.::. امور کلاس ها .::.

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم انسانی

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم انسانی

تاریخ: 1392/11/29 - 20:27


 

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/11/01

یکشنبه

حسن باقری

 

15:45-17:15

 

95/11/01

یکشنبه

حسن باقری

 

17:30-19:00

 

95/11/01

یکشنبه

رویاکاوندی

 

14:00-15:30

 

95/11/01

یکشنبه

رویاکاوندی

 

16:30-18:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد


نام  درس

زمان کلاس

  95/11/09 شنبه محمد حسین عبداللهی   11:30-13:00
  95/11/09 شنبه مسعود افشاری راد   08:00-10:15
  95/11/09 شنبه مسعود افشاری راد   10:30-12:45
  95/11/09 شنبه سارا  ماکوئی   09:45-11:15
  95/11/09 شنبه سارا  ماکوئی   11:30-12:45
  95/11/09 شنبه سارا  ماکوئی   14:00-15:30
  95/11/09 شنبه سارا  ماکوئی   15:45-17:30
  95/11/09 شنبه محمد حیدری   08:00-10:15
  95/11/09 شنبه محمد حیدری   10:30-13:30
  95/11/09 شنبه محمد حیدری   14:00-16:15
  95/11/09 شنبه نزهت نوحی   11:30-13:00
  95/11/09 شنبه نزهت نوحی   15:45-17:15
  95/11/09 شنبه حسین مختاری   14:00-15:30
  95/11/09 شنبه حسین مختاری   15:45-17:15
  95/11/09 شنبه حسین مختاری   17:30-19:00
  95/11/09 شنبه اصغر احمدی   14:00-16:15
  95/11/09 شنبه رویا کاوندی   14:00-16:15
  95/11/09 شنبه مسعود محمدی   14:00-15:30
  95/11/09 شنبه مسعود محمدی   15:45-17:15
  95/11/09 شنبه مسعود محمدی   17:45-19:30
  95/11/09 شنبه حسن باقری   15:45-17:15
  95/11/09 شنبه حسن باقری   17:30-19:00
  95/11/09 شنبه محمود محمدی   16:30-18:45
  95/11/09 شنبه محرمعلی مرادی   16:30-18:45
  95/11/09 شنبه حمید ذوالقدر   14:00-16:16
  95/11/09 شنبه حمید ذوالقدر   16:30-18:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد   زمان کلاس
  95/11/10 یکشنبه محرمعلی مرادی   16:30-18:45
  95/11/10 یکشنبه رویا کاوندی   11:30-13:00
  95/11/10 یکشنبه رویا کاوندی   14:00-16:15
  95/11/10 یکشنبه مسعود افشاری راد   14:00-16:15
  95/11/10 یکشنبه ابوالفضل مقدم   08:00-10:15
  95/11/10 یکشنبه عذرا ناصریان   08:10-10:15
  95/11/10 یکشنبه عذرا ناصریان   10:30-12:45
  95/11/10 یکشنبه لورا خدایاری   14:00-16:15
  95/11/10 یکشنبه لورا خدایاری   16:30-18:45
  95/11/10 یکشنبه مهری تلخابی   08:00-10:15
  95/11/10 یکشنبه مهری تلخابی   10:30-12:45
  95/11/10 یکشنبه مریم حسینی الموسوی   09:45-11:15
  95/11/10 یکشنبه مریم حسینی الموسوی   11:30-13:00
  95/11/10 یکشنبه فریده نجاری   08:00-09:30
  95/11/10 یکشنبه محسن محمدلو   14:00-16:16
  95/11/10 یکشنبه محسن محمد لو   16:30-18:45
  95/11/10 یکشنبه عباس رستملو   14:00-16:15
  95/11/10 یکشنبه عباس رستملو   16:30-18:45
  95/11/10 یکشنبه حسن باقری   15:45-17:15
  95/11/10 یکشنبه حسن باقری   17:30-18:45
  95/11/10 یکشنبه نزهت نوحی   09:45:11:15
  95/11/10 یکشنبه یوسف ابراهیمی   17:30-19:00
توضیحات تاریخ  روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  95/11/11 دوشنبه زینت مهر سا   08:00-09:30
  95/11/11 دوشنبه زینت مهرسا   09:45-11:15
  95/11/11 دوشنبه مهری تلخابی   08:00-09:30
  95/11/11 دوشنبه مهری تلخابی   09:45-11:15
  95/11/11 دوشنبه مصطفی بهرامی   10:30-12:45
  95/11/11 دوشنبه مصطفی بهرامی   16:30-18:45
  95/11/11 دوشنبه مصطفی بهرامی   14:00-16:15
  95/11/11 دوشنبه حسین محمدی   10:30-12:45
  95/11/11 دوشنبه جواد گلمحمدی    14:00-16:15
  95/11/11 دوشنبه جواد گلمحمدی   16:30-18:45
  95/11/11 دوشنبه محمدحسن عبدالهی   14:00-16:15
  95/11/11 دوشنبه بهزاد رهبر   14:00-16:15
  95/11/11 دوشنبه سیروس ایزد پناه   16:30-18:45
  95/11/11 دوشنبه محسن محمدلو   14:00-16:15
  95/11/11 دوشنبه محسن محمدلو   16:30-18:45
  95/11/11 دوشنبه  فریدون خادم   14:00-16:15
  95/11/11 دوشنبه فریدون خادم   16:30-18:45
  95/11/11 دوشنبه محسن شیر محمدی   14:00-15:30
  95/11/11 دوشنبه عباس قنبری   14:00-16:15
توضیحات تاریخ  روز نام استاد   زمان کلاس
