.::. امور کلاس ها .::.

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم تربیتی

عدم تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم تربیتی+

تاریخ: 1393/02/20 - 20:47


 

توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/01 یکشنبه حسن ملکی تهیه وکاربرد مواد آموزشی 17:30-19:00
  95/11/01 یکشنبه سکینه جعفری زبان فنی 15:45-17:15
نیم ساعت تاخیر 95/11/01 یکشنبه حسن الهی فر شخصیت - نظریه ومفاهیم 14:00-15:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/09 شنبه نادر محمد زاده اندیشه اسلامی 1-مبدا معاد 08:00-09:30
  95/11/09 شنبه محسن امیری روان شناسی کودکان استثنای 11/30-13/00
  95/11/09 شنبه فاطمه نظری سمینار در مسائل روان شناختی عمومی 11/30-13/00
  95/11/09 شنبه مسعود اسدی انگیزش هیجان 14/00-15/30
  95/11/09 شنبه مسعود اسدی روانشناسی تحولی 2 15/45-17/45
  95/11/09 شنبه محسن امیری روان شناسی کودکان استثنای 14/00-15/30
  95/11/09 شنبه محسن امیری روان شناسی کودکان استثنای 15/45-17/15
  95/11/09 شنبه محسن امیری روان شناسی کودکان استثنای 17/30-19/00
  95/11/09 شنبه مالک خانمحمدی زبان پیش 15/45-17/15
  95/11/09 شنبه مالک خانمحمدی زبان پیش 17/30-19-00
  95/11/09 شنبه فاطمه نظری مباحث اساسی در روانشناسی2 14/00-15/30
  95/11/09 شنبه فاطمه نظری مباحث اساسی در روانشناسی2 15/45-17/15
  95/11/09 شنبه فاطمه نظری مباحث اساسی در روانشناسی2 17/30-19/00
  95/11/09 شنبه نازیلا خوشخطی مبانی مشاوره وراهنمایی 14/00-15/30
  95/11/09 شنبه نازیلا خوشخطی مبانی مشاوره وراهنمایی 15/45-17/15
  95/11/09 شنبه نازیلا خوشخطی رواشناسی پیش دانشگاهی 17/30-19/00
  95/11/09 شنبه نادر محمد زاده دانشگاه خانواده و جمعیت 14/00-15/30
  95/11/09 شنبه حاتم قلندری روانشناسی از دیدگاه انیشمندان مسلمان 14/00-15/30
  95/11/09 شنبه حاتم قلندری روانشناسی از دیدگاه انیشمندان مسلمان 15/45-17/15
  95/11/09 شنبه حاتم قلندری روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 17/30-19/00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/10 یکشنبه حسین محمد ثانوی یادگیری واجرای مهارتهای حرکتی 8/00-09/30
  95/11/10 یکشنبه حسین محمد ثانوی یادگیری حرکتی 9/45-11/15
  95/11/10 یکشنبه فرناز بیرقی ریاضی و مقدمات آمار 10/30-12/45
  95/11/10 یکشنبه نسیم سهیلی مباحث اساسی در روان شناسی 1 9/45-11/15
  95/11/10 یکشنبه نسیم سهیلی تاریخچه ومکاتب روان شناسی 11/30-13/00
  95/11/10 یکشنبه زینب موسوی پژوهش عملیاتی2 10/30-12/45
  95/11/10 یکشنبه فرناز بیرقی ریاضی عمومی  مقدمات آمار 14/00-16/15
  95/11/10 یکشنبه فرناز بیرقی ریاضی پیش 16/30-18/00
  95/11/10 یکشنبه هاجر تاریوردی زاده روانشناسی یادگیری 11/30-13/00
  95/11/10 یکشنبه هاجر تاریوردی زاده روانشناسی یادگیری 14/00-15/30
  95/11/10 یکشنبه شهریار خسروی حسابرسی 14/00-16/15
  95/11/10 یکشنبه همام موید فر روانشناسی شخصیت 14/00-15/30
  95/11/10 یکشنبه همام موید فر روان شناسی شخصیت 15/45-17/15
  95/11/10 یکشنبه همام موید فر تاریخ ومکاتب روانشناسی ونقد آن 17/30-19/00
  95/11/10 یکشنبه حسن الهی فر روان شناسی هوش وسنجش آن  14/00-16/15
