.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

رئیس دانشکده

بیوگرافی

تاریخ: 1397/02/29 - 17:40دکتر نقی کمالی

ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسي

استادیار،دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت

Email:Kamali_naghi@yahoo.com

تلفن تماس:  مستقیم 33471710

4221001-7  داخلی 2467

 

 

‌‌‌‌