.::. حوزه معاونت امور آموزشی .::.

فرم ها و آیین نامه های هیات علمی

جهت دانلود هر یک از فرمها بر روی آن کلیک نماييد.

تاریخ: 1395/12/01 - 23:26


فرمهای شماره1، 20 و 21

مدارك لازم جهت همكاري

مدارک مورد نیاز گزینش

مدارک مورد نیازحراست

تعهدنامه محضری

 

مدارک لازم جهت مصاحبه حق التدریس

 

شیوه نامه اجرایی ارتقاء اعضا هیئت علمی (سال 95)

فرم  ارتقاء اعضا هیئت علمی (سال 95)

آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی (سال 95)

 

دستورالعمل ارتقاء اعضا هیئت علمی (سال 89)

فرم  ارتقاء اعضا هیئت علمی (سال 89)

آیین نامه ارتقاء اعضا هیئت علمی (سال 89)

 

بخشنامه تشویقی و رکود علمی اعضای هیات علمی

آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی(سال 96)

 

 دستورالعمل و فرم مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی (در صورت ارتقای مرتبه علمی)

 دستورالعمل مربوط به تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی (بر اساس شناسنامه علمی)

 

دستوالعمل اجرایی روند بررسی پرونده های مربوط به ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

 

نحوه تمدید سنوات بورس اعضای هیات علمی و مامور به تحصیل

 

بخشنامه ممنوعیت تحصیل در دورههای نیمه حضوری و حضوری برای مربیان دانشگاه آزاد

 

بخشنامه ارتقای اعضای هیات علمی علوم پزشکی سال 97

 

فرم درخواست ترفیع