته

کارشناس گروه آموزشی

مدیرگروه

کاردانی

حسابداری

خانم اشرفی

دکتر اشکان رحیم زاده

 
 

مقطع تحصیلی

رشته

کارشناس گروهآموزشی

مدیرگروه

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر ارشد فرهمندیان

کارشناسی

مدیریت امور بیمه

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر ارشد فرهمندیان

کارشناسی

مدیریت اموربانکی

خانم سمیرا اشرفی

دکتر اشکان رحیم زاده

کارشناسی(خواهران و برادران)

حقوق قضایی

اقای حمید بیگدلی

دکتر سلمان ولیزاده

کارشناسی(خواهران و برادران)

علوم سیاسی

اقای حمید بیگدلی

دکتر فریده نجاری

کارشناسی(خواهران و برادران)

زبان و ادبیات فارسی

اقای حمید بیگدلی

دکتر تورج عقدایی

کارشناسی(خواهران و برادران)

علوم اجتماعی

اقای حمید بیگدلی

دکتر محبوبه بابایی

کارشناسی پیوسته

حسابداری

خانم سمیرا اشرفی

دکتر اشکان رحیم زاده

کارشناسی ناپیوسته

حسابداری

خانم سمیرا اشرفی

دکتر اشکان رحیم زاده