.::. دانشکده برق وکامپیوتر .::.

فرمهای معرفی نامه کارآموزی

فرمهای معرفی نامه کارآموزی

تاریخ: 1393/01/26 - 16:31


پس از انتخاب واحد درس کارآموزی جهت شروع کارآموزی مراحل زیر را انجام دهید:

1- فایل مربوط به کارآموزی را در پنج نسخه دریافت نمایید. جهت دریافت فرمهای معرفی نامه کلیک نمایید.

2- پس از تکمیل فرمها آنها را به امضاء کارشناس و مدیر گروه مربوطه برسانید.

3- پس از امضاء رئیس دانشکده و ثبت شماره معرفی نامه ها ، آنها را به محل های تعیین شده در رونوشت برگه ها تحویل دهید.