.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

رئیس دانشکده

بیوگرافی

تاریخ: 1393/07/30 - 16:48دکتر نقی کمالی

ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسي

استادیار،دکتری تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت

Email:Kamali_naghi@yahoo.com 

تلفن تماس:  مستقیم 33471710

4221001-7  داخلی 2467

 

 

‌‌‌‌