  95/11/10 یکشنبه حسن الهی فر شخصیت-نظریه ها و مفاهیم 16/30-18/45
  95/11/10 یکشنبه شهریار خسروی حسابرسی 1 14/00-16/15
  95/11/10 یکشنبه هاجر تاریوردی زاد روانشناسی یادگیری 14/00-15/30
  95/11/10 یکشنبه هاجر تاریوردی زاد روانشناسی یادگیری 15/45-1715
  95/11/10 یکشنبه جواد ناصریان آمار استنباطی 16/30-18/45
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/11 دوشنبه ابوالفضل حاتمی بهداشت روانی 08/00-10/15
  95/11/11 دوشنبه ابوالفضل حاتمی بهداشت روانی 10/30-12/45
  95/11/11 دوشنبه سحر اسمعیلی آسیب شناسی روان1-روانشناسی مرضی 08/00-10/15
  95/11/11 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه علم رونشناسی 11/30-13/00
  95/11/11 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه علم رونشناسی 14/00-15/30
  95/11/11 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه علم رونشناسی 15/45-17/15
  95/11/11 دوشنبه هما موید فر ارزشیابی شخصیت 08/00-10/15
  95/11/11 دوشنبه هما موید فر پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی عمومی 10/30-12/45
  95/11/11 دوشنبه آرش ترک سامنی آشنایی باکمکهای اولیه 08/00-09/30
  95/11/11 دوشنبه آرش ترک سامنی حرکت شناسی ورزشی 09/45-11/15
  95/11/11 دوشنبه سید حسین موسوی آسیب شناسی ورزشی 09/45-11/15
  95/11/11 دوشنبه سید حسین موسوی والیبال3 11/30-13/00
  95/11/11 دوشنبه سید حسین موسوی تربیت بدنی 14/00-15/30
  95/11/11 دوشنبه زینب موسوی آمار واحتمالات 10/30-12/45
  95/11/11 دوشنبه اسداله میرابیان زبان پیش 11/30-13/00
  95/11/11 دوشنبه اسداله میرابیان خواندن ودرک مطلب1 14/00-15/30
  95/11/11 دوشنبه اسداله میرابیان خواندن ودرک مطلب1 15/45-17/15
  95/11/11 دوشنبه کبری سلیمانی مهر حقوق ومقررات مدنی 14/00-15/30
  95/11/11 دوشنبه کبری سلیمانی مهر حقوق تجارت 16/30-18/45
  95/11/11 دوشنبه زینب خدائی ریاضی پیش دانشگاهی 14/00-15/30
  95/11/11 دوشنبه زینب خدائی ریاضی پیش دانشگاهی 15/45-17/15
  95/11/11 دوشنبه زینب خدائی ریاضی پیش دانشگاهی 17/30-19/00
  95/11/11 دوشنبه حاتم قلنداری روان شناسی یادگیری- نظریه ها و مفاهیم 10/30-12/45
  95/11/11 دوشنبه حاتم قلنداری روان شناسی مرضی کودک 14/00-16/45
  95/11/11 دوشنبه علی رضا زینالی آشنایی با مبانی دفاع مقدس 14/00-15/30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/12 سه شنبه ایمان شمایلی فیزیولوژی اعصاب وغدد 08/00-09/30
  95/11/12 سه شنبه فهیمه رفیع زبان عمومی 08/00-10/15
  95/11/12 سه شنبه فهیمه رفیع زبان عمومی 10/30-12/45
  95/11/12 سه شنبه آرش ترک سامنی   08/00-09/30
  95/11/12 سه شنبه آرش ترک سامنی   09/45-11/15
  95/11/12 سه شنبه هاجر تاریوردی زاده روان شناسی تحولی1 09/45-11/45
  95/11/12 سه شنبه هاجر تاریوردی زاده روان شناسی تحولی1 11/30-13/00
  95/11/12 سه شنبه هاجر تاریوردی زاده روان شناسی تحولی1 14/00-15/30
  95/11/12 سه شنبه الهام محمدی روشهای تدریس مهارتهای زبان 14/00-15/30
  95/11/12 سه شنبه الهام محمدی دستور نگارش 2 15/45-17/15
  95/11/12 سه شنبه الهام محمدی دستور نگارش 2 17/30-19/00
  95/11/12 سه شنبه سکینه جعفری سنجش وارزیابی 15/45-17/15
  95/11/12 سه شنبه سکینه جعفری بیان شفاهی داستان1 17/30-19/00