  95/11/12 سه شنبه فیروزه حاج علی اکبری   15:45-17:15
  95/11/12 سه شنبه فیروزه حاج علی اکبری   11:30-13:00
  95/11/12 سه شنبه اشکان    رحیم زاده   08:00-10:15
  95/11/12 سه شنبه اشکان    رحیم زاده   10:30-13:00
  95/11/12 سه شنبه جمشید  جز محمدپور   14:00-16:15
  95/11/12 سه شنبه علی     شهنواز   10:30-12:45
  95/11/12 سه شنبه مصطفی عبدی   10:30-12:45
  95/11/12 سه شنبه مصطفی عبدی   14:00-16:15
  95/11/12 سه شنبه مصطفی عبدی   16:30-18:45
  95/11/12 سه شنبه  هما درودی   11:30-13:00
  95/11/12 سه شنبه هما درودی   17:30-19:00
  95/11/12 سه شنبه علی فتحی   16:30-18:45
  95/11/12 سه شنبه ارشد  فرهمندیان   14:00-15:30
  95/11/12 سه شنبه ارشد  فرهمندیان   15:45-17:15
  95/11/12 سه شنبه یوسف بیانلو   14:00-16:15
  95/11/12 سه شنبه مسعود  محمدی   14:00-16:15
  95/11/12 سه شنبه مسعود  محمدی   17:30-19:00
  95/11/12 سه شنبه عباس رستملو   16:30-18:45
  95/11/12 سه شنبه عباس رستملو   18:45-19:30
  95/11/12 سه شنبه حیدر حسنلو   14:00-16:15
  95/11/12 سه شنبه حیدر حسنلو   16:30-18:45
  95/11/12 سه شنبه مسعود جعفری   16:30-18:45
  95/11/12 سه شنبه مسعود جعفری   14:00-16:15
  95/11/12 سه شنبه سارا ماکوئی   14:00-15:30
  95/11/12 سه شنبه سارا ماکوئی   15:45-17:15
  95/11/12 سه شنبه عباس قنبری   14:00-15:30
  95/11/12 سه شنبه عباس قنبری   15:45-17:15
  95/11/12 سه شنبه یوسف ابراهیمی   16:45-18:15
  95/11/12 سه شنبه حسام الدین آل یاسین   15:45-17:15
  95/11/12 سه شنبه فریدون خادم   14:00-16:15
  95/11/12 سه شنبه فریدن خادم   16:30-18:45
توضیحات تاریخ  روز نام استاد   زمان کلاس
  95/11/13 چهار شنبه فیروزه حاج علی اکبری   08:00-09:30
  95/11/13 چهار شنبه فیروزه حاج علی اکبری   11:30-13:00
  95/11/13 چهار شنبه فیروزه حاج علی اکبری   15:45-17:15
  95/11/13 چهار شنبه علی فتحی   08:00-09:30
  95/11/13 چهار شنبه علی فتحی   09:45-11:15
  95/11/13 چهار شنبه علی بیات   08:00-09:30
  95/11/13 چهار شنبه علی بیات   10:30-12:45
  95/11/13 چهار شنبه علی بیات   16:30-18:45
  95/11/13 چهار شنبه فرید عسگری   08:00-09:30
  95/11/13 چهار شنبه فرید عسگری   09:45-11:15
  95/11/13 چهار شنبه فرید عسگری   11:30-12:45
  95/11/13 چهار شنبه علی شهنواز   11:30-13:00
  95/11/13 چهار شنبه ربابه پورجبلی   10:30-12:45
  95/11/13 چهار شنبه فریدون خادم   11:30-13:00
  95/11/13 چهار شنبه فریدون خادم   13:30-15:45
  95/11/13 چهار شنبه همادرودی   15:45-17:15
  95/11/13 چهار شنبه حسین مختاری   14:00-15:30
  95/11/13 چهار شنبه حسین مختاری   15:45-17:15
  95/11/13 چهار شنبه حسین مختاری   17:30-19:00
  95/11/13 چهار شنبه کمال میانداری   17:30-19:00
  95/11/13 چهار شنبه ارشدفرهمندیان   14:0-15:30
  95/11/13 چهار شنبه ارشدفرهمندیان   15:45-17:15
  95/11/13 چهار شنبه ارشدفرهمندیان   17:00-19:00
  95/11/13 چهار شنبه ابوالفضل شهر آبادی   16:30-18:45
  95/11/13 چهار شنبه مهدی  محمدی   16:45-18:15
  95/11/13 چهار شنبه جواد ناصریان   17:30-19:00
  95/11/13 چهار شنبه فرشته لطفی زاده   11:30-13:00
  95/11/13 چهار شنبه فرشته لطفی زاده   14:00-15:30
  95/11/13 چهار شنبه احمد نقیلو   15:45-17:15
  95/11/13 چهار شنبه احمد نقیلو   17:30-19:00
  95/11/13 چهار شنبه یداله رجائی   15:45-17:15
  95/11/13 چهار شنبه رامین جعفری علمداری   14:00-16:15
  95/11/13 چهار شنبه محمد دالمن پور   14:00-16:15
  95/11/13 چهار شنبه نورالدین میرزائی   09:45-11:15
  95/11/13 چهار شنبه مصلی   17:30-19:00
توضیحات تاریخ  روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  95/11/14 پنج شنبه ابوالفضل    مقدم   12:00-13:00
  95/11/14 پنج شنبه ابوالفضل    مقدم   07:45-10:00
  95/11/14 پنج شنبه ارشد فرهمندیان   11:30-13:00
  95/11/14 پنج شنبه ارشد فرهمندیان   17:30-19:00
  95/11/14 پنج شنبه ارشد فرهمندیان   14:00-16:30
  95/11/14 پنج شنبه ارشد فرهمندیان   15:45-17:15
  95/11/14 پنج شنبه ابوالفضل شهرآبادی   12:00-13:30
  95/11/14 پنج شنبه ابوالفضل شهرآبادی   07:45-10:00
  95/11/14 پنج شنبه ابوالفضل شهرآبادی   13:30-15:00
