.::. امور کلاس ها .::.

کلاس های جبرانی دانشکده علوم تربیتی

کلاس های جبرانی دانشکده علوم تربیتی

تاریخ: 1393/02/20 - 20:53


 

شماره کلاس  ساعت جبرانی تاریخ جبرانی روز جبرانی تاریخ لغو کلاس روزلغو کلاس نام درس نام استاد ردیف
107 95/12/08   یکشنبه  95/12/09 دوشنبه ارزشیابی شخصیت  همام مویدفر 1
                 
شماره کلاس ساعت جبرانی تاریخ جبرانی روز جبرانی تاریخ لغو کلاس روز نام درس نام استاد ردیف
                 
                 
شماره کلاس ساعت جبرانی تاریخ جبرانی روز جبرانی تاریخ لغو کلاس روز نام درس نام استاد ردیف
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                11-12/30
 کلاس جبرانی دارد                
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
توضیحات         روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
            95-94 نیمسال دوم  
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس
                 
                 
توضیحات       تاریخ روز نام استاد نام درس زمان کلاس