.::. اخذ کد پایان نامه .::.

19-حقوق جزا

حقوق جزا

تاریخ: 1393/05/28 - 15:26


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
بررسی لوث وآثار درقانون مجازات مصوب 1392 9409 1394/09/28    

 

13820805972019

1398/04/26

فرهادادریسی   مصطفی عبدالهی
         

62620805941018

1394/12/11

      سیدجلال جوادی پورتیه
         

62620805941019

1394/12/22

      فیروز قاسم زاده
         

62620805942001

1395/01/30

      فرشاد طاهری قیداری
         

62620805942002

1395/02/28

      صفدر سلطانی
         

62620805942003

1395/02/28

      مریم چراغی سندی
         

62620805942004

1395/02/28

      قاسم محمدی  چلبیانلو
         

62620805942005

1395/02/28

      سید مهدی موسوی
         

62620805942006

1395/02/28

      بهنام اصغر پور
         

62620805942007

1395/03/08

      سعیده میرزائیان
         

62620805942008

1395/03/08

      یونس ارجمندقجور
         

62620805942009

1395/03/08

      علی شهسواری
      ظرفیت استاد راهنما پر است1395/03/10  

62620805942011

1395/06/14

  دکتر طغرانگار   سعید صحرائی
عنصر روانی قتل عمد در پرتوقانون مجازات اسلامی 1392 9304 1393/4/25

استاد راهنما ثبت گردد

1395/03/09

 

62620805942010

1395/04/13

  فاطمه محمد مغانجوقی

911040455

 

سعید ابراهیم پور سالیجالو
تبیین جرم شناختی عوامل موثر بر نگرش شهروندان به کانون های جرم خیز (درنقاط داغ، نواحی داغ و مسیرهای داغ در شهر زنجان) 9312 93/12/2    

62620806942001

1395/04/10

  دکتر ذبیح اله صدفی 920045675 جمال حاجیلوراد
بررسی و مطالعه جرم شناسی زنان خیابانی در شهر زنجان 9409 94/9/28    

62620806942002

1395/04/10

  دکتر علی پژشکی  930400059 سیده نشیط فتحی 
تحلیل فقهی حقوقی مجازات تبعید در عصر ارتباطات 9402 94/2/14    

62620806942004

1395/04/10

  دکتر فرهاد ادریسی 920052910 محمود خدیو
پیشگیری وضعی در خصوص جرائم پزشکی 9402 94/2/14

مشخصات استا راهنما ثبت نمایید

1395/04/10

 

62620806942006

1395/06/29

  احمد احمدی 930362817 فرّین کیهانی فرد
پیشگیری وضعی از ارتکاب جرم توسط نیروهای مسلح 9409 94/9/28 ظرفیت استاد راهنما پر است1395/04/10  

62620807942004

1395/06/14

  طغرانگار 920091467 علی حبیبی
قلمرو مکانی قوانین جزایی در پرتو قانون مجازات 1392 9312 93/12/2 ظرفیت استاد راهنما پر است1395/04/10  

62620806942005

1395/06/14

  دکتر حسن طغرانگار 920037232 بهروز حاجی حسنی
بررسی مجازات های جایگزین زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران 9402 94/2/14 ظرفیت استاد راهنما پر است1395/04/10  

13820806942001

1395/06/13

  دکتر حسن طغرانگار 911095625

  جعفر مقدم اولویت اول

بررسی حقوق شهروندی در پرتو ایین دادرسی کیفری 1392 9402 1394/02/14

ظرفیت استاد راهنما پر است1395/04/10

1395/06/14

1395/07/06

 

62620805951005

1395/09/13
 

  دکتر حسن طغرانگار 920033049 افشین صالحی
رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 به مجازات های جایگزین حبس 9312 1393/12/02

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/04/10

1395/06/14

1395/07/06

 

13820805952023

1396/03/17

  حسن طغرانگار 911026059 صادق کریمی اقکند
مطالعه جرم شناختی علل گرایش به استفاده از هرزهنگاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی و راهکارهای پیشگیرانه  9402 1394/02/14

ظرفیت استاد راهنما پر است1395/04/10

1395/06/14

1395/07/06

 

13820805951007

1395/09/18
 

  حسن طغرانگار 920044475 مهدی علایی بیگدیلو
تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 9309 1393/09/12

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/04/10

1395/06/14

1395/07/06

1395/11/11

 

13820805952001

1395/12/14

  حسن طغرانگار 911024632 ثریا احمدی
 بررسی تطبیقی اقتضای تعقیب در حقوق کیفری ایران و فرانسه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  9409 94/9/28

ظرفیت استاد راهنما پر است

1395/04/10

1395/06/14

1395/07/06

      حسن طغرانگار 910611100 علی قربانیان
بررسي جامعه شناختي عملكرد فعاليت هاي پليس مكان محور در پيشگيري از جرم (مطالعه موردي شهر زنجان) 139407211 1394/07/21         مهدي قديمي 9303760211 هادي موسوي
بررسي جامعه شناختي پديده زورگيري در سطح شهر زنجان به لحاظ حقوقي و جرم شناختي 139407212 1394/07/21         مهدي قديمي 920608591 مهدي شكوري
                   

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
                      صفدر سلطانی 
                      بهنام اصغرپور
                      سید جلال جوادی پور
                      قاسم محمدی چلبانلو
                      مریم چراغی سندی
                      علی شهسواری
                      سعیده میرزائیان