  95/11/14 پنج شنبه ابوالفضل شهرآبادی   10:00-11:30
  95/11/14 پنج شنبه ابوالفضل شهرآبادی   15:15-17:30
  95/11/14 پنج شنبه علی اکبر ناطقی   09:45-11:15
  95/11/14 پنج شنبه علی اکبر ناطقی   11:30-13:00
  95/11/14 پنج شنبه علی اکبر ناطقی   14:00-15:30
  95/11/14 پنج شنبه سلمان ولیزاده   17:30-19:00
  95/11/14 پنج شنبه محمد رضاکردلو   14:00-15:30
  95/11/14 پنج شنبه محمد رضاکردلو   12:30-14:00
  95/11/14 پنج شنبه محمد رضاکردلو   15:45-17:15
  95/11/14 پنج شنبه محمد رضاکردلو   17:30-19:00
  95/11/14 پنج شنبه امیر نجفی   14:00-15:30
  95/11/14 پنج شنبه امیرنجفی   15:45-17:15
  95/11/14 پنج شنبه امیرنجفی   08:00-09:30
  95/11/14 پنج شنبه امیرنجفی   09:45-11:30
  95/11/14 پنج شنبه علی محمدی   08:00-10:15
  95/11/14 پنج شنبه علی محمدی   15:15-16:45
  95/11/14 پنج شنبه احمد نقیلو   09:45-11:15
  95/11/14 پنج شنبه احمد نقیلو   17:30-19:00
  95/11/14 پنج شنبه احمد نقیلو   08:00-09-30
  95/11/14 پنج شنبه احمد نقیلو   11:30-13:00
  95/11/14 پنج شنبه احمد نقیلو   14:00-15:30
  95/11/14 پنج شنبه حسام الدین آل یاسین   17:30-19:00
  95/11/14 پنج شنبه حسام الدین آل یاسین   08:00-09:30
  95/11/14 پنج شنبه حسام الدین آل یاسین   09:45-11:45
  95/11/14 پنج شنبه حسین محمدی   14:00-15:30
  95/11/14 پنج شنبه حسین محمدی   11:30-13:00
  95/11/14 پنج شنبه حسین محمدی   09:45-11:15
  95/11/14 پنج شنبه رامین جعفری علمدار   08:00-10:15
  95/11/14 پنج شنبه رامین جعفری علمدار   14:00-17:00
  95/11/14 پنج شنبه رامین جعفری علمدار   11:30-13:00
  95/11/14 پنج شنبه محمد دالمن پور   10:00-13:00
  95/11/14 پنج شنبه محمد دالمن پور   14:00-16:15
  95/11/14 پنج شنبه نبی اله محمدی   17:30-19:45
  95/11/14 پنج شنبه هژبر کیانی   14:00-16:15
  95/11/14 پنج شنبه هژبر کیانی   12:00-13:30
  95/11/14 پنج شنبه هژبر کیانی   16:30-18:45
  95/11/14 پنج شنبه هژبر کیانی   10:30-12:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  95/11/15 جمعه نبی اله محمدی   09:45-11:15
  95/11/15 جمعه نبی اله محمدی   11:30-13:00
  95/11/15 جمعه نبی اله محمدی   07:30-09:45
  95/11/15 جمعه محمدرضا کردلو   08:30-10:00
  95/11/15 جمعه محمدرضا کردلو   14:30-16:00
  95/11/15 جمعه محمدرضا کردلو   08:00-10:15
  95/11/15 جمعه مهدی محمدی   10:30-12:45
  95/11/15 جمعه مهدی محمدی   14:00-16:15
  95/11/15 جمعه علی منصوری   08:00-09:30
  95/11/15 جمعه ابوالفضل مقدم   11:30-13:00
  95/11/15 جمعه ابوالفضل مقدم   09:45-11:15
  95/11/15 جمعه ابوالفضل مقدم   13:45-11:15
  95/11/15 جمعه رویا کاوندی   11:30-13:00
  95/11/15 جمعه محمودمحمدی   08:00-09:30
  95/11/15 جمعه محمودمحمدی   09:45-11:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  95/11/16 شنبه محمدحسن عبدالهی   11:30-13:00
  95/11/16 شنبه مسعود افشاری راد   08:00-09:30
  95/11/16 شنبه مسعود افشاری راد   10:30-12:45
  95/11/16 شنبه سارا ماکوئی   09:45-11:30
  95/11/16 شنبه سارا ماکوئی   11:45-13:00
  95/11/16 شنبه سارا ماکوئی   14:00-15:30
  95/11/16 شنبه سارا ماکوئی   15:45-17:15
  95/11/16 شنبه محمد حیدری   08:00-09:30
  95/11/16 شنبه محمد حیدری   14:00-16:15
  95/11/16 شنبه رویا کاوندی   14:00-16:15
  95/11/16 شنبه کمال الدین سعادتی   14:00-16:15
  95/11/16 شنبه کمال الدین سعادتی   16:30-18:45
  95/11/16 شنبه علی فتحی   14:00-15:30
  95/11/16 شنبه علی فتحی   15:45-18:30
  95/11/16 شنبه علیرضا حیدری   14:00:15:30
  95/11/16 شنبه نزهت نوحی   11:30-13:00
  95/11/16 شنبه نزهت نوحی   15:45-17:15
  95/11/16 شنبه حسن باقری   15:45-17:15
  95/11/16 شنبه حسن باقری   17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد   زمان کلاس
  95/11/17 یک شنبه فریده نجاری   08:00-09:30
  95/11/17 یک شنبه لورا خدایاری   14:00-16:15
  95/11/17 یک شنبه لوراخدایاری   16:30-18:45
  95/11/17 یک شنبه حمید ذوالقدر   14:00-16:15
  95/11/17 یک شنبه محسن محمد لو   14:00-16:15
  95/11/17 یک شنبه محسن محمد لو   16:30-18:45
