.::. امور کلاس ها .::.

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم پایه و پزشکی

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم پایه و پزشکی

تاریخ: 1394/09/18 - 19:12 

ردیف

عنوان درس

نام استاد

روز

تاریخ

توضیحات

1

تجزیه 2 + خوردگی فلزات دکتر حمیدی یکشنبه 25 بهمن 94

 

2

تجزیه دستگاهی + نانوشیمی دکتر بزرگ زاده یکشنبه 25 بهمن 94