  95/11/12 سه شنبه ذکر اله مروتی روش تحقیق در روانشناسی 14/00-16/15
  95/11/12 سه شنبه ذکر اله مروتی روان سنجی 16/30-18/45
  95/11/12 سه شنبه اردشیر ظفری آناتو می و فیزیو لوژی انسانی3 14/00-15/30
  95/11/12 سه شنبه اردشیر ظفری زبان تخصصی 15/45-17/15
  95/11/12 سه شنبه اردشیر ظفری بهداشت ورزشی 17/30-19/30
  95/11/12 سه شنبه مریم مصطفوی آموزه های روانشناختی در قزآن 14/00-15/30
  95/11/12 سه شنبه مریم مصطفوی روان شناسی تربیتی 08/00-09/30
  95/11/12 سه شنبه علی قهرمانی اخلاق اسلامی- مبانی ومفاهیم 15/45-17/15
  95/11/12 سه شنبه علی قهرمانی دانش خانواده و جمعیت 17/30-19/00
  95/11/12 سه شنبه یوسف بیانلو مبانی جامعه شناسی 17/30-19/00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/13 4 شنبه اسدله میرابیان نمونه های نثر ساده انگلیسی 08/00-09/30
  95/11/13 4شنبه اسدله میرابیان زبان تخصصی-جبرانی 09/45-11/45
  95/11/13 چهار شنبه الهام فتحی روانشناسی پویایی گروه 08/00-10/15
  95/11/13 چهار شنبه الهام فتحی روانشناسی پویایی گروه 10/30-12/45
  95/11/13 چهار شنبه افسانه صبحی آسیب شناسی روانی 2 08/00-10/15
  95/11/13 چهار شنبه افسانه صبحی آسیب شناسی روانی 2 10/30-12/45
  95/11/13 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان برسی کتب زبان انگلیسی دوره راهنمائی تخصصی 08/00-09/30
  95/11/13 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان آزمون سازی 2 09/45-11/15
  95/11/13 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان دستور زبان2 11/30-13/00
  95/11/13 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان نگارش2 14/00-15/30
  95/11/13 چهار شنبه حسین الهیاری حقوق ورزشی 08/00-09/30
  95/11/13 چهار شنبه حسین الهیاری مدیریت وطرز اجرای مسابقات وجشنها ومراسم ورزشی 09/45-11/15
  95/11/13 چهار شنبه رسول داوودی روش تحقیق و مقاله نویسی پیشرفته {جبرانی} 11/30-13/00
  95/11/13 چهار شنبه نقی کمالی اصول مدیریت آموشی 11/30-13/00
  95/11/13 چهار شنبه قمر کیانی عصب شناسی روانی 11/30-13/00
  95/11/13 چهار شنبه فرخ قدیمی قیداری خواندن ودرک مطلب 2 15/45-17/15
  95/11/13 چهار شنبه فرخ قدیمی قیداری خواندن ودرک مطلب 2 17/30-19/00
  95/11/13 چهار شنبه نقی کمالی مبانی سازمانی و مدیریت{جبرانی} 14/00-15/30
  95/11/13 چهار شنبه سکینه جعفری روش تدریس زبان انگلیسی 4 14/00-15/30
  95/11/13 چهار شنبه سکینه جعفری کاربرد اصلاحات 15/45-17/15
  95/11/13 چهار شنبه سکینه جعفری خواندن متون مطبوعاتی 17/30-19/00
  95/11/13 چهار شنبه منیژه ذکریایی آموزش هنر در دوره ابتدایی 15/45-17/15
  95/11/13 چهار شنبه محسن کاوندی آشنایی با قرآن 15/45-17/15
  95/11/13 چهار شنبه محسن کاوندی آشنایی با قرآن 17/30-19/00
  95/11/13 چهار شنبه ملیحه احمدی اختلالات یادگیری 15/45-17/15
  95/11/13 چهار شنبه حسین الهیاری مدیریت روابط عمومی وبین المللی در ورزش 15/45-1715
  95/11/13 چهار شنبه حسین الهیاری اصول و سرپرستی در تربیت بدنی 17/30-19/00
  95/11/13 چهار شنبه فرهاد صفری زنجانی طراحی تمرینی پیشرفته در تغذیه ورزشی 17/30-19/00
  95/11/13 چهار شنبه حسن الهی فر روانشناسی مشاوره وراهنمایی 17/30-19/00
