.::. دانشکده علوم پایه وپزشکی .::.

برنامه کلاسی دانشکده علوم پایه و پزشکی

برنامه کلاسی دانشکده علوم پایه و پزشکی د

تاریخ: 1393/02/17 - 10:16


 

****************************************************************************************************************************************************************************************************

 

برنامه کلاسها در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93

 کلاس های روز شنبه با مشخصات شماره کلاس، نام استاد، نام درس

کلاس های روز یکشنبه با مشخصات شماره کلاس، نام استاد، نام درس

کلاس های روز دوشنبه با مشخصات شماره کلاس، نام استاد، نام درس

کلاس های روز سه شنبه با مشخصات شماره کلاس، نام استاد، نام درس

کلاس های روز چهارشنبه با مشخصات شماره کلاس، نام استاد، نام درس

کلاس های روز پنجشنبه با مشخصات شماره کلاس، نام استاد، نام درس