.::. اخذ کد پایان نامه .::.

16-زیست شناسی فیزیولوژی علوم جانوری

علو م جانوری

تاریخ: 1393/05/28 - 16:15


قابل توجه دانشکده ها

لطفا اطلاعات فرم (الف وب ) را در جدول 2 رشته ها ی مربوطه ثبت نمایید از تاریخ 1395/06/16 امکان بررسی جدول اول نخواهد بود

فرم الف

 

 

مشخصه اساتید :شماره شناسنامه وتاریخ تولد ومحل صدور را ثبت نمایید

 

 

 

عنوان پایان نامه شماره   جلسه تصویب پروپوزال تاریخ جلسه تصویب پروپوزال اصلاحات مدیر گروه-تاریخ دلیل عدم اخذ کدشناسایی کدشناسایی استاد مشاور استاد راهنما شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی
 
  9461 94/5/15 95/3/26  

62630509941006

1394/09/28

     

محمد 

کوهستانی

  9461 94/5/15 95/3/26  

62630509941001

1394/07/06

      سعیده کاظمی راد
                   
  9461 94/5/15 95/3/26  

62630509941004

1394/07/06

      علی قرچه لو
                   
                   
                   

بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بنفشه سه

رنگ(

(Viola Tricolor L

برفاکتورهای

بیوشیمیایی سرم در موش­های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

94124 94/12/24 95/3/26  

62630509942004

1395/04/13

مهدی رهنما معصومه اصل روستا 910870245 عباس وکیلیان
                   
                   

بررسی اثر جایگزینی سلول های بنیادی (شبکه کوروئید )ومقایسه آن با داروی نیکو راندیل بر نقص های نورولوژیک حاصل از سکته مغزی درموش های صحرایی.

94124 94/12/24 95/3/26  

62630509942007

1395/04/13

محمد رضا بیگدلی مهدی رهنما 920608370 زهرا محمدی
بررسی اثر جایگزینی سلول های بنیادی(شبکه کوروئیدی) و مقایسه آن با داروی ممانتین بر نقصهای نورولوژیک حاصل از سکته مغزی در موش های صحرایی. 94124 94/12/24 95/3/26  

62630509842001

1395/04/13

محمد رضا بیگدلی مهدی رهنما 920608368 سمیرا اسکندری

بررسی اثر جایگزینی سلول های بنیادی(شبکه کوروئیدی) و مقایسه آن با داروی لاموتریژن بر نقص های نورولوژیک حاصل از سکته مغزی در موش های صحرایی.

94124 94/12/24 95/3/26  

62630509942008

1395/04/13

  مهدی رهنما 920608944 آیدین فکری

 

 

فرم ب

 

 

چکیده پایان نامه  نمره مقاله مقاله -تعدادمقاله نمره تاریخ دفاع کدشناسایی استاد داور استاد مشاور استادراهنما عنوان پایان نامه شماره دانشجویی نام ونام خانوادگی