.::. حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی .::.

استعلام مدرک و نامه ها

استعلام مدرک و نامه ها

تاریخ: 1396/05/29 - 13:39


1 - دانشجویانی که گواهینامه موقت خود را دریافت نموده اند و آنرا به محل کار یا تحصیل ارائه داده اند جهت تائیدیه  ارگان یا دانشگاه مربوطه اقدام به استعلام مینمایدکه این روند با الصاق تصویر گواهینامه موقت و درخواست آن اداره ازاین دانشگاه امکان پذیر میباشد.

2- دانشجویانی که گواهینامه موقت دریافت نموده اند و مهلت اعتبار آن به اتمام رسیده است جهت دریافت دانشنامه اقدام نمایند تا به هرگونه استعلامی که از این دانشگاه انجام میپذیرد پاسخ داده شود.

درغیراینصورت به استعلامهایی که اعتبار گواهینامه موقت آنان به اتمام رسیده به هیچ عنوان پاسخی داده نمیشود

تذکر: پاسخ به هر گونه استعلام ازهر اداره ای منوط به الصاق تصویر آخرین مدرک اخذ شده از این دانشگاه میباشد