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس نام درس
  95/11/15 جمعه غلام  رضا تقی لو آموزش علوم تجربی در دوره ابتدایی 08/00-09/30
  95/11/15 جمعه علی صحبتلو مبانی برنامه نویسی درسی 08/00-09/30
  95/11/15 جمعه علی صحبتلو آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدای 09/45-11/15
  95/11/15 جمعه علی صحبتلو روش تدریس تعلیمات دینی 11/30-13/00
  95/11/15 جمعه منیژه ذکریائی اصول طراحی پیام های آموشی 08/00-09/45
  95/11/15 جمعه هومن بیژنی اصول وتئوریهای تدریس 08/00-09/45
  95/11/15 جمعه غلام حسین انتصار فومنی روانشناسی رشد پیشرفته 08/00-09/30
  95/11/15 جمعه فاطمه محمدی خواهان آزمون سازی {جبرانی} 08/00-09/30
  95/11/15 جمعه فاطمه محمدی خواهان ادبیات انگلیسی1 09/45-11/45
  95/11/15 جمعه مسعود حجازی نظریه های شخصیت 08/00-09/30
  95/11/15 جمعه مسعود حجازی روانشناسی شخصیت 09/45-11/00
  95/11/15 جمعه مسعود حجازی روشهای آموزش کودکان استثنایی 11/30-13/00
  95/11/15 جمعه فرهاد ادریسی علم احدیث2 08/00-09/30
  95/11/15 جمعه قمر کیانی آزمونهای عینی فرافکنی درروانشناسی بالینی 08/00-09/30
  95/11/15 جمعه مسعود اسدی مددکاری اجتماعی 10/00-12/45
  95/11/15 جمعه محمد رضا اسکندری کلیات در مورد درمانهای فیزیکی وداروئی دربیماریهای تخصص 10/30-11/45
  95/11/15 جمعه لقمان ابراهیمی خانواده درمانی 09/45-10/30
  95/11/15 جمعه لقمان ابراهیمی کاربردهای روشهای روان درمانی {کار آموزی فردی} 11/30-13/00
  95/11/15 جمعه حسین مرادی تفسیر 2 09/45-11/15
  95/11/15 جمعه حسین مرادی رجال در حدیث 11/30-13/00
  95/11/15 جمعه ابوالفضل حاتمی ورزنه رفتار در مانی 14/00-15/30
  95/11/15 جمعه ابوالفضل حاتمی ورزنه فنون مصابحه تشخیص 15/45-17/15
  95/11/15 جمعه مسعود اسدی روانشناسی مشاوره 14/00-15/30
  95/11/15 جمعه ذکراله مروتی روانشناسی یادگیری 14/00-15/30
  95/11/15 جمعه محمد حسین صائین نقد و تحقیق مکاتب وروشهای تفسیر2 14/00-15/30
  95/11/15 جمعه حیدر حسنلو علوم بلاغت 15/45-17/15
           
           
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس نام درس
30دقیقه تاخیر 95/11/23 شنبه نازیلا  خوش خطی متون روانشناسی عمومی 2 08:00-09:30
  95/11/23 شنبه حجت محمدی مغانی مسابقات و اردوهای ورزشی 15:45-17:15
  95/11/23 شنبه فاطمه نظری سمینار در مسایل روانشناسی عمومی 11:30-13:00
  95/11/23 شنبه محسن امیری روان شناسی کودکان استثنائی 11:30-13:00
  95/11/23 شنبه نسیم سهیلی متون روانشناسی عمومی 2 08:00-10:15
  95/11/23 شنبه نسیم سهیلی متون روان شناسی به زبان خارجی 10:30-12:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/11/30 شنبه محسن امیری روانشناسی  کودکان استثنائی 11:30-13:00
  95/11/30 شنبه فاطمه نظری سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 11:30-13:00
  95/11/30 شنبه رسول بیات معرفت شناسی 15:45:17:15
  95/11/30 شنبه حجت محمدی مغانی مسابقات و اردوهای ورزشی 15:45:17:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/02 دوشنبه آرش ترک سامنی حرکت شناسی ورزشی 8:00-9:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/03 سه شنبه الهام محمدی روشهای تدریس مهارتهای زبان 14:00-15:30