  95/11/17 یک شنبه حسن باقری   14:45-17:15
  95/11/17 یک شنبه حسن باقری   17:30-19:00
  95/11/17 یک شنبه رویا کاوندی   14:00-16:15
  95/11/17 یک شنبه رویا کاوندی   16:30-18:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  95/11/18 دوشنبه مصطفی بهرامی   10:30-12:45
  95/11/18 دوشنبه مصطفی بهرامی   14:00-16:15
  95/11/18 دوشنبه مصطفی بهرامی   16:30-18:45
  95/11/18 دوشنبه حسین محمدی   10:30-12:45
  95/11/18 دوشنبه مریم  حسینی الموسوی   08:00-09:30
  95/11/18 دوشنبه سیروس  ایزد پناه   14:00-16:15
  95/11/18 دوشنبه بهزاد رهبر   14:00-16:15
  95/11/18 دوشنبه یوسف ابراهیمی   14:00-16:15
  95/11/18 دوشنبه یوسف ابراهیمی   16:30-18:45
  95/11/18 دوشنبه محسن محمد لو   14:00-16:15
  95/11/18 دوشنبه محسن محمد لو   16:30-18:45
  95/11/18 دوشنبه فریدون خادم   14:00-16:15
  95/11/18 دوشنبه فریدون خادم   16:30-18:45
  95/11/18 دوشنبه مجتبی شعاعی   11:30-13:00
  95/11/18 دوشنبه مجتبی شعاعی   15:45-17:15
  95/11/18 دوشنبه جواد  گلمحمدی   14:00-16:15
  95/11/18 دوشنبه جواد  گلمحمدی   16:30-18:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  95/11/19 سه شنبه یوسف ابراهیمی   14:00-16:15
  95/11/19 سه شنبه یوسف ابراهیمی   16:30-18:45
  95/11/19 سه شنبه فریدون خادم   14:00-16:15
  95/11/19 سه شنبه فریدون خادم   16:30-18:45
  95/11/19 سه شنبه حسین محمدی   10:30-12:45
  95/11/19 سه شنبه هما درودی   11:30-13:00
  95/11/19 سه شنبه هما درودی   17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  95/11/20 چهارشنبه علی بیات   08:00-09:30
  95/11/20 چهارشنبه علی بیات   10:30-12:45
  95/11/20 چهارشنبه علی بیات   16:30-18:45
  95/11/20 چهارشنبه مهدی محمدی   16:30-18:45
  95/11/20 چهارشنبه  احمد نقیلو   15:45-17:15
  95/11/20 چهارشنبه احمد نقیلو   17:30-19:00
  95/11/20 چهارشنبه حسین محمدی   17:30-19:00
  95/11/20 چهارشنبه رامین جعفری علمداری   14:00-16:15
  95/11/20 چهارشنبه محمد دالمن پور   14:00-16:15
  95/11/20 چهارشنبه کمال الدین سعادتی   14:00-16:15
  95/11/20 چهارشنبه کمال الدین سعادتی   16:30-18:45
  95/11/20 چهارشنبه ابوالفضل شهرآبادی   16:30-18:45
  95/11/20 چهارشنبه ابوالفضل شهرآبادی   14:00-16:15
  95/11/20 چهارشنبه فرید عسگری   08:00-09:30
  95/11/20 چهارشنبه فرید عسگری   09:45-11:15
  95/11/20 چهارشنبه فرید عسگری   11:30-13:00
  95/11/20 چهارشنبه فیروزه  حاج علی اکبری   08:00-09:30
  95/11/20 چهارشنبه فیروزه  حاج علی اکبری   09:45-11:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  95/11/21 پنج شنبه بهزاد رهبر   14:00-16:15
  95/11/21 پنج شنبه عباس قنبری   08:00-09:30
  95/11/21 پنج شنبه اشکان رحیم زاده   17:30-19:00
  95/11/21 پنج شنبه اشکان رحیم زاده   15:45-17:15
  95/11/21 پنج شنبه علی بیات   14:00-15:30
  95/11/21 پنج شنبه علی بیات   10:30-12:45
  95/11/21 پنج شنبه علی بیات   14:00-15:30
  95/11/21 پنج شنبه علی بیات   08:00-09:30
  95/11/21 پنج شنبه احمد نقیلو   08:00-09:30
  95/11/21 پنج شنبه  احمد نقیلو   11:30-13:00
  95/11/21 پنج شنبه احمد نقیلو   14:00-15:30
  95/11/21 پنج شنبه احمد نقیلو   09:45-11:15
  95/11/21 پنج شنبه ذبیح اله صدفی    14:00-16:15
  95/11/21 پنج شنبه ذبیح اله صدفی   10:30-12:45
  95/11/21 پنج شنبه ذبیح اله صدفی   07:30-10:30
  95/11/21 پنج شنبه مصطفی جعفری   08:00-09:30
  95/11/21 پنج شنبه حسین محمدی   14:00-15:30
  95/11/21 پنج شنبه حسین محمدی   09:45-11:15
  95/11/21 پنج شنبه حسین محمدی   11:30-13:00
  95/11/21 پنج شنبه حسین محمدی   17:30-19:00
  95/11/21 پنج شنبه نبی اله محمدی   17:30-19:00
  95/11/21 پنج شنبه نبی اله محمدی   14:00-15:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  85/11/22 جمعه ابوالفضل مقدم   09:45-11:15
  85/11/22 جمعه ابوالفضل مقدم   13:15-13:45
  85/11/22 جمعه ابوالفضل مقدم   11:30-13:00
  85/11/22 جمعه امیر نجفی   08:00-09:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد   زمان کلاس
 

