.::. امور کلاس ها .::.

شماره کلاسهای روز سه شنبه در دانشکده فنی ومهندسی

شماره کلاسهای روز سه شنبه در دانشکده فنی ومهندسی

تاریخ: 1392/11/27 - 15:42


 

 

 
شماره کلاس ساعت پایان ساعت شروع مشخصه نام استاد نام درس ردیف
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12
            13
            14
            15
            16
            17
            18
            19
            20
            21
            22
            23
            24
            25
            26
            27
            28
            29
            30