  95/12/03 سه شنبه الهام محمدی دستور نگارش زبان 15:45-17:15
  95/12/03 سه شنبه الهام محمدی دستور نگارش زبان 17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/04 چهار شنبه جواد ناصریان کار برد آمار استنباطی در مدیریت آموزش- مقطع ارشد 14:00-16:15
  95/12/04 چهار شنبه جواد ناصریان آمار پیشرفته- مقطع دکتری  17:30-19:00
  95/12/04 چهار شنبه الهام فتحی روانشناسی پویایی گروه 8:00-10:15
  95/12/04 چهار شنبه الهام فتحی روانشناسی پویایی گروه 10:30-12:45
  95/12/04 چهار شنبه الهام فتحی مسائل بالینی در روانشناسی 15:45-17:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/05 پنج شنبه الهام فتحی متون روانشناسی 2 09:45-11:15
  95/12/05 پنج شنبه الهام فتحی روانشناسی عمومی 11:30-13:00
  95/12/05 پنج شنبه الهام فتحی متون تخصصی روانشناسی ج 17:30-19:00
  95/12/05 پنج شنبه شهرام اسکندری پور تجزیه و تحلیل کتابهای درسی  دوره ابتدائی2 14:00-15:30
  95/12/05 پنج شنبه شهرام اسکندری پور تجزیه و تحلیل کتابهای درسی  دوره ابتدائی1 15:45-17:15
  95/12/05 پنج شنبه شهرام اسکندری پور آموزش و پر ورش تطبیقی 17:00-19:30
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/06 جمعه فاطمه محمدی خواهان آزمون سازی -جبرانی 08:00-09:30
  95/12/06 جمعه فاطمه محمدی خواهان ادبیات انگلیسی 1 09:15-10:45
  95/12/06 جمعه نور الدین میرزائی ارزشیابی مواد و نرم افزار های آموزشی 09:45-11:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/07 شنبه محسن امیری روانشناسی کودکان استثنائی 14:00-15:30
30دقیقه تاخیر 95/12/07 شنبه فرخ قدیمی قیداری گفت و شنود1 15:45-17:15
30دقیقه تاخیر 95/12/07 شنبه نازیلا خوشخطی مبانی مشاوره وراهنمایی 15:45-17:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
30دقیقه تاخیر 95/12/08 یکشنبه حسن الهی فر شخصیت - نظریه ها و مفاهیم 14:00-16:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
جبرانی 1شنبه 95/12/08 95/12/09 دوشنبه همام موید فر ارزشیابی شخصیت 08:00-10:15
  95/12/09 دوشنبه آرش ترک سامنی حرکت شناسی ورزشی 08:00-09:30
  95/12/09 دوشنبه مریم مصطفوی روانشناسی پیش دانشگاهی 17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/10 سه شنبه علی قهرمانی اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم 15:30-17:15
حضور در دفاع 95/12/10 سه شنبه علی قهرمانی دانش جمعیت و خانواده 17:30-19:00
  95/12/10 سه شنبه اردشیر ظفری آناتومی و فیزیولوزی 3 14:00-15:30
  95/12/10 سه شنبه اردشیر ظفری زبان تخصصی 15:45-17:15
  95/12/10 سه شنبه مریم مصطفوی روش تحقیق باتاکید بر علوم تربیتی 17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/11 چهار شنبه آرش ترک سامنی علم تمرین 14:00-15:30
  95/12/11 چهار شنبه آرش ترک سامنی فعالیت ورزشی تغذیه وسیستم ایمنی 15:45-17:15
  95/12/11 چهار شنبه محمدرضا اروجی کلیات زبانشناسی 1 11:00-13:00
  95/12/11 چهار شنبه محمدرضا اروجی دوزبانگی 14:15:30
  95/12/11 چهار شنبه آتوسا  تیموری نظارت و ارزشیابی در مئیریت تربیت بدنی 11:30-13:00
  95/12/11 چهار شنبه اردشیر ظفری بهداشت ورزشی 09:45-11:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/13 جمعه منیژه ذکریایی اصول طراحی پیامهای آموزشی 8:00-09:30