95/11/23

شنبه

محمد علی ذبیحیان

 

10:30-12:45

 

95/11/23

شنبه

معصومه خدائی

 

08:00-10:15

 

95/11/23

شنبه

نسیم سهیلی

 

14:00-15:30

 

95/11/23

شنبه

حسن باقری

 

15:45-17:15

 

95/11/23

شنبه

حسن باقری

 

17:30-19:00

 

95/11/23

شنبه

محمود محمدی

 

16:30-18:45

 

95/11/23

شنبه

حمید ذوالقدر

 

14:00-16:15

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/11/30

شنبه

محمد حسن عبدالهی

 

11:30-13:13

 

95/11/30

شنبه

محمد حیدری

 

14:00-16:15

 

95/11/30

شنبه

محمد حیدری

 

08:00-10:15

 

95/11/30

شنبه

محمد حیدری

 

10:30-12:45

 

95/11/30

شنبه

حسن باقری

 

15:45-17:15

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/01

یکشنبه

رویا کاوندی

 

14:00-16:15

 

95/12/01

یکشنبه

رویا کاوندی

 

16:30-18:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

 

زمان کلاس

 

95/12/02

دوشنبه

جمشید جز محمد پور

 

10:30-12:45

 

95/12/02

دوشنبه

جمشید جز محمد پور

 

14:00-15:30

 

95/12/02

دوشنبه

مصطفی بهرامی

 

10:30-12:45

 

95/12/02

دوشنبه

مصطفی بهرامی

 

14:00-16:15

 

95/12/02

دوشنبه

مصطفی بهرامی

 

16:30-18:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

30دقیقه تاخیر

95/12/03

سه شنبه

مسعود محمدی

 

14:00-15:30

30دقیقه تاخیر

95/12/03

سه شنبه

عباس قنبری

 

14:00-15:30

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/04

چهار شنبه

ارشد فرهمندیان

 

14:00-15:30

 

95/12/04

چهار شنبه

ارشد فرهمندیان

 

15:45-17:15

 

95/12/04

چهار شنبه

ارشد فرهمندیان

 

17:30-19:00

 

95/12/04

چهار شنبه

علیرضا آراسته

 

