.::. اخذ کد پایان نامه .::.

21-حسابداری

حسابداری

تاریخ: 1393/05/28 - 12:24


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
         

62621301941016

1394/12/05

      مرتضی علیپورنواسطلی
         

62621301941017

1394/12/25

      محسن توحیدلو
         

62621301942001

1395/01/15

      فرزاد تاریوردی
         

62621301942002

1395/01/15

      رضا محمدی
         

62621301942003

1395/01/17

      سعید مهرافروز
         

62621301942004

1395/01/17

      مریم برزگر حیدری
         

62621301942005

1395/01/21

      مریم بیات
رفتار معامله گران بازار های مالی پیرامون انتشار اطلاعات حسابداری  9409 1394/09/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/03/08

1395/07/08

62621301951001

1395/08/08

  مهدی محمدی 920620778

اصغر دهقانی 

اولویت اول

       

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/03/08

62621301942009

1395/03/31

دکترعلی محمدی دکتر بیات   زهرا رنجبرپور
       

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/03/08

62621301942014

1395/05/20
دکترعلی محمدی دکتر بیات   لیدا اسدی
مقایسه ادراک حسابرسان داخلی و مستقل در پیشگیری،کشف و گزارش تقلب 9401 94/01/20    

62621301942006

1395/03/16

دکتر مهدی محمدی دکترعلی محمدی 920078649 رحمان محمدی
بررسی ارتباط بین مدیریت نقدینگی، سلامت مالی و سرمایه گذاری شرکت 9405 1394/05/20    

62621301942007

1395/03/16

دکتر رستمی دکتر علی محمدی 920608509 خلیل خضری طاسکند
         

62621301942008

1395/03/17
 

دکتر بیات دکتر رستمی 930434417 نادر احمدی
تاثیرکیفیت سود برهزینه تامین مالی در شرایط بحران مالی 9410 1394/10/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/03/20

95/08/10

62621301951002

1395/11/12

علی محمدی بهزادقربانی 930521432 علی نوری
                   
محدودیت مالی؛ بحران مالی؛ و اجتناب مالیاتی 9403 94/03/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/03/30

1395/05/20

1395/06/07

  مهدی محمدی علی بیات

920608512

95/3/5

مهرداد هاشمی

اولویت دوم 

تعیین ساختار بهینه سرمایه با استفاده از رویکرد سیستم های خبره 9407 94/7/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/03/30

1395/06/07

62621301942018

1395/06/25

علی محمدی  علی بیات 

920089776

95/3/30

شبنم یونسی

اولویت اول 

ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و مالکیت کنترلی با کیفیت گزارشگری مالی 9403 94/3/20    

62621301942010

1395/04/10
مهدی محمدی علی محمدی 920013586 مرتضی صادقی 
نقش شدت رقابت و عملکرد مدیریت برای جلو گیری از گزارش سود های کمتر از واقع 9407 94/7/20 جایگزین فاطمه شهبازی فرد مدیریت بیمه

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/04/14

62621301942013

1395/05/20
علی محمدی مهدی محمدی 920617863 فاطمه فلاح نژاد
رابط سطح انباشت وجه نقد، ارتباطات سیاسی و کیفیت سود  2409 1394/09/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/04/14

1395/09/09

13821301951025

1395/11/06

علی بیات

بدون مشاور

مهدی محمدی 920040539 مهدی بدری
تاثیر رقابت در بازار محصول و هزینه نمایندگی بر روی کیفیت صورت های مالی 9401 94/01/20    

62621301942011

1395/04/23
بیات علی محمدی 920608014 رویا پیرویسی
جایگاه نظریه کارگزاری در نظام فرهنگی شرکت 9411 1394/11/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/0516

13821301951004

1395/08/20

علی بیات مهدی محمدی 930499305 مرضیه علی اکبری زنجانی
ارایه الگوی مدیریت چرخه ی عمر دارایی های سرمایه ای در صنعت پتروشیمی  9407 94/7/10    

62621301942012

1395/05/17

مهدی محمدی علی محمدی 920608516 رسول بیات 
بررسی تاثیر ورود به (یا خروج از) فهرست شاخص پنجاه شرکت فعال بر حجم معاملات، عدم تقارن اطلاعاتی و نوسان پذیری بازده سهام 9410 94/10/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/0517

62621301942023

1395/06/31

علی محمدی مهدی محمدی 920608521 امیر آهمند
تاثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران در کسب اطلاعات و رفتار معاملاتی 9410 94/10/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/0517

  بهزاد قربانی  علی محمدی 930347340 حسن قربانی پهلوان
تاثیر رتبه اطلاعاتی بر روی تصمیم های تامین مالی شرکت  9405 94/5/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/0517

1395/06/07

  نبی اله محمدی علی بیات 920102680 سهیلا میرزا خانی
آنترپی مثبت اطلاعات و اهمیت بین ویژگی کیفی اطلاعات ما بین هر یک از استفاده کنندگان و تهیه کنندگان در محیط حسابداری 9407 94/7/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/0517

1395/09/09

كد دارد اشکان رحیم زاده  مهدی محمدی  920084032

داود اسکندری

الویت  سوم

مدیریت نقدینگی بانک ها با استفاده از مدل دارایی و بدهی: مورد مطالعه بانک پارسیان  9409 94/09/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/0517

13821301942002

1395/06/10

مهدی محمدی  اشکان رحیم زاده  930484164 محمد جزء وثوق 
سیاست پولی و تعدیل پویای سرمایه گذاری شرکت 9405 1394/05/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/0517

1395/08/01

13821301951009

1395/09/23
 

مهدی محمدی اشکان رحیم زاده 920088829 علی اصغری
                   
تحلیل ابعاد اجرای اثر بخش حسابرسی الکترونیک مالی دیوان محاسبات :مورد مطالعه در دستگاه های اجرایی استان زنجان 9407 94/7/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/06/07

13821301942001

1395/06/06
 

محمد رضا کردلو علی بیات 890952872 قاسم موسوی
تحلیل شکاف ناشی از حداکثر کردن سود و ارزش 9401 94/01/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/06/07

13821301951007

1395/09/06

کتر مهدی محمدی دکتر بیات 920520350 فرناز طاهری
تاثیر ارزش های فرهنگی بر مدیریت سود و کیفیت گزارشگری مالی 9407 1394/07/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/06/07

13821301951010

1395/09/24
 

دکترمهدی محمدی دکتر بیات 920618491 محمدرضا محمودیان ویرثق
پرداخت سود سهام و ریسک سقوط قیمت آتی سهام 9412 1394/12/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/06/07

1395/09/09

13821301951020

1395/10/23

  دکتر مهدی محمدی 920588357 مهسا سوری
رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و حاکمیت شرکتی 9412 1394/12/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/06/07

1395/09/09

13821301951019

1395/10/23

دکتر علی محمدی دکتر مهدی محمدی 930368083 ندا صدری کیا
تاثیر محافظه کاری بر فعالیتهای تامین مالی شرکتهای بزرگ 9409 94/09/20  

ظرفیت استاد راهنما پر است

13295/06/07

13821301951005

1395/08/24

دکتر بیات دکتر مهدی محمدی 930300428 لاچین معظمی
         

62621301942016

1395/06/24

  دکتر علی بیات   سهیلا میرزاخانی

 

 

فرم ب

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      مریم برزگر حیدری
                       فرزاد تاریوردی
                      سعید مهرافروز
                      مریم بیات
                      مرتضی علی پور
                      پرستو طاهرخانی
                      امیر حسین صالحی
                      مرتضی علی پور
                      خلیل خضری طاسکند
                      زهرا رنجبر پور