.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی

تاریخ: 1392/09/18 - 20:57 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی


 

از سال 1387 با مقطع کاردانی در دو گروه پیوسته و ناپیوسته بعنوان یکی از گروه های دانشکده علوم تربیتی تاسیس گردید.

در حال حاضر علاوه بر مقطع مذکور در مقطع کارشناسی با سه گرایش دیگر از قبیل فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و دبیری تربیت بدنی به کار خود ادامه می دهد.

هم ‌اكنون در گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی در کاردانی پیوسته  139 دانشجو ، در کارشناسی گرایش مدیریت ورزشی 67 دانشجو و در کارشناسی گرایش دبیری تربیت بدنی 23دانشجو مشغول به تحصیل می باشند.

 

اعضای هیات علمی گروه تربیت بدنی

 

 
رديف
نام و نام خانوادگي
آدرس الكترونيكي
1
h_allahyari@yahoo.com
2
arashsameni@azu.ac.ir
3
 At_teimoori@yahoo.com
4
M_rezagholizade@azu.ac.ir
5
 sfrfrhd@yahoo.com
6
azafari@azu.ac.ir 
7
 Ak_atigehchi@yahoo.com
8
Sh_moussavi@yahoo.com