  95/12/13 جمعه هومن بیژنی اصول وتئوریهای تدریس 8:00-09:30
  95/12/13 جمعه حسین مرادی تفسیر2 09:45-11:15
  95/12/13 جمعه حسین مرادی رجال الحدیث 11:30-13
نیم ساعت تعجیل 95/12/13 جمعه حسن اسد زاده هرآئی روانشناسی یادگیری 15:45-17:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
20دقیقه تعجیل 95/12/14 شنبه نسیم سهلی متون روانشناسی عمومی 2 08:00-09:30
30دقیقه تعجیل 95/12/14 شنبه نازیلا خوش خطی روانشناسی پیش دانشگاهی 17:30-19
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
نیم ساعت تاخیر 95/12/15 یکشنبه حسن الهی فر روان شناسی هوش و تست آن 14:00-15:30
45 دقیقه تعجیل 95/12/15 یکشنبه عذرا ناصریان ریاضیات پایه 10:30-12:45
45دقیقه تاخیر 95/12/15 یکشنبه فاطمه نظری سمینار در مسایل عمومی روان شناسی 11:30-12:45
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/16 دوشنبه علیرضا زینالی مبانی دفاع مقدس 14:00-15:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/17 سه شنبه علی قهرمانی اخلاق اسلامی 15:45-17:15
  95/12/17 سه شنبه علی قهرمانی دانش خانواده 17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/18 چهار شنبه قمر کیانی عصب شناسی روانی 11:30-13:00
  95/12/18 چهار شنبه منوچهر نجفی ادبیات انگلیسی 1 15:45-11:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/19 پنج شنبه نقی کمالی فرهنگ سازی درمدیریت آموزشی 08:45-09:30
  95/12/19 پنج شنبه نقی کمالی فرهنگ سازی درمدیریت آموزشی 15:45-17:15
  95/12/19 پنج شنبه نقی کمالی مکاتب فلسفی وآراء تربیتی 14:00-15:30
30دقیقه تاخیر 95/12/19 پنج شنبه فرخ قدیمی قیداری  فنون یادگیری 14:00-15:30
  95/12/19 پنج شنبه محسن امیری علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی 17:30-19:00
  95/12/19 پنج شنبه فرهادصفری ارزیابی و طراحی رژیم غذایی 14:00-5:30
  95/12/19 پنج شنبه فرهادصفری فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته 15:45-17:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/20 جمعه غلامحسین انتصار فومنی روانشناسی رشد پیشرفته 08:00-09:30
  95/12/20 جمعه غلامحسین انتصار فومنی روشهای پژوهش 11:30-13:00
  95/12/20 جمعه غلامحسین انتصار فومنی طرحهای آزمایشی 09:45-11:15
  95/12/20 جمعه غلامحسین انتصار فومنی مسایل روان سنجی 14:00-15:30
  95/12/20 جمعه غلامحسین انتصار فومنی روش تحقیق ومقاله نویسی و رساله نویسی پیشرفته 15:45-17:15
  95/12/20 جمعه علی صحبتلو مبانی برنامه ریزی درسی 08:00-09:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  95/12/21 شنبه نازیلا خوش خطی مبانی مشاوره و راهنمائی 14:00-15:30
  95/12/21 شنبه نازیلا خوش خطی مبانی مشاوره و راهنمائی 15:45-17:15
  95/12/21 شنبه نازیلا خوش خطی روان شناسی پیش دانشگاهی 15:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/01/14 دوشنبه سحر اسمعیلی روان شناسی مرضی 08:00-10:15
  96/01/14 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه علم روان شناسی 11:30-13:00
  96/01/14 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه علم روان شناسی 14:00-15:30