08:00-10:15

 

95/12/04

چهار شنبه

علیرضا آراسته

 

10:30-12:45

 

95/12/04

چهار شنبه

مهدی محمدی

 

16:30-118:45

 

95/12/04

چهار شنبه

فریدون خادم

 

11:00-15:30

 

95/12/04

چهار شنبه

حسین مختاری

 

14:00-15:30

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/05

پنج شنبه

ارشد فرهمندیان

 

13:30-13:00

 

95/12/05

پنج شنبه

ارشد فرهمندیان

 

14:00-15:30

 

95/12/05

پنج شنبه

ارشد فرهمندیان

 

15:45-17:15

 

95/12/05

پنج شنبه

ارشد فرهمندیان

 

17:30-19:00

 

95/12/05

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

08:00-10:15

 

95/12/05

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

10:30-12:45

 

95/12/05

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

13:30-15:15

 

95/12/05

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

15:15-16:45

 

95/12/05

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

16:45-19

 

95/12/05

پنج شنبه

امیر نجفی

 

08:00-09:30

 

95/12/05

پنج شنبه

امیر نجفی

 

09:45-11:15

 

95/12/05

پنج شنبه

امیر نجفی

 

14:00-15:30

 

95/12/05

پنج شنبه

 ابوالفضل مقدم

 

14:00-15:30

 

95/12/05

پنج شنبه

فرا مرز طهماسبی

 

14:00-15:30

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/06

جمعه

مهدی محمدی

 

08:00-10:15

 

95/12/06

جمعه

مهدی محمدی

 

10:30-12:45

 

95/12/06

جمعه

مهدی محمدی

 

14:00-16:15

 

95/12/06

جمعه

امیر نجفی

 

08:00-09:30

 

95/12/06

جمعه

نور الدین میر زائی

 

08:00-09:30

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

30 دقیقه تاخیر

95/12/07

شنبه

حسین مختاری

 

14:00-15:30

30 دقیقه تاخیر

95/12/07

شنبه

اصغراحمدی

 

14:00-16:15

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد


نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/08

یکشنبه

مسعود محمدی

 

14:00-16:15

 

95/12/08

یکشنبه

حسن باقری

 

17:30-19:00

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

30دقیق تعجیل

95/12/09

دوشنبه

بهزاد رهبر

 

14:00-16:15

30دقیقه تاخیر

95/12/09

دوشنبه

مصطفی بهرامی

 

10:30-12:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/10

سه شنبه

مسعود محمدی

 

14:00-16:15

 

95/12/10

سه شنبه

مسعود محمدی

 

17:30-19:00

 

95/12/10

سه شنبه

عباس قنبری

 

14:15:30

 

95/12/10

سه شنبه

فریدون خادم

 

14:00-16:15

 

95/12/10

سه شنبه

یوسف ابراهیمی

 

16:30-18:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/11

چهار شنبه

فریدون خادم

 

13:30-15:45

 

95/12/11

چهار شنبه

ابوالفضل شهر آبادی

 

14:00-16:15

 

95/12/11

چهار شنبه

ابوالفضل شهر آبادی

 

16:30-18:45

 

95/12/11

چهار شنبه

رامین جعفری علمداری

 

14:00-16:15

 

95/12/11

چهار شنبه

رامین جعفری علمداری

 

16:30-18:45

 

96/12/11

چهار شنبه

مهدی محمدی

 

16:30-18:45

  95/12/11 چهار شنبه مهسا مصلی   17:30-19:30

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/13

جمعه

نبی اله محمدی

 

09:45-11:15

 

95/12/13

جمعه

مهدی محمدی

 

08:-10:15

 

95/12/13

جمعه

مهدی محمدی

 

10:30-12:45

 

95/12/13

جمعه

مهدی محمدی

 

14:00-16:15

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

20دقیقه تاخیر

95/12/14

شنبه

زینت مهرسا

 

08:00-09:30

 

95/12/14

شنبه

محرمعلی مرادی

 

16:30-18:45

 

95/12/14

شنبه

 رویا کاوندی

 

14:00-15:30

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/15

یکشنبه

نزهت نوحی

 

08:00-09:30

 

95/12/15

یکشنبه

نزهت نوحی

 

09:45-11:15

 

95/12/15

یکشنبه

نزهت نوحی

 

11:30-13:45

 

95/12/15

یکشنبه

نزهت نوحی

 

14:00-15:30

 

95/12/15

یکشنبه

کبری سلیمانی مهر

 

17:30-18:45

نیم ساعت تعجیل

95/12/15

یکشنبه

سیده زینب موسوی

 

10:30-12:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/16

دوشنبه

کبری سلیمانی مهر

 

13:30-15:30

 

95/12/16

دوشنبه

کبری سلیمانی مهر

 

16:30-18:45

 

95/12/16

دوشنبه

بهزاد رهبر

 

14:00-15:30

 

95/12/16

دوشنبه

حسین محمدی

 

10:30-12:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/17

سه شنبه

حسین محمدی

 

09:45-11:15

 

95/12/17

سه شنبه

حسین محمدی

 

11:30-13:00

 

95/12/17

سه شنبه

عباس قنبری

 

14:00-15:30

 

95/12/17

سه شنبه

عباس قنبری

 

15:45-17:15

 

95/12/17

سه شنبه

فریدون خادم

 

14:00-15:30

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/18

چهار شنبه

یداله رجائی

 

15:45-17:15

 

95/12/18

چهار شنبه

ابوالفضل شهرآبادی

 

14:00-15:30

 

95/12/18

چهار شنبه

ربابه پورجبلی

 

10:30-12:45

 

95/12/18

چهارشنبه

مهدی محمدی

 

16:30-18:45

40دقیقه تاخیر

95/12/18

چهارشنبه

فریدون خادم

 

13:30-15:45

 

95/12/18

چهارشنبه

ابوالفضل شهرآبادی

 

16:30-18:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/19

پنج شنبه

یداله رجائی

 

08:00-10:15

 

95/12/19

پنج شنبه

یداله رجائی

 

10:00-11:30

 

95/12/19

پنج شنبه

یداله رجائی

 

14:00-15:30

 

95/12/19

پنج شنبه

ابوالفضل شهر آبادی

 

7:45-10:00

 

95/12/19

پنج شنبه

ابوالفضل شهر آبادی

 

10:00-11:30

 

95/12/19

پنج شنبه

ابوالفضل شهر آبادی

 

13:30-15:00

 

95/12/19

پنج شنبه

ابوالفضل شهر آبادی

 

15:15-17:30

 

95/12/19

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

08:00-10:15

 

95/12/19

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

15:15-16:45

 

95/12/19

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

13:30-15:15

 

95/12/19

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

16:45-19:00

 

95/12/19

پنج شنبه

مهدی محمدی

 

10:00-12:45

 

95/12/19

پنج شنبه

امیر نجفی

 

14:00-15:30

 

95/12/19

پنج شنبه

امیر نجفی

 

15:45-17:15

 

95/12/19

پنج شنبه

امیر نجفی

 

09:45-11:15

 

95/12/19

پنج شنبه

امیر نجفی

 

11:30-13:00

 

95/12/19

پنج شنبه

عباس قنبری

 

15:45-17:15

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

95/12/20

جمعه

مهدی محمدی

 

08:00-10:15

 

95/12/20

جمعه

مهدی محمدی

 

10:30-12:45

 

95/12/20

جمعه

مهدی محمدی

 

14:00-16:15

           
           
           

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

96/01/14

دوشنبه

کمال احمدی

 

10:30-12:45

 

96/01/14

دوشنبه

سارا ماکوئی

 

09:45-11:15

 

96/01/14

دوشنبه

سارا ماکوئی

 

11:30-13:00

 

96/01/14

دوشنبه

حسین محمدی

 

10:30-12:45

 

96/01/14

دوشنبه

جواد گل محمدی

 

14:00-16:16

 

96/01/14

دوشنبه

جواد گل محمدی

 

16:30-18:45

 

96/01/14

دوشنبه

مهندس عبدالهی

 

14:00-15:30

 

96/01/14

دوشنبه

محسن شیر محمدی

 

14:00-15:30

 

96/01/14

دوشنبه

محسن محمد لو

 

14:00-15:30

 

96/01/14

دوشنبه

مصطفی بهرامی

 

10:30-12:45

 

96/01/14

دوشنبه

مصطفی بهرامی

 

14:00-15:30

 

96/01/14

دوشنبه

مصطفی بهرامی

 

15:45-17:15

 

96/01/14

دوشنبه

فریدون خادم

 

14:00-16:15

 

96/01/14

دوشنبه

فریدون خادم

 

16:30-18:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

96/01/15

سه شنبه

مصطفی عبدی

 

08:00-10:15

 

96/01/15

سه شنبه

ارشد  فرهمندیان

 

14:00-15:30

 

96/01/15

سه شنبه

ارشد  فرهمندیان

 

15:45-17:15

 

96/01/15

سه شنبه

فریدون خادم

 

14:00-16:15

 

96/01/15

سه شنبه

فریدون خادم

 

16:30-18:45

 

96/01/15

سه شنبه

حسام الدین آل یاسین

 

15:45-17:15

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد


نام  درس

زمان کلاس

 

96/01/16

چهار شنبه

فرید عسگری

 

08:00-09:30

 

96/01/16

چهار شنبه

فرید عسگری

 

09:45-11:15

 

96/01/16

چهار شنبه

فرید عسگری

 

11:30-13:00

 

96/01/16

چهار شنبه

ارشد  فرهمندیان

 

14:00-15:30

 

96/01/16

چهار شنبه

ارشد  فرهمندیان

 

15:45-17:15

 

96/01/16

چهار شنبه

ارشد  فرهمندیان

 

17:30-19:00

 

96/01/16

چهار شنبه

نبی اله محمدی

 

14:00-15:30

 

96/01/16

چهار شنبه

کمال الدین سعادتی

 

14:00-16:15

 

96/01/16

چهار شنبه

کمال الدین سعادتی

 

16:30-18:45

 

