.::. دانشکده علوم تربیتی .::.

گروه تربیت بدنی

گروه تربیت بدنی

تاریخ: 1397/02/30 - 09:28


 

این گروه از سال 1387 با مقطع کاردانی در دو گروه پیوسته و ناپیوسته بعنوان یکی از گروه های دانشکده علوم تربیتی تاسیس گردید.در حال حاضر این گروه شامل رشته های زیر می باشد:

رشته های گروه تربیت بدنی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تربیت بدنی

کاردانی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ناپیوسته

تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ناپیوسته

علوم ورزشی

کارشناسی

فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی فعالیت های ورزشی بالینی

کارشناسی ارشد

مدیریت ورزشی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازاریابی در ورزش

کارشناسی ارشد

 

اعضای عیات علمی گروه تربیت بدنی

 

رديف

نام و نام خانوادگي

آدرس الكترونيكي

1

دکتر حسين الهياري

Hfpp1383@yahoo.com

2

دكتر آرش ترك سامني

arashsameni@azu.ac.ir

3

دکتر آتوسا تيموري

At_teimoori@yahoo.com

4

دكتر مهدي رضا قلي زاده

M_rezagholizade@azu.ac.ir

5

دکتر فرهاد صفري

sfrfrhd@yahoo.com

6

دكتر اردشير ظفري

azafari@azu.ac.ir

7

آقای حسين موسوي

Sh_moussavi@yahoo.com

8

خانم اكرم عتيقه چي

Ak_atigehchi@yahoo.com

9

آقای حسین ثانوی

h.sanavi@yahoo.com