.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

فرم ها و آیین نامه های هیات علمی

جهت دانلود هر یک از فرمها بر روی آن کلیک نماييد.

تاریخ: 1395/04/21 - 23:11


فرمهای شماره1، 20 و 21

مدارك لازم جهت همكاري

مدارک مورد نیاز گزینش

مدارک مورد نیازحراست

تعهدنامه محضری

 

دستورالعمل ارتقاء اعضا هیئت علمی

فرم  ارتقاء اعضا هیئت علمی

آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی

 

بخشنامه تشویقی و رکود علمی اعضای هیات علمی

آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی

 

 دستورالعمل و فرم مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

بخشنامه ممنوعیت تحصیل در دورههای نیمه حضوری و حضوری برای مربیان دانشگاه آزاد