.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

کارشناسی ارشد

ارشد

تاریخ: 1392/09/18 - 10:36


 

مقطع تحصیلی

رشته

کارشناس گروهآموزشی

مدیرگروه

کارشناسی ارشد(خواهران و برادران)

حقوق خصوصی

آقای سیدباقر جعفری

دکتر مجید قربانی لاچوانی

کارشناسی ارشد(خواهران و برادران)

روابط بین الملل

خانم مهری یزدانی

دکتر فرشید جعفری

کارشناسی ارشد(خواهران و برادران)

زبان و ادبیات فارسی

خانم مهری یزدانی

دکتر تورج عقدایی

کارشناسی ارشد(خواهران و برادران)

علوم سیاسی

خانم مهری یزدانی

دکتر فریده نجاری

کارشناسی ارشد(خواهران و برادران)

پژوهشگری علوم اجتماعی

خانم مهری یزدانی

دکتر محبوبه بابایی

کارشناسی ارشد(خواهران و برادران)

حقوق جزاوجرم شناسی

اقای پیام اصلانی

دکتر علی پزشکی

کارشناسی(خواهران و برادران)

علوم اجتماعی

اقای حمید بیگدلی

دکتر محبوبه بابایی

کارشناسی ارشد(خواهران و برادران)

حسابداری

خانم سمیرااشرفی

دکتر علی بیات

کارشناسی ارشد(خواهران)

مدیریت بیمه

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر نبی اله محمدی

کارشناسی ارشد(خواهران)

مدیریت مالی

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر نبی اله محمدی

کارشناسی ارشد(خواهران)

مدیریت بازاریابی

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر فیروزه حاج علی اکبری

کارشناسی ارشد(خواهران)

مدیریت بین الملل

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر فیروزه حاج علی اکبری

کارشناسی ارشد(خواهران)

مدیریت داخلی

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر هما درودی

کارشناسی ارشد(خواهران)

مدیریت تحول

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر هما درودی

کارشناسی ارشد(خواهران)

مدیریت اجرایی

خانم سیده صغری سادات اشکوری

دکتر ابوالفضل مقدم

کارشناسی ارشد(برادران)

مدیریت بیمه

اقای صمد نصیری

دکتر نبی اله محمدی

کارشناسی ارشد(برادران)

مدیریت مالی

اقای صمد نصیری

دکتر نبی اله محمدی

کارشناسی ارشد(برادران)

مدیریت بازاریابی

اقای صمد نصیری

دکتر فیروزه حاج علی اکبری

کارشناسی ارشد(برادران )

مدیریت بین الملل

اقای صمد نصیری

دکتر فیروزه حاج علی اکبری

کارشناسی ارشد(برادران)

مدیریت داخلی

اقای صمد نصیری

دکتر هما درودی

کارشناسی ارشد(برادران )

مدیریت تحول

اقای صمد نصیری

دکتر هما درودی

کارشناسی ارشد(برادران)

مدیریت اجرایی

اقای صمد نصیری

دکتر ابوالفضل مقدم