96/01/16

چهار شنبه

مهدی  باقری

 

14:00-16:15

 

96/01/16

چهار شنبه

یداله  رجائی

 

15:45-17:15

 

96/01/16

چهار شنبه

مهدی محمدی

 

16:30-18:45

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

 

96/01/17

پنج شنبه

هما درودی

 

07:30-09:00

 

96/01/17

پنج شنبه

هما درودی

 

11:30-13:00

 

96/01/17

پنج شنبه

هما درودی

 

13:00-14:30

 

96/01/17

پنج شنبه

هما درودی

 

09:45-11:15

 

96/01/17

پنج شنبه

ارشد فرهمندیان

 

11:30-13:00

 

96/01/17

پنج شنبه

ارشد فرهمندیان

 

17:30-19:00

 

96/01/17

پنج شنبه

ارشد فرهمندیان

 

14:00-15:30

  96/01/17

پنج شنبه

ارشد فرهمندیان

 

15:45-17:15

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

  96/01/18 جمعه علی منصوری   08:00-09:30
  96/01/18 جمعه رویا کاوندی   1:30-13:00
  96/01/18 جمعه محمدرضا کردلو   08:30-10:00
  96/01/18 جمعه محمدرضا کردلو   14:30-16:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  96/01/19 شنبه نزهت نوحی    11:30-13:00
  96/01/19 شنبه نزهت نوحی   15:45-17:15
  96/01/19 شنبه زینت مهرسا   09:45-11:15
30دقیقه تاخیر 96/01/19 شنبه علی قلیج خانی   18:45-19:30
30دقیقه تاخیر 96/01/19 شنبه حسن باقری   17:30-19:00

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام  درس

زمان کلاس

30دقیقه تاخیر 96/01/20 یکشنبه فریدون خادم   16:30-18:45
  96/01/20 یکشنبه لورا خدایاری   14:00-16:15
  96/01/20 یکشنبه لورا خدایاری   16:30-18:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
نیم ساعت تاخیر 96/01/21 دوشنبه فریدون خادم   165:30-18:45
  96/01/21 دوشنبه مصطفی بهرامی    
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد   زمان کلاس
  96/01/23 چهار شنبه فریدون خادم   11:30-13:00
  96/01/23 چهار شنبه فریدون خادم   13:30-15:45
  96/01/23 چهار شنبه دالمن پور   14:00-16:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد   زمان کلاس
  96/01/24 پنج شنبه  حسین مختاری   15:45-16:30
نیم ساعت تاخیر 96/01/24 پنج شنبه یداله رجائی   10:30-12:45
  96/01/24 پنج شنبه فرامرز طهماسبی   14:00-15:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  96/01/25 جمعه رویا کاوندی   11:30-13:00
  96/01/25 جمعه مهدی محمدی   08:00-10:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  96/01/26 شنبه کمال الدین سعادتی   14:00-16:15
  96/01/26 شنبه کمال الدین سعادتی   16:30-18:45
  96/01/26 شنبه اصغر احمدی   14:00-16:15
  96/01/26 شنبه رویا کاوندی   16:30-18:45
نیم ساعت تعجیل 96/01/26 شنبه حسن باقری   17:30-19:00
نیم ساعت تعجیل 96/01/26 شنبه حمید ذوالقدر   16:30-18:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  96/01/27 یکشنبه رویا کاوندی   14:00-16:15
  96/01/27 یکشنبه رویا کاوندی   16:30-18:45
  96/01/27 یکشنبه مریم حسینی الموسوی   09:45-11:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد   زمان کلاس
  96/01/28 دوشنبه فریدون خادم تحقیق در عملیات1 14:00-16:15
  96/01/28 دوشنبه مصطفی بهرامی فراگرد کنترلی بودجه دولتی 14:00-16:15
  96/01/28 دوشنبه مصطفی بهرامی حسابداری دولتی 1 16:30-18:45
  96/01/28 دوشنبه مصطفی بهرامی حسابداری صنعتی 2 10:30-12:45
  تاریخ روز نام استاد نام  درس زمان کلاس
  96/01/29 سه شنبه مسعودمحمدی حسابداری صنعتی1 14:00-16:15
  96/01/29 سه شنبه مسعودمحمدی حسابداری صنعتی 17:30-19:00
  96/01/29 سه شنبه فریدون خادم پژوهش عملیاتی1 14:00-16:15
  96/01/29 سه شنبه فریدون خادم پژوهش عملیاتی1 16:30-18:45
  96/01/29 سه شنبه علی شهنواز آمار توصیفی 15:45-17:15
  96/01/29 سه شنبه علی شهنواز روشهای آماری 10:30-12:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام درس

زمان کلاس

  96/02/06 چهارشنبه یداله رجائی اقتصاد مدیریت 15:45-17:15
  96/02/07 پنج شنبه یداله رجائی اقتصاد خرد پیشرفته 1 08:00-09:30
  96/02/07 پنج شنبه یداله رجائی اقتصاد خرد پیشرفته 1 10:30-12:45
  96/02/07 پنج شنبه یداله رجائی اقتصاد خرد 14:00-15:30