.::. امور کلاس ها .::.

کلاس های جبرانی دانشکده علوم پایه و پزشکی

کلاس های جبرانی دانشکده علوم پایه و پزشکی

تاریخ: 1394/09/14 - 09:59


زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف
10:30-12:30 211 14 آبان 94 دکتر کاظمی زاده شیمی آلی پیشرفته (کلاس فوق العاده) 1
8-11 211 21 آبان 94 دکتر کاظمی زاده شیمی آلی پیشرفته (کلاس فوق العاده) 2
16:30-18 متعاقبا اعلام می شود 22 آبان 94 دکتر کاظمی زاده شیمی آلی 1 (کلاس حل تمرین) 3
13:30-15   26 آبان 94 دکتر صحرائیان آز زیست جانوری 4
11-12:30   28 آبان 94 دکتر صحرائیان آز زیست جانوری 5
15-16:30   30 آبان 94 دکتر صحرائیان آز زیست سلولی 6
12:30-13:30   4 آذر 94 دکتر صحرائیان آز زیست سلولی 7
11-12:30   5 آذر 94 دکتر صحرائیان آز زیست سلولی 8
8-10   29 آبان 94 دکتر کاظمی زاده شیمی آلی پیشرفته(کلاس فوق العاده) 9
8-10   6 آذر 94 دکتر کاظمی زاده شیمی آلی پیشرفته(کلاس فوق العاده) 10
16:30-18   7 آذر 94 دکتر کاظمی زاده حل تمرین شیمی آلی1 11
7:30-9   9 آذر 94 دکتر کاظمی زاده حل تمرین کاربرد طیف سنجی 12
10-12   14 آذر 94 دکتر کاظمی زاده شیمی آلی پیشرفته(کلاس فوق العاده) 13
16:30-18   14 آذر 94 دکتر کاظمی زاده حل تمرین شیمی آلی1 14
7:30-9   16آذر 94 دکتر کاظمی زاده حل تمرین کاربرد طیف سنجی 15
13-15   30 آذر 94 دکتر حسن حمیدی شیمی تجزیه2 16
13-15   7 دی 94 دکتر حسن حمیدی شیمی تجزیه2 17
8-10   2 دی 94 دکتر حسن حمیدی شیمی تجزیه پیشرفته 18