  96/01/14 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه علم روان شناسی 15:45-17:15
  96/01/14 دوشنبه مالک اژدر خان محمدی زبان پیش 09:45-11:15
  96/01/14 دوشنبه مالک اژدر خان محمدی زبان پیش 11:30-13:00
  96/01/14 دوشنبه همام موید فر ارزشیابی شخصیت 08:00-10:15
  96/01/14 دوشنبه همام موید فر پژوهشهای عملی انفرادی در روانشناسی 10:30-12:45
  96/01/14 دوشنبه حاتم قلندری روانشناسی مرضی کودک 10:30-12:45
  96/01/14 دوشنبه حاتم قلندری روانشناسی یادگیری 14:16:15
  96/01/14 دوشنبه زینب موسوی آمار و احتمالات 10:30-12:45
  96/01/14 دوشنبه زینب موسوی پژوهش عملیاتی 2 14:00-16:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/01/15 سه شنبه ایمانه شمایلی فیزیو لوژی اعصاب و غدد 08:00-09:30
  96/01/15 سه شنبه هاجر تاریوردی زاده روانشناسی تحولی 09/45-11:15
  96/01/15 سه شنبه هاجر تاریوردی زاده روانشناسی تحولی 11/30-13/00
  96/01/15 سه شنبه مریم حسینی الموسوی آموزهای روانشناختی در حدیث 08/00-09/30
  96/01/15 سه شنبه مریم حسینی الموسوی آموزه های روانشناختی در قران 09/45-11/15
  96/01/15 سه شنبه مریم حسینی الموسوی آموزه های روانشناختی در حدیث 11:30-13/00
  96/01/15 سه شنبه علی   قهرمانی دانش جمعیت و خانواده 15:45-17:15
  96/01/15 سه شنبه علی   قهرمانی دانش جمعیت و خانواده 17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/01/16 چهار شنبه نقی کمالی اصول مدیریت آموزشی 11:30-13:00
  96/01/16 چهار شنبه نقی کمالی مبانی سازمان ومدیریت 14:0-15:30
  96/01/16 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان بررسی کتب زبان انگلیسی دروه راهنمایی 08:00-09:30
  96/01/16 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان آزمون سازی 2 09:45-11:15
  96/01/16 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان دستور زبان 11:30-13:00
  96/01/16 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان نگارش 2 14:00-15:30
  96/01/16 چهار شنبه فرخ قدیمی قیداری خواندن و درک مطلب 2 15:45-17:15
  96/01/16 چهار شنبه فرخ قدیمی قیداری خواندن و درک مطلب 2 17:30-19:00
  96/01/16 چهار شنبه رضا صادقی آشنایی با مبانی کامپیوتردر تربیت بدنی  17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/01/17 پنج شنبه رحمت اله بیگدلی برسی متون تخصصی از جهت فنون ترجمه و اعراب 09:45-115
  96/01/17 پنج شنبه فاطمه محمدی خواهان مکالمه موضوعی 09:45-11:15
  96/01/17 پنج شنبه فاطمه محمدی خواهان دستور نگارش 1 13:30-15:00
  96/01/17 پنج شنبه فاطمه محمدی خواهان دستور نگارش1 15:45-17:15
  96/01/17 پنج شنبه الهام  کاوندی روانشناسی زبان 09:45-11:15
  96/01/17 پنج شنبه غلامحسین انتصار فومنی استفاده از روشهای آماری و پژوهشی پیشرفته در روانشناسی بالینی 14:00-15:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/01/18 جمعه فاطمه محمدی خواهان آزمون سازی جبرانی  08:00-09:30
  96/01/18 جمعه فاطمه محمدی خواهان ادبیات انگلیسی 1 09:45-11:15
  96/01/18 جمعه رویا کاوندی تجزیه و تحلیل طراحی سیستم 11:30-13:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
نیم ساعت تاخیر 96/02/10 یکشنبه مریم حسینی الموسوی معارف اسلامی1 09:45-11:15
