.::. امور کلاس ها .::.

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده فنی مهندسی

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده فنی مهندسی

تاریخ: 1392/11/29 - 23:12


 

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام درس

ساعت کلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات

تاریخ

روز

نام استاد

نام درس

ردیف