.::. دانشکده علوم انسانی واجتماعی واحدزنجان .::.

دکتری تخصصی

دکتری

تاریخ: 1392/09/18 - 10:38


مقطع تحصیلی

رشته

کارشناس گروهآموزشی

مدیرگروه

دکتری(خواهران و برادران)

زبان و ادبیات فارسی

اقای پیام اصلانی

دکتر تورج عقدایی

دکتری(خواهران و برادران)

روابط بین الملل

اقای پیام اصلانی

دکتر فرشید جعفری

دکتری(خواهران و برادران)

حقوق بین الملل

اقای پیام اصلانی

---------

دکتری(خواهران و برادران)

علوم سیاسی-سیاستگذاری عمومی

اقای پیام اصلانی

دکتربهمن کشاورز

دکتری(خواهران و برادران)

علوم سیاسی- مسائل ایران

اقای پیام اصلانی

دکتربهمن کشاورز

دکتری(خواهران و برادران)

حقوق خصوصی

اقای پیام اصلانی

دکترمجید قربانی لاچوانی

دکتری(خواهران و برادران)

 مدیریت دولتی

اقای صمد نصیری

----------

دکتری(خواهران و برادران)

مدیریت صنعتی

اقای صمد نصیری

----------