  96/02/10 یکشنبه حمید ذوالقدر پول ارزبانکداری 14:00-16:15
  96/02/10 یکشنبه رویا کاوندی فنون تجزیه وتحلیل سیستمها 14:00-16:15
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/02/11 دوشنبه سحر اسمعیلی آسیب روان شناسی 08:00-10:15
  96/02/11 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه روانشناسی 11:30-13:00
  96/02/11 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه روانشناسی 14:00-15:30
  96/02/11 دوشنبه سحر اسمعیلی فلسفه روانشناسی 15:45-17:15
20دقیقه تاخیر 96/02/11 دوشنبه لیلا افسری دانش خانواده و جمعیت 08:00-09:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/02/13 چهار شنبه حسین الهیاری حقوق ورزشی 08:00-09:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
چهل دقیقه تاخیر 96/02/14 پنج شنبه فرخ قدیمی قیداری فنون یاد گیری 14:00-15:30
           
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
نیم ساعت تاخیر 96/02/19 سه شنبه الهام محمدی روش تدریس مهارتهای زبان 14:00-15:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/02/19 چهار شنبه نقی کمالی اصول مدیریت آموزشی 11:30-13:00
25دقیقه تاخیر 96/02/19 چهار شنبه فاطمه محمدی خواهان بررسی کتب انگلیسی دوره راهنمایی تخصصی 08:00-09:30
  96/02/19 چهار شنبه اردشیر ظفری بیوانرژنیک ورزشی 15:45-17:15
  96/02/19 چهار شنبه فرهادصفری طراحی تمرینی پیشرفته در تغذیه ورزشی 17:30-19:00
  96/02/19 چهار شنبه حسن الهی فر روانشناسی مشاوره و راهنمایی 17:30-19:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/02/23 شنبه نسیم سهیلی متون روان شناسی عمومی 2 08:00-10:15
  96/02/23 شنبه نسیم سهیلی متون روان شناسی تخصصی بزبان خارجی 1 10:30-12:45
  96/01/23 شنبه نسیم سهیلی روانشناسی سازمانی 14:00-15:30
  96/02/23 یکشنبه نسیم سهیلی مباحث اساسی در روانشناسی 1 08:00:10:15
  96/02/23 یکشنبه نسیم سهیلی تایخچه و مکاتب روانشناسی 11:30-13:00
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/02/21 پنج شنبه رحمت اله بیگدلی بررسی متون تخصصی از جهت اعراب وترجمه  09:45-11:15
  96/02/21 پنج شنبه علی بابایی کلجاهی تفسیر موضوعی قرآن 09:45-11:15
  96/02/21 پنج شنبه قمر کیانی فنون مصاحبه و تشخیص 11:30-13:00
  96/02/21 پنج شنبه قمر کیانی فنون مصاحبه و تشخیص 14:00-15:30
  96/02/21 پنج شنبه قمر کیانی روانشناسی فیزیو لوژیک 15:45-17:15
سمینار میباشدعرفا غیبت نمیزنند 96/02/21 پنج شنبه اردشیر ظفری سمینار پژوهشی در تغذیه ورزشی 14:00-15:30
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
           
توضیحات تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
  96/02/23 شنبه خسرو شهریاری اصول حسابداری 2 08:00-10:15
  96/02/23 شنبه خسرو شهریاری توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 14:00-16:15
  96/02/23 شنبه خسرو شهریاری سازمانهای پولی و مالی بین المللی 16:00-18:45
  96/02/23 شنبه محسن امیری  روانشناسی کودکان استثنائی 11:30-13:00
  96/02/23 شنبه محسن امیری روانشناسی کودکان استثنائی 14:00-15:30
  96/02/23 شنبه محسن امیری روانشناسی کودکان استثنائی 15:45-17:15
  96/02/23 شنبه محسن امیری روانشناسی کودکان استثنائی 17:30-19:00