.::. امور کلاس ها .::.

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم انسانی

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم انسانی

تاریخ: 1392/11/29 - 11:03


 

توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/30 شنبه محمد حسن عبدالهی ارزیابی طرحهای اقتصادی 11:30-13:13
  95/11/30 شنبه محمد حیدری حسابرسی1 14:00-16:15
  95/11/30 شنبه محمد حیدری حسابرسی2 08:00-10:15
  95/11/30 شنبه محمد حیدری حسابرسی2 10:30-12:45
  95/11/30 شنبه حسن باقری اصول حسابداری 1 15:45-17:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/01 یکشنبه رویا کاوندی فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها 14:00-16:15
  95/12/01 یکشنبه رویا کاوندی سیستمهای خرید و انبارداری و توزیع 16:30-18:45
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/02 دوشنبه جمشید جز محمد پور حقوق بازرگانی 10:30-12:45
  95/12/02 دوشنبه جمشید جز محمد پور حقوق بین الملل عمومی 2 14:00-15:30
  95/12/02 دوشنبه مصطفی بهرامی حسابداری صنعتی 2 10:30-12:45
  95/12/02 دوشنبه مصطفی بهرامی فراگرد کنترل بودجه دولتی 14:00-16:15
  95/12/02 دوشنبه مصطفی بهرامی حسابداری دولتی 1 16:30-18:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/04 چهار شنبه ارشد فرهمندیان کاربرد تئوری تصمیم گیری 14:00-15:30
  95/12/04 چهار شنبه ارشد فرهمندیان مدیریت استراتژیک پیشرفته 15:45-17:15
  95/12/04 چهار شنبه ارشد فرهمندیان کاربرد تئوری تصمیم گیری 17:30-19:00
  95/12/04 چهار شنبه علیرضا آراسته مدیریت اموربانکی 08:00-10:15
  95/12/04 چهار شنبه علیرضا آراسته مدیریت اموربانکی 10:30-12:45
  95/12/04 چهار شنبه مهدی محمدی حسابداری پیشرفته 2 16:30-118:45
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/05 پنج شنبه ارشد فرهمندیان مدیریت استراتژیک پیشرفته 13:30-13:00
  95/12/05 پنج شنبه ارشد فرهمندیان مدیریت طرح های توسعه 14:00-15:30
  95/12/05 پنج شنبه ارشد فرهمندیان مسایال جاری مدیریت اجرائی واحدهای تولیدی 15:45-17:15
  95/12/05 پنج شنبه ارشد فرهمندیان کاربرد تئوری تصمیم گیری 17:30-19:00
  95/12/05 پنج شنبه مهدی محمدی مدیریت مالی 2 08:00-10:15
  95/12/05 پنج شنبه مهدی محمدی مدیریت مالی 2 10:30-12:45
  95/12/05 پنج شنبه مهدی محمدی مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار 13:30-15:15
  95/12/05 پنج شنبه مهدی محمدی تصمیم گیری در مسایل مالی و سرمایه گذاری 15:15-16:45
  95/12/05 پنج شنبه مهدی محمدی حسابداری و مدیریت کنترل هزینه 16:45-19
  95/12/05 پنج شنبه امیر نجفی بازار یابی 08:00-09:30
  95/12/05 پنج شنبه امیر نجفی بازار یابی 09:45-11:15
  95/12/05 پنج شنبه امیر نجفی کا برد تئوری تصمیم گیری 14:00-15:30
  95/12/05 پنج شنبه  ابوالفضل مقدم زبان تخصصی پیشرفته جبرانی 14:00-15:30
  95/12/05 پنج شنبه فرا مرز طهماسبی مدیریت مالی و اقتصاد 14:00-15:30
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/06 جمعه مهدی محمدی تصمیم گیری در مسایل مالی 08:00-10:15
  95/12/06 جمعه مهدی محمدی حسابداری مدیریت 10:30-12:45
  95/12/06 جمعه مهدی محمدی برسی موارد خاص در حسابداری 14:00-16:15
  95/12/06 جمعه امیر نجفی بازار یابی 08:00-09:30
  95/12/06 جمعه نور الدین میر زائی حقوق اساسی و سازمانهای دولتی 08:00-09:30
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
          11-12/30
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس