.::. امور کلاس ها .::.

کلاس های جبرانی دانشکده علوم انسانی

کلاس های جبرانی دانشکده علوم انسانی

تاریخ: 1392/11/29 - 17:04ردیف نام استاد نام درس تاریخ لغوکلاس روزلغوکلاس   تاریخ  جبرانی روز جبرانی ساعت جبرانی شماره کلاس
1 سیروس ایزد پناه زبان عمومی 95/12/16 دوشنبه 95/12/11 چهار شنبه 11:30-13:00 102
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف      
                 
زمان شماره کلاس تاریخ نام استاد نام درس ردیف